Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

15. Επείγουσα βοήθεια στην Αϊτή (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Επείγουσα βοήθεια στην Αϊτή

Η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Michèle Striffler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Licia Ronzulli, Michael Cashman, Niccolò Rinaldi και Nirj Deva.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Κρίτων Αρσένης, Bastiaan Belder, Ricardo Cortés Lastra και Hannu Takkula.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου