Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 23 november 2010 - Strasbourg

20. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter (kodifiering) (COM(2010)0635 - C7-0362/2010 - 2010/0309(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

Talmannen meddelade i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen att han skulle höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (COM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för upprättande av denna förteckning (KOM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering om vissa luftfartsaspekter (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Utkast till rådets beslut om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Republiken Bulgarien och Rumänien (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (KOM(2010)0624 - C7-0370/2010 - 2010/0312(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal i form av ett protokoll mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten om inrättande av en tvistlösningsmekanism för handelsbestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till ändringsbudget nr 8 till 2010 års allmänna budget: Rådets ståndpunkt av den 22 november 2010 (16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy