Indeks 
Protokol
PDF 249kWORD 197k
Tirsdag den 23. november 2010 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Naturkatastrofer i Den Europæiske Union
 4.Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's Sikkerhedsråd (forhandling)
 5.Statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer * (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Irland, oversvømmelser november 2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Brabant og Zuid Holland, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Drenthe, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Limburg, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Gelderland og Overijssel, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.6.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland og Utrecht, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.7.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland og Zuid Holland, hovedgruppe 58/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.8.Støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.9.Toldfri behandling af visse aktive farmaceutiske ingredienser på WHO's liste over internationale ikke-navnebeskyttede navne (INN) og af visse produkter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.10.Aftale mellem EF og Ukraine om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.11.Aftale mellem EF og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.12.Aftale mellem EF og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.13.Aftale mellem EF og Jordan om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.14.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Salomonøerne *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.15.Det fælles merværdiafgiftssystem og varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.16.ECB's årsberetning 2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.17.Civilt-militært samarbejde og udvikling af civil-militær kapacitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.18.Langsigtet plan for ansjosbestanden i Biscayabugten og for fiskeriet efter denne bestand ***I (afstemning)
  
6.19.Flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand ***I (afstemning)
  
6.20.Forbud mod high-grading og restriktioner i forbindelse med fiskeri efter skrubbe og pighvar i Østersøen, Bælterne og Øresund ***I (afstemning)
  
6.21.Brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur ***I (afstemning)
  
6.22.Statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer * (afstemning)
 7.Højtideligt møde - Georgien
 8.Afstemningstid (fortsat)
  
8.1.Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2009 (afstemning)
  
8.2.Civilretlige, erhvervsretlige, familieretlige og internationalprivatretlige aspekter af handlingsplanen om gennemførelse af Stockholmprogrammet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Erklæring fra formanden
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.2011-budgettet (forhandling)
 14.Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (forhandling)
 15.En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Foranstaltninger til opnåelse af nobelprismodtager Liu Xiaobos løsladelse (forhandling)
 18.Forenkling af den fælles landbrugspolitik (forhandling)
 19.Situationen i biavlssektoren (forhandling)
 20.Modtagne dokumenter
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Irak - navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angreb på kristne samfund

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana og Mara Bizzotto for EFD-Gruppen om Irak - navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angreb på kristne samfund (B7-0629/2010)

- Véronique De Keyser for S&D-Gruppen om menneskerettigheder i Irak, navnlig dødsstraffen og herunder sagen Tariq Aziz (B7-0630/2010)

- Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen om Irak, navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angrebene mod kristne samfund (B7-0631/2010)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko og Konrad Szymański for ECR-Gruppen om angrebet mod en kirke i Bagdad den 31. oktober 2010 (B7-0632/2010)

- Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Frieda Brepoels og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Irak, navnlig forfølgelsen af mindretal og dødsstraffen (B7-0633/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Rui Tavares og Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen om Irak, navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angrebene mod kristne mindretal (B7-0634/2010)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor og Martin Kastler for PPE-Gruppen om Irak - navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angreb på kristne samfund (B7-0648/2010)

II.   Tibet - planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog

- Fiorello Provera, Oreste Rossi og Lorenzo Fontana for EFD-Gruppen om Tibet - planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog (B7-0637/2010)

- Véronique De Keyser og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen om Tibet - planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog (B7-0638/2010)

- Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen om Tibet - planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog (B7-0640/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle og Konrad Szymański for ECR-Gruppen om Tibet (B7-0642/2010)

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Frieda Brepoels og François Alfonsi for Verts/ALE-Gruppen om Tibet - planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog (B7-0643/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah og Martin Kastler for PPE-Gruppen om Tibet (B7-0644/2010)

III.   Burma - valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi

- Fiorello Provera for EFD-Gruppen om Burma, valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi (B7-0635/2010)

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella og Rovana Plumb for S&D-Gruppen om valgets forløb i Burma og løsladelen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi (B7-0636/2010)

- Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland og Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen om Burma, valgets forløb og løsladelen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi (B7-0639/2010)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko og Konrad Szymański for ECR-Gruppen om Burma, valgets forløb og løsladelen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi (B7-0641/2010)

- Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda og Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen som Burma, valgets forløb og løsladelen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi (B7-0645/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer og Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen om Burma, valgets forløb og løsladelen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi (B7-0646/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah og Csaba Sógor for PPE-Gruppen om Burma, valgets forløb og løsladelen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi (B7-0647/2010)

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


3. Naturkatastrofer i Den Europæiske Union

Formanden fremsatte en erklæring om Naturkatastrofer i Den Europæiske Union

Formanden afgav redegørelsen.

Talere: Sergio Paolo Francesco Silvestris for PPE-Gruppen, Edite Estrela for S&D-Gruppen, Dirk Sterckx for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen og Mara Bizzotto for EFD-Gruppen.

Formanden erklærede behandlingen af punktet for afsluttet.


4. Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's Sikkerhedsråd (forhandling)

Redegørelser om tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's Sikkerhedsråd.

Olivier Chastel (formand for Rådet), for næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Edit Bauer for PPE-Gruppen, Maria Eleni Koppa for S&D-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen og Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Philippe Juvin, Marc Tarabella, Ilda Figueiredo, Eduard Kukan og Sabine Lösing.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Edite Estrela, Antonyia Parvanova, Diane Dodds, Norica Nicolai og Anna Záborská.

Olivier Chastel tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2) ville blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 25.11.2010.


5. Statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer [KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

Bernhard Rapkay forelagde sin betænkning.

Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Herbert Reul (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Jan Březina (ordfører for udtalelse fra REGI), Werner Langen for PPE-Gruppen, Olle Ludvigsson for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, George Sabin Cutaş, Ivo Strejček, Salvador Garriga Polledo, Silvia-Adriana Ţicău, Jorgo Chatzimarkakis og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Elmar Brok, Antonio Masip Hidalgo, María Muñiz De Urquiza, Miloslav Ransdorf, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Iuliu Winkler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz og Jens Geier.

Talere: Joaquín Almunia og Bernhard Rapkay.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.22 i protokollen af 24.11.2010.

(Mødet udsat kl. 11.05 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 11.30)


FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Irland, oversvømmelser november 2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [2010/2216(BUD)] – Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A7-0328/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING og FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0403)


6.2. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Brabant og Zuid Holland, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [2010/2225(BUD)] – Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0318/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING og FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0404)

Talere

Før afstemningen tog Lucas Hartong, Joseph Daul og Barbara Matera (ordfører) ordet.


6.3. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Drenthe, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [2010/2226(BUD)] – Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0321/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING og FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0405)


6.4. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Limburg, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [2010/2227(BUD)] – Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0323/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING og FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0406)


6.5. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Gelderland og Overijssel, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [2010/2228(BUD)] – Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0322/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING og FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0407)


6.6. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland og Utrecht, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [2010/2229(BUD)] – Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0319/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING og FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0408)


6.7. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland og Zuid Holland, hovedgruppe 58/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [2010/2230(BUD)] – Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0320/2010)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING og FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0409)


6.8. Støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol [2010/0183(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Paolo De Castro (A7-0305/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0410)


6.9. Toldfri behandling af visse aktive farmaceutiske ingredienser på WHO's liste over internationale ikke-navnebeskyttede navne (INN) og af visse produkter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af toldfri behandling af visse aktive farmaceutiske ingredienser på WHO's liste over internationale ikke-navnebeskyttede navne (INN) og af visse produkter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer, og om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 [2010/0214(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0316/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0411)


6.10. Aftale mellem EF og Ukraine om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om fornyelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine [2009/0062(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Herbert Reul (A7-0306/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0412)

Parlamentet godkendte dermed fornyelsen af aftalen.


6.11. Aftale mellem EF og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknisk samarbejde, hvorved Færøerne associeres til Unionens syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) [2009/0160(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Herbert Reul (A7-0303/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0413)

Parlamentet godkendte dermed indgåelsen af aftalen.


6.12. Aftale mellem EF og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde. [2009/0081(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Herbert Reul (A7-0302/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0414)

Parlamentet godkendte dermed indgåelsen af aftalen.


6.13. Aftale mellem EF og Jordan om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om videnskabeligt og teknologisk samarbejde [2009/0065(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Herbert Reul (A7-0304/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0415)

Parlamentet godkendte dermed indgåelsen af aftalen.


6.14. Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Salomonøerne *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne [2010/0094(NLE)] – Fiskeriudvalget. Ordfører: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0292/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0416)

Parlamentet godkendte dermed indgåelsen af aftalen.


6.15. Det fælles merværdiafgiftssystem og varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen [2010/0179(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: David Casa (A7-0325/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0417)


6.16. ECB's årsberetning 2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2009 [2010/2078(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Burkhard Balz (A7-0314/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0418)


6.17. Civilt-militært samarbejde og udvikling af civil-militær kapacitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om civilt-militært samarbejde og udvikling af civil-militær kapacitet [2010/2071(INI)] – Udenrigsudvalget. Ordfører: Christian Ehler (A7-0308/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0419)


6.18. Langsigtet plan for ansjosbestanden i Biscayabugten og for fiskeriet efter denne bestand ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en langsigtet plan for ansjosbestanden i Biscayabugten og for fiskeriet efter denne bestand [2009/0112(COD)] – Fiskeriudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0420)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0420)

Talere

Før afstemingen tog Izaskun Bilbao Barandica (ordfører) ordet.


6.19. Flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand [2009/0057(COD)] – Fiskeriudvalget. Ordfører: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0421)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0421)

Talere
Før afstemningen tog Pat the Cope Gallagher ordet, for ALDE-Gruppen, og meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 156, stk. 5, havde overtaget ændringsforslag 29, som var blevet taget tilbage af forslagsstilleren.


6.20. Forbud mod high-grading og restriktioner i forbindelse med fiskeri efter skrubbe og pighvar i Østersøen, Bælterne og Øresund ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 for så vidt angår forbud mod high-grading og restriktioner i forbindelse med fiskeri efter skrubbe og pighvar i Østersøen, Bælterne og Øresund [2010/0175(COD)] – Fiskeriudvalget. Ordfører: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0422)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0422)


6.21. Brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur [KOM(2009)0541 - C7-0272/2009 - 2009/0153(COD)] – Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A7-0184/2010)


(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0423)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0423)


6.22. Statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer [KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 - 2010/0220(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0424)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0424).


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

7. Højtideligt møde - Georgien

Fra kl. 12.00 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde, hvorunder Mikheil Saakashvili, Georgiens præsident, holdt en tale.


FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

8. Afstemningstid (fortsat)

8.1. Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2009 (afstemning)

Betænkning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2009 [2010/2236(INI)] – Udviklingsudvalget. Ordfører: Eva Joly (A7-0315/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0425)


8.2. Civilretlige, erhvervsretlige, familieretlige og internationalprivatretlige aspekter af handlingsplanen om gennemførelse af Stockholmprogrammet (afstemning)

Betænkning om civilretlige, erhvervsretlige, familieretlige og internationalprivatretlige aspekter af handlingsplanen om gennemførelse af Stockholmprogrammet [2010/2080(INI)] – Retsudvalget. Ordfører: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0426)

Taler
Før afstemningen tog Luigi Berlinguer (ordfører) ordet.


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning David Casa - A7-0325/2010
Daniel Hannan, Syed Kamall

Betænkning Burkhard Balz - A7-0314/2010
Clemente Mastella, Daniel Hannan

Betænkning Christian Ehler - A7-0308/2010
Anneli Jäätteenmäki

Betænkning Pat the Cope Gallagher - A7-0296/2010
Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica

Betænkning Marek Józef Gróbarczyk - A7-0295/2010
Jarosław Kalinowski, Hannu Takkula

Betænkning João Ferreira - A7-0184/2010
Alfredo Antoniozzi

Betænkning Bernhard Rapkay - A7-0324/2010
Giommaria Uggias, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Bogusław Liberadzki

Betænkning Eva Joly - A7-0315/2010
Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Alfredo Antoniozzi

Betænkning Luigi Berlinguer - A7-0252/2010
Clemente Mastella, Peter van Dalen, Miroslav Mikolášik

Betænkning Bernhard Rapkay - A7-0324/2010
Jarosław Kalinowski


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Robert Sturdy havde været til stede, men havde ikke deltaget i afstemningerne.

Crescenzio Rivellini meddelte, at han som følge af et problem med sit stemmekort kun havde kunnet deltage i afstemningerne om betænkningerne af Eva Joly og Luigi Berlinguer.


(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

11. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han fordømte Den Demokratiske Folkerepublik Nordkoreas angreb samme morgen på Republikken Korea på øen Yeonpyeong.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. 2011-budgettet (forhandling)

Formanden afgav en erklæring om forhandlingerne med henblik på vedtagelsen af 2011-budgettet.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål stillet af Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Lajos Bokros for ECR-Gruppen, Mairead McGuinness, der stillede et blåt kort-spørgsmål til Daniel Cohn-Bendit, som besvarede dette, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål stillet af Paul Rübig, Marta Andreasen for EFD-Gruppen og Angelika Werthmann, løsgænger.

Talere: Melchior Wathelet (formand for Rådet), José Manuel Barroso (formand for Kommissionen), Martin Schulz om de to foregående indlæg, Salvador Garriga Polledo, Gianni Pittella, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Miguel Portas, Timo Soini, Lucas Hartong, László Surján, Göran Färm, Carl Haglund, Vicky Ford, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Alain Lamassoure, Ivars Godmanis, Hynek Fajmon, Diane Dodds, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Janusz Wojciechowski, Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via og José Manuel Fernandes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Edit Herczog, Niki Tzavela, Giovanni Collino, Franz Obermayr og Monika Hohlmeier.

Talere: Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) og Melchior Wathelet.

Der var fastsat følgende frister

- forslag til beslutning: 24. november 2010 kl. 10.00

- ændringsforslag: 24. november 2010 kl. 15.00.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 25.11.2010.


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

14. Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Szájer for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Richard Seeber, Monika Flašíková Beňová, Ian Hudghton, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Csaba Őry, Edit Herczog, Catherine Trautmann, Elmar Brok, Silvia-Adriana Ţicău, Daniel Caspary og Gay Mitchell.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Simon Busuttil, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Lena Kolarska-Bobińska, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Adam Siekierski og Monika Smolková.

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

(Mødet udsat kl. 18.30 og genoptaget kl. 18.35)


15. En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job

László Andor (medlem af Kommissionen) og Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Csaba Őry for PPE-Gruppen, Sylvana Rapti for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Mara Bizzotto for EFD-Gruppen, Licia Ronzulli, Evelyn Regner og Jutta Steinruck.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Katarína Neveďalová og Franz Obermayr.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Salvatore Iacolino og Silvia-Adriana Ţicău.

László Andor tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B7-0563/2010).

Spørgsmål nr. 17 (Georgios Papanikolaou): Usikre ansættelsesforhold for unge.

László Andor (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr og Vilija Blinkevičiūtė.

Spørgsmål nr. 18 (Justas Vincas Paleckis): Øget konkurrenceevne ved hjælp af alternativ energi.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Justas Vincas Paleckis, Silvia-Adriana Ţicău og Seán Kelly.

Spørgsmål nr. 19 (Kinga Göncz): Strukturfondene og handicap.

László Andor besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Kinga Göncz og Vilija Blinkevičiūtė.

Spørgsmål nr. 20 (Gay Mitchell): Anglo Irish Bank.

Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell, Janusz Władysław Zemke og Brian Crowley.

Spørgsmål nr. 21 (Georgios Papastamkos): Udvikling af en fælles europæisk bevidsthed.

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos og Janusz Władysław Zemke.

Spørgsmål nr. 22 (Iva Zanicchi): Struktureret dialog mellem EU og sportsforbundene om spørgsmål af fælles interesse og eventuelle konkrete aktioner.

Androulla Vassiliou besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Iva Zanicchi og Salvatore Iacolino.

Spørgsmål nr. 27 (Konstantinos Poupakis): Højt skattetryk i Grækenland.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Konstantinos Poupakis og Nikolaos Chountis.

Spørgsmål nr. 28 (Jim Higgins): Toldsvig og tab af toldafgifter som følge af cigaretsmugling.

Algirdas Šemeta besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Jim Higgins.

Spørgsmål nr. 29 (Marian Harkin): Fælles konsolideret grundlag for selskabsbeskatning.

Spørgsmål nr. 30 (Seán Kelly): Irlands selskabsskat.

Spørgsmål nr. 31 (Pat the Cope Gallagher): Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG).

Algirdas Šemeta besvarede spørgsmålene samt et tillægsspørgsmål af Marian Harkin og Pat the Cope Gallagher.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 20.35 og genoptaget kl. 21.00)


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

17. Foranstaltninger til opnåelse af nobelprismodtager Liu Xiaobos løsladelse (forhandling)

Redegørelser om foranstaltninger til opnåelse af nobelprismodtager Liu Xiaobos løsladelse

Olivier Chastel (formand for Rådet), for næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Edward McMillan-Scott for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ana Gomes og Heidi Hautala.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli og Ulrike Lunacek.

Olivier Chastel tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Forenkling af den fælles landbrugspolitik (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0187/2010) af James Nicholson og Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Albert Deß for PPE-Gruppen og George Lyon for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Forenkling af den fælles landbrugspolitik (B7-0566/2010)

Albert Deß, George Lyon og James Nicholson begrundede den mundtlige forespørgsel.

Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Michel Dantin for PPE-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos for S&D-Gruppen, Britta Reimers for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, John Bufton for EFD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Rareş-Lucian Niculescu, Marc Tarabella, Marian Harkin, Oldřich Vlasák, Diane Dodds, Daciana Octavia Sârbu, Jan Mulder, Tadeusz Cymański og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jarosław Kalinowski, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Giovanni La Via og Dimitar Stoyanov.

Dacian Cioloş tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Situationen i biavlssektoren (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0119/2010) af Paolo De Castro for AGRI til Kommissionen: Situationen i biavlersektoren (B7-0564/2010)

Paolo De Castro begrundede den mundtlige forespørgsel.

Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Astrid Lulling for PPE-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos for S&D-Gruppen, Britta Reimers for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Trevor Colman for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Béla Glattfelder, Marc Tarabella, Marian Harkin, Michail Tremopoulos, Julie Girling, Czesław Adam Siekierski, Spyros Danellis, Geoffrey Van Orden, Jarosław Kalinowski, Kriton Arsenis, Giovanni La Via, Michel Dantin, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Seán Kelly og Jim Higgins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter Jahr, Mario Pirillo, Krisztina Morvai, Ulrike Rodust og Luís Paulo Alves.

Dacian Cioloş tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Paolo De Castro for AGRI om situationen i biavlssektoren (B7-0622/2010)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 25.11.2010.


20. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder (Kodifikation) (KOM(2010)0635 - C7-0362/2010 - 2010/0309(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (KOM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med visum, og om oprettelse af en mekanisme til føring af denne liste (KOM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Udkast til Rådets afgørelse om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Republikken Bulgarien og Rumænien (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (KOM(2010)0624 - C7-0370/2010 - 2010/0312(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af en protokol mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2010: Rådets holdning af 22. november 2010 (16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 452.507/OJME).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.40.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik