Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0255(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0289/2010

Forhandlinger :

PV 22/11/2010 - 17
CRE 22/11/2010 - 17

Afstemninger :

PV 24/11/2010 - 8.4
CRE 24/11/2010 - 8.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0430

Protokol
Mandag den 22. november 2010 - Strasbourg

17. Oplysninger om receptpligtige lægemidler (fællesskabskodeks for lægemidler) ***I - Oplysninger om lægemidler (fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af lægemidler) ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår oplysninger til offentligheden om receptpligtige lægemidler [KOM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering for så vidt angår information til offentligheden om receptpligtige humanmedicinske lægemidler [KOM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

Christofer Fjellner forelagde sine betænkninger.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: António Fernando Correia De Campos (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Cristian Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra IMCO), Horst Schnellhardt for PPE-Gruppen, Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen og Miroslav Ouzký for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Anna Rosbach for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Salvatore Tatarella, Karin Kadenbach, Marina Yannakoudakis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Milan Cabrnoch, Anja Weisgerber, Françoise Grossetête og Alajos Mészáros.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová, Mario Pirillo, Oreste Rossi og Mairead McGuinness.

Talere: John Dalli og Christofer Fjellner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 24.11.2010 og punkt 8.4 i protokollen af 24.11.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik