Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0255(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0289/2010

Συζήτηση :

PV 22/11/2010 - 17
CRE 22/11/2010 - 17

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2010 - 8.4
CRE 24/11/2010 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0430

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

17. Πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα (κοινοτικός κώδικας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση) ***I - Πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα (κοινοτικές διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση [COM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων [COM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

Ο Christofer Fjellner παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι António Fernando Correia De Campos (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Cristian Silviu Buşoi (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Horst Schnellhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Salvatore Tatarella, Karin Kadenbach, Marina Yannakoudakis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Milan Cabrnoch, Anja Weisgerber, Françoise Grossetête και Alajos Mészáros.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová, Mario Pirillo, Oreste Rossi και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι John Dalli και Christofer Fjellner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2010 και σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου