Kazalo 
Zapisnik
PDF 227kWORD 178k
Četrtek, 11. november 2010 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Predstavitev letnega poročila računskega sodišča - 2009 (razprava)
 4.Sprememba Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom ***I (razprava)
 5.Kriza v živinorejskem sektorju EU (razprava)
 6.Izjava predsedujočega
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Irska - SR Technics (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Krzysztofu Lisku (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Upravitelji alternativnih investicijskih skladov ***I (glasovanje)
  8.4.Sprememba Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ***I (glasovanje)
  8.5.Sprememba Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom ***I (glasovanje)
  8.6.Bližajoče se vrhunsko srečanje EU-ZDA in čezatlantski ekonomski svet (glasovanje)
  8.7.Zunanja strategija EU o evidenci podatkov o potnikih (PNR) (glasovanje)
  8.8.Partnerstva za inovacije (glasovanje)
  8.9.Krepitev OVSE - vloga Evropske unije (glasovanje)
  8.10.Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost (glasovanje)
  8.11.Izvajanje raziskovalnih okvirnih programov (glasovanje)
  8.12.Kriza v živinorejskem sektorju EU (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Corrections et intentions de vote
 11.Sklepi o določenih dokumentih
 12.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 13.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 14.Datum naslednjih sej
 15.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Predložitev dokumentov

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1.) predlogi resolucij (člen 120 poslovnika):

- Oreste Rossi. Predlog resolucije o oblikah mučenja avtohtonega prebivalstva na zahodu Nove Gvineje (B7-0601/2010)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE

- Salvador Garriga Polledo. Predlog resolucije o evropskem vizumu (B7-0613/2010)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Philip Claeys in Franz Obermayr. Predlog resolucije o ukinitvi instrumenta za predpristopno pomoč Turčiji (B7-0614/2010)

posredovano

pristojni :

AFET

2.) predlogi priporočil (121 poslovnika):

- Ana Gomes, v imenu skupine S&D. Predlog priporočila Svetu o potekajočih pogajanjih o okvirnem sporazumu med EU in Libijo (B7-0615/2010)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA


3. Predstavitev letnega poročila računskega sodišča - 2009 (razprava)

Vítor Manuel da Silva Caldeira, predsednik Računskega sodišča, je predstavil letno poročilo svoje institucije.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Govorili so Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, Georgios Stavrakakis v imenu skupine S&D, Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Søren Bo Søndergaard v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD in Martin Ehrenhauser samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Govorili so Cătălin Sorin Ivan, Luigi de Magistris, Peter van Dalen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jens Geier, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Christel Schaldemose, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Inés Ayala Sender, Iliana Ivanova, Jens Geier, Lambert van Nistelrooij in Derek Vaughan.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Andrzej Grzyb in Karin Kadenbach.

Govorila sta Algirdas Šemeta in Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Točka je bila zaključena.


4. Sprememba Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom [COM(2010)0283 - C7-0139/2010- 2010/0150(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

Kathleen Van Brempt je predstavila poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Jens Geier (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Antonio Cancian v imenu skupine PPE, Teresa Riera Madurell v imenu skupine S&D, Pat the Cope Gallagher v imenu skupine ALDE, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, in Zbigniew Ziobro v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorili so Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Arturs Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Bart Staes, Ryszard Czarnecki, Jan Březina, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Edit Herczog, Herbert Reul in Silvia-Adriana Ţicău.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo in Bogusław Sonik.

Govorili so Günther Oettinger, Nicole Sinclaire o spominu na 11. november 1918 (predsedujoča je odgovorila, da je za to predvidena minuta molka), in Kathleen Van Brempt.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 11.11.2010.


5. Kriza v živinorejskem sektorju EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0141/2010/rév.1) ki ga je postavilEsther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr in Maria do Céu Patrão Neves v imenu skupine PPE, James Nicholson v imenu skupine ECR, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll in Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Komisiji: Kriza v živinorejski panogi EU (B7-0559/2010)

Esther Herranz García, James Nicholson in Iratxe García Pérez so predstavili vprašanje za ustni odgovor.

Dacian Cioloş (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Albert Deß v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, Liam Aylward v imenu skupine ALDE, José Bové v imenu skupine Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Giancarlo Scottà v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Rareş-Lucian Niculescu, Luis Manuel Capoulas Santos, Martin Häusling, Bairbre de Brún, John Stuart Agnew, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Michel Dantin in Alan Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jarosław Kalinowski, Kriton Arsenis, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson in João Ferreira.

Govoril je Dacian Cioloş.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Esther Herranz García in Albert Deß v imenu skupine PPE, o krizi v živinorejskem sektorju EU (B7-0605/2010),

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll in Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, o krizi v živinorejskem sektorju EU (B7-0606/2010),

- Nikolaos Chountis, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, João Ferreira in Alfreds Rubiks v imenu skupine GUE/NGL, o krizi v živinorejski panogi EU (B7-0607/2010),

- George Lyon in Liam Aylward v imenu skupine ALDE, o krizi v živinorejski panogi EU (B7-0612/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika z dne 11.11.2010.

Seja je bila za nekaj trenutkov prekinjena.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

6. Izjava predsedujočega

Predsedujoči je spomnil, da se danes obeležuje obletnica premirja, s katerim so se končali boji v 1. svetovni vojni.
Parlament je z minuto molka počastil spomin na žrtve te vojne.


7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Irska - SR Technics (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2010)0489 - C7-0280/2010- 2010/2214(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0297/2010)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE IN PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0391)


8.2. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Krzysztofu Lisku (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Krzysztofu Lisku [2009/2244(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0392)


8.3. Upravitelji alternativnih investicijskih skladov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES in 2009/…/ES [COM(2009)0207 - C7-0040/2009- 2009/0064(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0393)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0393)

Govorili so

Jean-Paul Gauzès (poročevalec), ki je podal izjavo pred glasovanjem.


8.4. Sprememba Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve [COM(2010)0358 - C7-0162/2010- 2010/0192(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0394)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0394)

Govorili so

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (poročevalec), ki je podal izjavo pred glasovanjem.


8.5. Sprememba Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom [COM(2010)0283 - C7-0139/2010- 2010/0150(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0395)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0395)


8.6. Bližajoče se vrhunsko srečanje EU-ZDA in čezatlantski ekonomski svet (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0608/2010, B7-0609/2010, B7-0610/2010 in B7-0611/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0608/2010

(ki nadomešča B7-0608/2010, B7-0609/2010 in B7-0611/2010)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz, Romana Jordan Cizelj in Godelieve Quisthoudt-Rowohl v imenu skupine PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda in Peter Skinner v imenu skupine S&D
Sarah Ludford, Lena Ek, Sharon Bowles, Olle Schmidt in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Indrek Tarand in Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Timothy Kirkhope in James Elles v imenu skupine ECR

Sprejeto (P7_TA(2010)0396)

(Predlog resolucije B7-0610/2010 je brezpredmeten.)

Govorili so

Elmar Brok, ki je podal dva predloga sprememb k odstavku 33 in uvodni izjavi C, ki sta bila sprejeta.


8.7. Zunanja strategija EU o evidenci podatkov o potnikih (PNR) (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0604/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0397)


8.8. Partnerstva za inovacije (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0602/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0398)


8.9. Krepitev OVSE - vloga Evropske unije (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0603/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0399)


8.10. Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost (glasovanje)

Poročilo o demografskih izzivih in medgeneracijski solidarnosti [2010/2027(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Thomas Mann (A7-0268/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0400)


8.11. Izvajanje raziskovalnih okvirnih programov (glasovanje)

Poročilo o poenostavitvi izvajanja raziskovalnih okvirnih programov [2010/2079(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0401)


8.12. Kriza v živinorejskem sektorju EU (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0605/2010, B7-0606/2010, B7-0607/2010 in B7-0612/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0605/2010

(ki nadomešča B7-0605/2010, B7-0606/2010 in B7-0612/2010)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Esther Herranz García in Albert Deß v imenu skupine PPE
Luis Manuel Capoulas Santos in Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D
George Lyon in Liam Aylward v imenu skupine ALDE
Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE
James Nicholson in Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR

Sprejeto (P7_TA(2010)0402)

(Predlog resolucije B7-0607/2010 je brezpredmeten.)

Govorili so

Esther Herranz García, ki je pred glasovanjem podal tehnično pojasnilo k uvodni izjavi J.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Jean-Paul Gauzès - A7-0171/2010

Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Syed Kamall

Poročilo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0294/2010

Laima Liucija Andrikienė, Ulrike Lunacek

Poročilo: Kathleen Van Brempt - A7-0246/2010

Lena Ek, Daniel Hannan

Bližajoče se vrhunsko srečanje EU-ZDA in čezatlantski ekonomski svet - RC-B7-0608/2010

Laima Liucija Andrikienė

Poročilo: Thomas Mann - A7-0268/2010

Philip Claeys

Bližajoče se vrhunsko srečanje EU-ZDA in čezatlantski ekonomski svet - RC-B7-0608/2010

Peter Skinner, Philip Claeys

Zunanja strategija EU o evidenci podatkov o potnikih (PNR) - B7-0604/2010

Laima Liucija Andrikienė

Partnerstva za inovacije - B7-0602/2010

Filip Kaczmarek

Krepitev OVSE - vloga Evropske unije - B7-0603/2010

Laima Liucija Andrikienė

Poročilo: Thomas Mann - A7-0268/2010

Licia Ronzulli, Jarosław Kalinowski, Filip Kaczmarek, Marian Harkin, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan

Poročilo: Maria Da Graça Carvalho - A7-0274/2010

Alajos Mészáros, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Kriza v živinorejskem sektorju EU - RC-B7-0605/2010

Marian Harkin, Mario Pirillo, Seán Kelly


10. Corrections et intentions de vote

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Michał Tomasz Kamiński je sporočil, da njegova volilna naprava med glasovanjem o poročilu Barbare Matera - A7-0297/2010 ni delovala.


11. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor FEMM

- Evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 2020 (2010/2234(INI))
posredovano pristojni: EMPL

mnenje: FEMM, IMCO, CULT

- Demografske spremembe in njihove posledice za prihodnjo kohezijsko politiko EU (2010/2157(INI))

posredovano pristojni: REGI
mnenje: FEMM, EMPL

odbor EMPL

- Industrijska politika za dobo globalizacije (2010/2095(INI))

posredovano pristojni: ITRE
mnenje: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI


12. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

171

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

75

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

50

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

221

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

225

63/2010

Filip Kaczmarek

54

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

85

65/2010

Vincenzo Iovine

26

66/2010

Vincenzo Iovine

27

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

103

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

271

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

78

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

103

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

253

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

84

73/2010

Oreste Rossi

28

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

51

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

233

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

18

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

95

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

29

79/2010

Oreste Rossi

30

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

118

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

24

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

13

83/2010

Elisabetta Gardini

7

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

17

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

25

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

22

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

5

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

27

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

15


13. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


14. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 22. novembra 2010 do 25. novembra 2010.


15. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.20.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov