Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 22. november 2010 - Strasbourg

6. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
CRE

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (00054/2010/LEX - C7-0383/2010 - 2010/0041(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (00052/2010/LEX - C7-0382/2010 - 2010/0171(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (00053/2010/LEX - C7-0381/2010 - 2010/0054(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (00043/2010/LEX - C7-0380/2010 - 2009/0161(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (00042/2010/LEX - C7-0379/2010 - 2009/0144(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (00041/2010/LEX - C7-0378/2010 - 2009/0143(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (00040/2010/LEX - C7-0377/2010 - 2009/0142(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (00039/2010/LEX - C7-0376/2010 - 2009/0140(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker (00035/2010/LEX - C7-0375/2010 - 2009/0099(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) (00031/2010/LEX - C7-0374/2010 - 2007/0286(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (00050/2010/LEX - C7-0373/2010 - 2010/0137(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (00029/2010/LEX - C7-0371/2010 - 2009/0132(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (00032/2010/LEX - C7-0368/2010 - 2008/0246(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udvidelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet (00058/2010/LEX - C7-0367/2010 - 2007/0152(COD))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik