Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0255(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0289/2010

Keskustelut :

PV 22/11/2010 - 17
CRE 22/11/2010 - 17

Äänestykset :

PV 24/11/2010 - 8.4
CRE 24/11/2010 - 8.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0430

Pöytäkirja
Maanantai 22. marraskuuta 2010 - Strasbourg

17. Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt) ***I - Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön lupa- ja valvontamenettelyt) ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta [KOM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta [KOM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

Christofer Fjellner esitteli laatimansa mietinnöt.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: António Fernando Correia De Campos (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Silviu Buşoi (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Horst Schnellhardt PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta ja Miroslav Ouzký ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Salvatore Tatarella, Karin Kadenbach, Marina Yannakoudakis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Milan Cabrnoch, Anja Weisgerber, Françoise Grossetête ja Alajos Mészáros.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová, Mario Pirillo, Oreste Rossi ja Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: John Dalli ja Christofer Fjellner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2010, kohta 8.3 ja istunnon pöytäkirja 24.11.2010, kohta 8.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö