Index 
Jegyzőkönyv
PDF 246kWORD 192k
2010. november 22., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.A Parlament tagjai
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
 7.Dokumentumok benyújtása
 8.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 10.Petíciók
 11.Előirányzatok átcsoportosítása
 12.Ügyrend
 13.Az EKB 2009-es éves jelentése - A nemzetközi valutaárfolyamok alakulásának legutóbbi fejleményei (vita)
 14.A közös héa-rendszer és a minimális általános adómérték alkalmazásának időtartama * (vita)
 15.Sürgős segély Haitinek (vita)
 16.A Vizcayai-öbölben élő szardellaállomány kezelésére és halászatára vonatkozó hosszú távú terv ***I - A közönséges fattyúmakréla nyugati állományára és halászatára vonatkozó többéves terv ***I - Az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása ***I - Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazása ***I (vita)
 17.Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás (az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexe) ***I - A gyógyszerekre vonatkozó tájékoztatás (közösségi eljárások a gyógyszerek engedélyezése és felügyelete céljából) ***I (vita)
 18.Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása ***I (vita)
 19.Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére
 20.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.Közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövője (rövid ismertetés)
 23.Polgári-katonai együttműködés és polgári-katonai képességek kialakítása (rövid ismertetés)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2010 - 2011

2010. november 22-25-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

2010. NOVEMBER 22., HÉTFŐ

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Alfredo Pallone jelen volt a 2010. november 10-i ülésen, neve azonban nem szerepel a jelenléti íven.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz a burmai ellenzéki politikus, Aung Szan Szú Kji kiszabadulása alkalmából. Emlékeztet, hogy 1990-ben Aung Szan Szú Kji nyerte el a Szaharov-díjat, de nem tudott eljönni személyesen átvenni azt. Hozzáteszi, hogy meghívta Aung Szan Szú Kjit a Parlament egy későbbi ülésére.

Az elnök nyilatkozatot tesz a nőkkel szembeni erőszak felszámolásának 2010. november 25-i, 11. nemzetközi ENSZ-napja alkalmából.


4. A Parlament tagjai

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették María Irigoyen Pérez megválasztását az Európai Parlamentbe Ramón Jáuregui Atondo helyére. A Parlament ezt 2010. november 16-i hatállyal tudomásul veszi.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig María Irigoyen Pérez elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. A képviselőcsoportok tagjai

A Parlament tudomásul veszi, hogy 2010. november 15-i, illetve 2010. november 18-i hatállyal Claudiu Ciprian Tănăsescu és Pino Arlacchi csatlakozott az S&D képviselőcsoporthoz.


6. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá (az eljárási szabályzat 74. cikke):

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK irányelv módosításáról (00054/2010/LEX - C7-0383/2010 - 2010/0041(COD))

- Az Európai Parlament és Tanács rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (00052/2010/LEX - C7-0382/2010 - 2010/0171(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról (00053/2010/LEX - C7-0381/2010 - 2010/0054(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (00043/2010/LEX - C7-0380/2010 - 2009/0161(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (00042/2010/LEX - C7-0379/2010 - 2009/0144(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 719/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (00041/2010/LEX - C7-0378/2010 - 2009/0143(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2990/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (00040/2010/LEX - C7-0377/2010 - 2009/0142(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (00039/2010/LEX - C7-0376/2010 - 2009/0140(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (00035/2010/LEX - C7-0375/2010 - 2009/0099(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás) (00031/2010/LEX - C7-0374/2010 - 2007/0286(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról (00050/2010/LEX - C7-0373/2010 - 2010/0137(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról (00029/2010/LEX - C7-0371/2010 - 2009/0132(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (00032/2010/LEX - C7-0368/2010 - 2008/0246(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről (00058/2010/LEX - C7-0367/2010 - 2007/0152(COD))


7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- Jelentés a stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv polgári jogi, kereskedelmi jogi, családjogi és nemzetközi magánjogi aspektusairól (2010/2080(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)

- Jelentés az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2010/2059(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

- Jelentés: a közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövőjéről (2010/2028(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Ivo Belet (A7-0286/2010)

- ***I Jelentés az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

- ***I Jelentés az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

- Jelentés az európai uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentésről (2008) (2010/2076(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

- ***Ajánlás az Európai Unió és a Salamon-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (09335/2010 - C7-0338/2010 - 2010/0094(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Maria Do Céu Patrão Neves (A7-0292/2010)

- Jelentés az Európai Ombudsman által a 676/2008/RT számú panasz ügyében az Európai Bizottsághoz intézett ajánlástervezetet követően készített különjelentésről (2010/2086(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

- ***I Jelentés a 2187/2005/EK rendeletnek az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0325 - C7-0156/2010 - 2010/0175(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

- ***I Jelentés az atlanti-óceáni fattyúmakréla nyugati állományára és annak halászatára vonatkozó többéves tervről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0189 - C7-0010/2009 - 2009/0057(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Pat The Cope Gallagher (A7-0296/2010)

- ***I Jelentés a Vizcayai-öbölben élő szardellaállományra és halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0399 - C7-0157/2009 - 2009/0112(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)

- ***Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodásnak a Moldovai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvének elfogadásáról szóló tanácsi határozattervezetről (10496/2010 - C7-0330/2010 - 2010/0102(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Graham Watson (A7-0300/2010)

- ***Ajánlás az Európai Közösség és Japán kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11363/2010 - C7-0183/2010 - 2009/0081(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Herbert Reul (A7-0302/2010)

- ***Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Feröer szigetek kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer szigeteknek az Unió kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához (2007–2013) való társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11365/2010 - C7-0184/2010 - 2009/0160(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Herbert Reul (A7-0303/2010)

- ***Ajánlás az Európai Unió és a Jordán Hasimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11362/2010 - C7-0182/2010 - 2009/0065(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Herbert Reul (A7-0304/2010)

- ***I Jelentés az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) a német alkoholmonopólium keretében nyújtott támogatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0336 - C7-0157/2010 - 2010/0183(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Paolo De Castro (A7-0305/2010)

- ***Ajánlás az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi határozattervezetről (11364/2010 - C7-0187/2010 - 2009/0062(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Herbert Reul (A7-0306/2010)

- Jelentés a polgári-katonai együttműködésről és a polgári-katonai képességek fejlesztéséről (2010/2071(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Christian Ehler (A7-0308/2010)

- Jelentés a nemzetközi kereskedelempolitikáról az éghajlatváltozás által támasztott követelmények összefüggésében (2010/2103(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

- Jelentés az emberi jogokról, valamint a szociális és környezetvédelmi normákról a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban (2009/2219(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

- Jelentés: a 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé (2010/2108(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

- Jelentés az EKB 2009. évi éves jelentéséről (2010/2078(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Burkhard Balz (A7-0314/2010)

- Jelentés az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2009. évi munkájáról (2010/2236(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Eva Joly (A7-0315/2010)

- ***I Jelentés az Egészségügyi Világszervezet által adott nemzetközi szabadnevet (INN) viselő egyes gyógyszerhatóanyagok, továbbá gyógyszeripari végtermékek gyártásához használt egyes termékek vámmentességének megadásáról és a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0316/2010)

- Jelentés a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a vállalati társadalmi felelősségvállalásról (2009/2201(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Harlem Désir (A7-0317/2010)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0529 - C7-0309/2010 - 2010/2225(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0318/2010)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0530 - C7-0313/2010 - 2010/2229(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0319/2010)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0532 - C7-0314/2010 - 2010/2230(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0320/2010)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0531 - C7-0310/2010 - 2010/2226(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0321/2010)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0528 - C7-0312/2010 - 2010/2228(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0322/2010)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0518 - C7-0311/2010 - 2010/2227(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0323/2010)

- Jelentés a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0372 - C7-0296/2010 - 2010/0220(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

- * Jelentés a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvet módosító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0331 - C7-0173/2010 - 2010/0179(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: David Casa (A7-0325/2010)

- Jelentés az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 8/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (2010/2217(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: László Surján (A7-0327/2010)

- Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0534 - C7-0283/2010 - 2010/2216(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A7-0328/2010)

2) a képviselők: szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 116. cikke) (B7-0563/2010):
- a Tanácshoz:

Posselt Bernd, Koumoutsakos Georgios, Papanikolaou Georgios, Harkin Marian, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Kelly Seán, McGuinness Mairead, Chountis Nikolaos, Balčytis Zigmantas, Ferreira João, Andrikienė Laima Liucija, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Aylward Liam, Podimata Anni

- a Bizottsághoz:
Papanikolaou Georgios, Paleckis Justas Vincas, Göncz Kinga, Mitchell Gay, Papastamkos Georgios, Zanicchi Iva, Blinkevičiūtė Vilija, Crowley Brian, Aylward Liam, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Poupakis Konstantinos, Higgins Jim, Harkin Marian, Kelly Seán, Gallagher Pat the Cope, Chountis Nikolaos, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Neynsky Nadezhda, Podimata Anni, Posselt Bernd, Koumoutsakos Georgios, McGuinness Mairead, Kalfin Ivailo, Iotova Iliana Malinova, Pargneaux Gilles, Schlyter Carl, Balčytis Zigmantas, Rossi Oreste, Ţicău Silvia-Adriana, Schaake Marietje, Andrikienė Laima Liucija, Toussas Georgios, Belet Ivo, Rübig Paul, Jensen Anne E.


8. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

Az 58/2010. és az 59/2010. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az eljárási szabályzat 123. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.


9. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-0119/2010) felteszi: Paolo De Castro, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A méhészeti ágazatban kialakult helyzet (B7-0564/2010);

- (O-0131/2010) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A versenyre vonatkozó horizontális együttműködési szabályok felülvizsgálata (B7-0565/2010);

- (O-0187/2010) felteszi: James Nicholson és Janusz Wojciechowski, az ECR képviselőcsoport nevében, Albert Deß, a PPE képviselőcsoport nevében, és George Lyon, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A KAP egyszerűsítése (B7-0566/2010).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke):

- Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański és Hannu Takkula, a vallásszabadságról (0090/2010);

- Franz Obermayr, a „Serengeti Highways” (szerengeti autópálya) megépítésének leállításáról (0091/2010);

- Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki és Justas Vincas Paleckis, közlekedési összeköttetések kiépítéséről az elszigetelt régiókban (0092/2010).


10. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2010. november 5

Hubertus Bartmann (1173/2010); Michael Guth (1174/2010); Erich Derrant (1175/2010); Klaus Schmidt (1176/2010); Rudolf Wirthig (1177/2010); Claudia Sörensen (1178/2010); Margitta Naumann (1179/2010); Katarzyna Kurzeja (1180/2010); Patrick Fey (1181/2010); Walter Lishy (1182/2010); (titkos név) (1183/2010); Joachim Starszak (1184/2010); Holger Marzen (1185/2010); Michael Schmidt (1186/2010); Henryk Kamecki (1187/2010); Peter Schönberger (1188/2010); Sascha Simon (1189/2010); Holger Vetter (Herpetologie und Terrarienkunde e. V.) (1190/2010); Christian Fraunholz (1191/2010); Ioannis Papaioannou (1192/2010); Rafael Canellada Llavona (1193/2010); (titkos név) (1194/2010); Velsen Ronema P H Van (1195/2010); (titkos név) (1196/2010); Elisa María Arjona González (1197/2010); Marcen Víctor Aznar (Sindicato de Enfermería (SATSE)) (1198/2010); José Fernando Martín Atienza (1199/2010); Javier Hernández Delgado (1200/2010); Jozef Klányi (1201/2010); Matti Lähde (1202/2010); Maria Karagiannaki (1203/2010); (titkos név) (1204/2010); Carlos Rodríguez Huray (1205/2010); Michel Louis (1206/2010); Thomas Flatley (1207/2010); Augusto Checchi (1208/2010); Béla Kovács (1209/2010); Plamen Manoilov (1210/2010); Daryl Paul Hocking (1211/2010); John Mason (13 aláírás) (1212/2010); (titkos név) (1213/2010); John Wilkinson (1214/2010); Sabine Kurjo McNeill (1215/2010); Mihai Balici (1216/2010); Claudio Pettenati (1217/2010); Claudiu Cristea (Asociaţia Mişcarea Arădeană ) (1218/2010); (titkos név) (23 aláírás) (1219/2010); (titkos név) (2 aláírás) (1220/2010); Peter Ptáček (Občanské sdružení Ptáček) (1221/2010); Eva Maria Morelli (Comitato Aiuto e Cura Animali) (1222/2010); Patrizio Rossi (Studio Legale ) (1223/2010); Radmila Zemanová (Iustitia Vera) (58 aláírás) (1224/2010); Dariusz Pachala (Law Firm Berna de Laborde) (1225/2010); Robert Calvert (1226/2010); Tobias King (1227/2010); Terezia Gelb (1228/2010); Pio M. Valleta (Farrugia Gatt & Falzon Advocates) (1229/2010); Angelo Bonelli (Federazione dei Verdi) (5 aláírás) (1230/2010); Maria Amelia Ionescu (1231/2010); Ioan Costea (1232/2010); Ramona Chiritescu (1233/2010); (titkos név) (1234/2010); Iacob Baciu (Conferetia Sindicatelor Democratice din România - CSDR) (1235/2010); Maria-Sonia Roman (1236/2010); Radu George Oprea (1237/2010).

2010. november 17

Ingo - A. Becker (1238/2010); (titkos név) (1239/2010); (titkos név) (1240/2010); Uwe Schupp (1241/2010); Bjorn Eisenhauer (1242/2010); Charly Klauss (1243/2010); Ursula Schultke (2 aláírás) (1244/2010); Gerald Pichler (1245/2010); Thomas Kristen (Bürgermeister) (1246/2010); Elmar Bachmann (1247/2010); German O'Moreno (SAC) (1248/2010); Antonio Asensio (1249/2010); Klaus Stepke (1250/2010); Werner Hartmann (1251/2010); Sonja Riemann (1252/2010); Bernhard Seitlinger (1253/2010); Andrzej Kubik (1254/2010); Piotr Glaz (1255/2010); Katharina Rothenbach (1256/2010); Herbert Steins (1257/2010); Anna-Maria Goebel (1258/2010); (titkos név) (1259/2010); Simone Wunderlich (1260/2010); Andreas Meller (Gemeinde Ostseebad Prerow) (1261/2010); Ben Verbon (1262/2010); Mario Achille (1263/2010); Yves Mercier (1264/2010); Zina Grima (1265/2010); Mika Kujala (1266/2010); Rene Vicente Orlandini Bustos (1267/2010); Cristóbal Aguado Laza (Associacio Valenciana d'Agricultors) (1268/2010); Marc Jauneau (1269/2010); (titkos név) (1270/2010); (titkos név) (1271/2010); Gian Marco Camoni (1272/2010); Lorenzo Torto (1273/2010); Luigi Gallo (1274/2010); Kyriakos Andreou (1275/2010); Francesco Di Pasquale (1276/2010); Francesco Di Pasquale (1277/2010); (titkos név) (1278/2010); Dimitrios Albanidis (1279/2010); (titkos név) (1280/2010); (titkos név) (1281/2010); Jean-Philippe Bretagne (1282/2010); Giorgio Baldassarri (1283/2010); Nicolò De Cesare (1284/2010); Jorge Rebelo (1285/2010); (titkos név) (1286/2010); Kamen Tsonev (1287/2010); (titkos név) (1288/2010); (titkos név) (1289/2010); Herbert Schwarz (Pro Langes Feld) (1290/2010); Reg Whatley (1291/2010); Martha Gazzard (1292/2010); Wolfgang Waschull (1293/2010); Małgorzata Elwart (1294/2010); Marco Wittlich (1295/2010); (titkos név) (1296/2010); Axel Haupt (1297/2010); (titkos név) (1298/2010); (titkos név) (1299/2010); Eero Akaan-Penttilä és Jacob Söderman - (Parlement de Finlande Suomen Eduskunta) (2 aláírás) (1300/2010); Collectivo (Colectivo de técnicos Superiores Sanitarios en la especialidad de documentación sanitaria) (1301/2010); (titkos név) (1302/2010); Danièle Cazorla (1303/2010); Maria Karagiannaki (1304/2010); Juan Eladio Palmis Sánchez (1305/2010); J. Julio Berástegui (1306/2010); Francisco Javier Santos (Unión Española de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida ) (1307/2010); Francisco Ramón López Godoy (1308/2010); (titkos név) (1309/2010); Antonio Fontenla Ramil (1310/2010); Alejandro García Sánchez (Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción) (1311/2010); Rafael Barroso Castilla (1312/2010); (titkos név) (1313/2010); María Teresa Coscollá Amado (Asociacion edeta union de propietarios) (13 aláírás) (1314/2010); Kirsten Nielsen (1315/2010); Franck Aguiar (1316/2010); Mario Achille (1317/2010); (titkos név) (1318/2010); Patricia Muñoz Pedrosa (1319/2010); Encarnación La Spina (1320/2010); Francisco José Rodríguez Rodríguez (46 aláírás) (1321/2010); Francisco Javier Rocamora Rocamora (1322/2010); (titkos név) (1323/2010); Candy Ramírez (54 aláírás) (1324/2010); Aaro Keskitalo (1325/2010); Cipriano Ricardo Martínez Lustres (Asociacion Long Hope - Larga Esperanza) (1326/2010); Maurice Wintz (France Nature Environnement ) (1327/2010); José Ortega (1328/2010); Francis Germes (1329/2010); Juan Antonio Iborra Bernal (1330/2010).

2010. november 19

Fausto Benzone (1331/2010); Martin Harris (1332/2010); (titkos név) (1333/2010); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (1334/2010); (titkos név) (1335/2010); Fabrizio Abbiati (Circolo Culturale Argo) (1336/2010); Horj Gicu (1337/2010); Calin Valov (1338/2010); Henrik Kwapisz (1339/2010); Efe Miller (1340/2010); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (1341/2010); Massimiliano Fersini (1342/2010); (titkos név) (1343/2010); Giancarlo Ragnini (1344/2010); Paul McColgan (1345/2010); Virgilio Bianconi (Pan Kalon Libera Associazione Culturale) (1346/2010); Michael Schwingl (1347/2010); Michael Schwingl (1348/2010); Ryszard Antoni Bielawa (Law Firm Berna de Laborde) (1349/2010); Ninos Adam (1350/2010); Nicholas Charlesworth (Laser Transport Intl. Ltd.) (4 aláírás) (1351/2010); Markus Lyyra (Association Finnish Youth in Sweden) (1352/2010); Anastasios - Vasilios Babouras (1353/2010); Damian Carlos Gallo (1354/2010); Christian Hehn (1355/2010); Marco Da Prato (1356/2010); Ryan Stewart (1357/2010); Leslie Shaw (1358/2010); (titkos név) (1359/2010); (titkos név) (1360/2010); Anthony Tovey (1361/2010); (titkos név) (1362/2010); David Amess (House of Commons) (4348 aláírás) (1363/2010); Herman Teodor (1364/2010).


11. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 37/2010. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0059/2010 - C7-0337/2010 – 2010/2244(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 38/2010. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0058/2010 - C7-0331/2010 – 2010/2240(GBD)).


12. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2010. novemberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 452.507/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Hétfő

A képviselőcsoportok arra irányuló kérelme, hogy töröljék a napirendből a Luigi Berlinguer jelentéséről (A7-0252/2010) szóló vitát (a PDOJ 47. pontja), amelyről a szavazást azonban megtartják kedden.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

Kedd

Nincs javasolt változtatás.

Felszólal: Martin Schulz a holland sajtóban Barbara Matera az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló, a szavazások órájának programjában szereplő jelentéseivel kapcsolatban megjelent írásokról (a PDOJ 91., 95., 94., 93., 96. és 92. pontja).

Szerda

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy vegyék fel az aktuális ülés napirendjébe a nyugat-szaharai helyzetről szóló állásfoglalási indítványokról szóló szavazást.

Felszólal: João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki támogatja akérelmet, és Martin Schulz, aki ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (156 mellette, 113 ellene, 16 tartózkodás).

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra::

Állásfoglalásra irányuló indítványok: 2010. november 23., kedd, 12.00

módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítványok: 2010. november 24., szerda, 12.00

módosítások a közös állásfoglalásra irányuló indítványokhoz: 2010. november 24., szerda, 13.00

Csütörtök

Felszólal: Daniel Cohn-Bendit, aki kéri, hogy a Tibetről folytatott vitára (a PDOJ 166. pontja) a következő ülésen kerüljön sor Catherine Ashton jelenlétében, és nyújtsanak be állásfoglalási indítványokat is (az elnök válaszában javasolja, hogy a felszólaló a kérelmet terjessze az Elnökök Értekezlete elé).

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


13. Az EKB 2009-es éves jelentése - A nemzetközi valutaárfolyamok alakulásának legutóbbi fejleményei (vita)

Jelentés az EKB 2009. évi éves jelentéséről [2010/2078(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Burkhard Balz (A7-0314/2010)

A Bizottság nyilatkozata: A nemzetközi valutaárfolyamok alakulásának legutóbbi fejleményei

Burkhard Balz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jean-Claude Trichet (az EKB elnöke).

Olli Rehn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, George Sabin Cutaş, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Silvana KOCH-MEHRIN
alelnök

Felszólal: Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol Hans-Peter Martin „kék kártyás” kérdésére is, John Bufton, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Ildikó Gáll-Pelcz, Robert Goebbels, Sophia in 't Veld, Peter van Dalen, Jaroslav Paška és Elisa Ferreira.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Joe Higgins, Gerard Batten, Mairead McGuinness, Liisa Jaakonsaari, Wolf Klinz és Ilda Figueiredo.

Felszólal: Olli Rehn, Jean-Claude Trichet és Burkhard Balz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.23-i jegyzőkönyv, 6.16. pont.


14. A közös héa-rendszer és a minimális általános adómérték alkalmazásának időtartama * (vita)

Jelentés a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvet módosító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [2010/0179(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: David Casa (A7-0325/2010)

David Casa előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sari Essayah, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, George Sabin Cutaş, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons és Elena Băsescu.

Felszólal: Algirdas Šemeta és David Casa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.23-i jegyzőkönyv, 6.15. pont.


15. Sürgős segély Haitinek (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Sürgős segély Haitinek

Maria Damanaki (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Michèle Striffler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Corina Creţu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

Felszólal: Licia Ronzulli, Michael Cashman, Niccolò Rinaldi és Nirj Deva.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Kriton Arsenis, Bastiaan Belder, Ricardo Cortés Lastra és Hannu Takkula.

Felszólal: Kristalina Georgieva (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.


16. A Vizcayai-öbölben élő szardellaállomány kezelésére és halászatára vonatkozó hosszú távú terv ***I - A közönséges fattyúmakréla nyugati állományára és halászatára vonatkozó többéves terv ***I - Az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása ***I - Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazása ***I (vita)

Jelentés a Vizcayai-öbölben élő szardellaállományra és halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2009/0112(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)

Jelentés az atlanti-óceáni fattyúmakréla nyugati állományára és annak halászatára vonatkozó többéves tervről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2009/0057(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)

Jelentés a 2187/2005/EK rendeletnek az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2010/0175(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

Jelentés az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0541 - C7-0272/2009 - 2009/0153(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A7-0184/2010)

Izaskun Bilbao Barandica, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk és João Ferreira előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kriton Arsenis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Carl Haglund, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabella Lövin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Andrew Henry William Brons, független, Paulo Rangel, Josefa Andrés Barea és Britta Reimers.

ELNÖKÖL: Libor ROUČEK
alelnök

Felszólal: Raül Romeva i Rueda, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Ian Hudghton, Gabriel Mato Adrover, Antolín Sánchez Presedo, Alain Cadec és Guido Milana.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jarosław Leszek Wałęsa, Brian Crowley, Nick Griffin, Seán Kelly, Gerard Batten és Ricardo Cortés Lastra.

Felszólal: Maria Damanaki, Izaskun Bilbao Barandica, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk és João Ferreira.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.23-i jegyzőkönyv, 6.18. pont, 2010.11.23-i jegyzőkönyv, 6.19. pont, 2010.11.23-i jegyzőkönyv, 6.20. pont és 2010.11.23-i jegyzőkönyv, 6.21. pont.


17. Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás (az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexe) ***I - A gyógyszerekre vonatkozó tájékoztatás (közösségi eljárások a gyógyszerek engedélyezése és felügyelete céljából) ***I (vita)

Jelentés az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

Jelentés az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

Christofer Fjellner előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

Felszólal: António Fernando Correia De Campos (az ITRE bizottság véleményének előadója), Cristian Silviu Buşoi (az IMCO bizottság véleményének előadója), Horst Schnellhardt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gilles Pargneaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Miroslav Ouzký, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

Felszólal: Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Salvatore Tatarella, Karin Kadenbach, Marina Yannakoudakis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Milan Cabrnoch, Anja Weisgerber, Françoise Grossetête és Alajos Mészáros.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová, Mario Pirillo, Oreste Rossi és Mairead McGuinness.

Felszólal: John Dalli és Christofer Fjellner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.24-i jegyzőkönyv, 8.3. pont és 2010.11.24-i jegyzőkönyv, 8.4. pont.


18. Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása ***I (vita)

Jelentés egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról [COM(2008)0809 - C6-0471/2008- 2008/0240(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Jill Evans (A7-0196/2010)

Jill Evans előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Holger Krahmer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Anja Weisgerber, Kathleen Van Brempt, Horst Schnellhardt és Salvatore Tatarella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr, Karin Kadenbach és Jaroslav Paška.

Felszólal: Maria Damanaki és Jill Evans.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.24-i jegyzőkönyv, 8.5. pont.


19. Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére

A Német Szövetségi Köztársaság illetékes hatóságai a Bielefeldi Ügyészség kérésére kérelmezték az Európai Parlament elnökétől Elmar Brok mentelmi jogának felfüggesztését.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


20. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök az alábbi kinevezésekre irányuló javaslatokat kapta az S&D és az ALDE képviselőcsoporttól, valamint a független képviselők titkárságától:

REGI bizottság: Ricardo Cortés Lastra helyett María Irigoyen Pérez

LIBE bizottság: Alexander Alvaro

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Josefa Andrés Barea helyett Andres Perello Rodriguez, és María Irigoyen Pérez

Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán és EU-Üzbegisztán parlamenti együttműködési bizottságokba delegált és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Csanád Szegedi helyett Béla Kovács

Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Béla Kovács helyett Csanád Szegedi

Az Andok Közösséggel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Ricardo Cortés Lastra helyett María Irigoyen Pérez

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


21. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Rareş-Lucian Niculescu, Maria Eleni Koppa, Cristian Silviu Buşoi, Kyriacos Triantaphyllides, John Bufton, Martin Ehrenhauser, László Tőkés, Rovana Plumb, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Corneliu Vadim Tudor, Georgios Koumoutsakos, Alan Kelly, Marian Harkin, Gerard Batten, Anna Záborská, Estelle Grelier, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Luis de Grandes Pascual, Iliana Malinova Iotova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote és Cristian Dan Preda.


22. Közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövője (rövid ismertetés)

Jelentés a közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövőjéről [2010/2028(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A7-0286/2010)

Ivo Belet rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Martin Ehrenhauser, Zuzana Roithová és Jaroslav Paška.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 8.6. pont.


23. Polgári-katonai együttműködés és polgári-katonai képességek kialakítása (rövid ismertetés)

Jelentés a polgári-katonai együttműködésről és a polgári-katonai képességek fejlesztéséről [2010/2071(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A7-0308/2010)

Christian Ehler rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csanád Szegedi és Martin Ehrenhauser, aki válaszol Csanád Szegedi „kék kártyás” kérdésére is.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2010.11.23-i jegyzőkönyv, 6.17. pont.


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 452.507/OJMA).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borsellino, Bové, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Correia De Campos, Cortés Lastra, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat