Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0255(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0289/2010

Debatten :

PV 22/11/2010 - 17
CRE 22/11/2010 - 17

Stemmingen :

PV 24/11/2010 - 8.4
CRE 24/11/2010 - 8.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0430

Notulen
Maandag 22 november 2010 - Straatsburg

17. Informatie over receptplichtige geneesmiddelen (communautair wetboek betreffende geneesmiddelen) ***I - Informatie over receptplichtige geneesmiddelen (communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen betreft [COM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft [COM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

Christofer Fjellner leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door António Fernando Correia De Campos (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Cristian Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Horst Schnellhardt, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, en Miroslav Ouzký, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Salvatore Tatarella, Karin Kadenbach, Marina Yannakoudakis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Milan Cabrnoch, Anja Weisgerber, Françoise Grossetête en Alajos Mészáros.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, Mario Pirillo, Oreste Rossi en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli en Christofer Fjellner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 24.11.2010 en punt 8.4 van de notulen van 24.11.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid