Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 23. novembris - Strasbūra

20. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija ir iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu (kodificēta redakcija) (COM(2010)0635 - C7-0362/2010 – 2010/0309(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs informēja, ka viņš par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu(EK) Nr.55/2008, ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai (COM(2010)0649 - C7-0364/2010 – 2010/0318(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, un par mehānisma ieviešanu šāda saraksta izveidei (COM(2010)0662 - C7-0365/2010 – 2010/0325(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem (14876/2010 - C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Projekts Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijas Republikā un Rumānijā (14142/2010 - C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu (COM(2010)0624 - C7-0370/2010 – 2010/0312(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu protokola veidā starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses (13762/2010 - C7-0372/2010 – 2010/0229(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- 2010. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts — Padomes 2010. gada 22. novembra nostāja (16722/2010 - C7-0388/2010 – 2010/2217(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

Juridisks paziņojums - Privātuma politika