Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2010 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras

20. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą (Kodifikuota redakcija) (COM(2010)0635 - C7-0362/2010 - 2010/0309(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi, Pirmininkas pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008, įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai (COM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašo ir dėl šio sąrašo sudarymo mechanizmo sukūrimo (COM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Paisūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Tarybos sprendimo del Šengeno acquis nuostatų visapusiško taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje projektas (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tikrinimo, kaip taikomas Šengeno acquis, vertinimo mechanizmo sukūrimo (COM(2010)0624 - C7-0370/2010 - 2010/0312(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Egipto Arabų Respublikos susitarimo, kuriuo nustatomas ginčų sprendimo mechanizmas, taikytinas ginčams pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, prekybos nuostatas, sudarymo protokolo forma (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET

- 2010 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 8 projektas. 2010 m. lapkričio 22 d. Tarybos pozicija (16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Teisinė informacija - Privatumo politika