Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 23 listopada 2010 r. - Strasburg

20. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (tekst jednolity) (COM(2010)0635 - C7-0362/2010 - 2010/0309(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że w sprawie tego wniosku zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy (COM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykazu dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych i mogą być wizowane oraz w sprawie ustanowienia mechanizmu sporządzania takiego wykazu (COM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Projekt decyzji Rady w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Bułgarii i w Rumunii (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen (COM(2010)0624 - C7-0370/2010 - 2010/0312(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Projekt budżetu korygującego nr 8 do budżetu ogólnego na rok 2010: Stanowisko Rady z dnia 22 listopada 2010 r. (16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności