Index 
Protokoll
PDF 246kWORD 190k
Tisdagen den 23 november 2010 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Naturkatastrofer i Europeiska unionen
 4.10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (debatt)
 5.Statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga * (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Användning av EU:s solidaritetsfond: Irland, översvämningar i november 2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Noord Brabant och Zuid Holland, huvudgrupp 18/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Drenthe huvudgrupp 18/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Limburg huvudgrupp 18/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Gelderland och Overijssel huvudgrupp 18/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Noord Holland och Utrecht huvudgrupp 18/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Noord Holland och Zuid Holland huvudgrupp 58/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.8.Stöd som beviljats inom ramen för det tyska alkoholmonopolet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.9.Tullfri behandling av vissa farmaceutiska aktiva ämnen med internationell generisk benämning (INN) från WHO och vissa produkter som används vid framställning av färdiga farmaceutiska produkter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.10.Avtal om tekniskt och vetenskapligt samarbete EG/Ukraina *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.11.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete EG/Färöarnas regering *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.12.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete EG/Japan *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.13.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete EG/Jordanien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.14.Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska unionen och Salomonöarna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.15.Gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.16.ECB:s årsrapport för 2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.17.Civil-militärt samarbete och utvecklingen av civil-militär kapacitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.18.Långsiktig plan för ansjovisbeståndet i Biscayabukten och det fiske som utnyttjar det beståndet ***I (omröstning)
  
6.19.Flerårig plan för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet ***I (omröstning)
  
6.20.Förbudet mot utsortering och begränsningarna av fisket efter skrubbskädda och piggvar i Östersjön, Bälten och Öresund ***I (omröstning)
  
6.21.Användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk ***I (omröstning)
  
6.22.Statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga * (omröstning)
 7.Högtidligt möte - Georgien
 8.Omröstning (fortsättning)
  
8.1.Gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen 2009 (omröstning)
  
8.2.Civilrättsliga, handelsrättsliga, familjerättsliga och internationella privaträttsliga aspekter av handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Uttalande av talmannen
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Budget för 2011 (debatt)
 14.Presentation av kommissionens arbetsprogram för 2011 (debatt)
 15.En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen (debatt)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Åtgärder som ska vidtas för nobelpristagaren Liu Xiaobos frigivning (debatt)
 18.Förenkling av GJP (debatt)
 19.Situationen i biodlingssektorn (debatt)
 20.Inkomna dokument
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana och Mara Bizzotto för EFD-gruppen, om Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund (B7-0629/2010)

- Véronique De Keyser för S&D-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Irak, i synnerhet i fråga om dödsstraffet och särskilt Tariq Aziz-fallet (B7-0630/2010)

- Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, om Irak, i synnerhet dödsstraffet (särskilt Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund (B7-0631/2010)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko och Konrad Szymański för ECR-gruppen, om attentatet den 31 oktober 2010 mot en kyrka i Bagdad (B7-0632/2010)

- Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Frieda Brepoels och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Irak, särskilt förföljelsen av minoriteter samt dödsstraffet (B7-0633/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Rui Tavares och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, om Irak, i synnerhet dödsstraffet (särskilt Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund (B7-0634/2010)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor och Martin Kastler för PPE-gruppen, om Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund (B7-0648/2010)

II.   Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket

- Fiorello Provera, Oreste Rossi och Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, om Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket (B7-0637/2010)

- Véronique De Keyser och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, om Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket (B7-0638/2010)

- Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez och Sonia Alfano för ALDE-gruppen, om Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket (B7-0640/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle och Konrad Szymański för ECR-gruppen, om Tibet, (B7-0642/2010)

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Frieda Brepoels och François Alfonsi för Verts/ALE-gruppen, om Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket (B7-0643/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah och Martin Kastler för PPE-gruppen, om Tibet (B7-0644/2010)

III.   Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi

- Fiorello Provera för EFD-gruppen, om Burma, genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (B7-0635/2010)

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella och Rovana Plumb för S&D-gruppen, om genomförandet av valet i Burma och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (B7-0636/2010)

- Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland och Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, om Burma, genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (B7-0639/2010)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko och Konrad Szymański för ECR-gruppen, om Burma, genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (B7-0641/2010)

- Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda och Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, om Burma, genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (B7-0645/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer och Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, om Burma, genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (B7-0646/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah och Csaba Sógor för PPE-gruppen, om Burma, genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (B7-0647/2010)

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


3. Naturkatastrofer i Europeiska unionen

Uttalande av parlamentets talman: Naturkatastrofer i Europeiska unionen

Talmannen gjorde ett uttalande.

Talare: Sergio Paolo Francesco Silvestris för PPE-gruppen, Edite Estrela för S&D-gruppen, Dirk Sterckx för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, och Mara Bizzotto för EFD-gruppen.

Talmannen förklarade punkten avslutad.


4. 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (debatt)

Uttalanden om den 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet.

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande), som ersatte vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, samt Joaquín Almunia (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Edit Bauer för PPE-gruppen, Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Philippe Juvin, Marc Tarabella, Ilda Figueiredo, Eduard Kukan och Sabine Lösing.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Edite Estrela, Antonyia Parvanova, Diane Dodds, Norica Nicolai och Anna Záborská.

Talare: Olivier Chastel.

De resolutionsförslag som lagts fram i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 25.11.2010.


5. Statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga [KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor.Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

Bernhard Rapkay redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joaquín Almunia (kommissionens vice ordförande).

Talare: Herbert Reul (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Jan Březina (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Werner Langen för PPE-gruppen, Olle Ludvigsson för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, George Sabin Cutaş, Ivo Strejček, Salvador Garriga Polledo, Silvia-Adriana Ţicău, Jorgo Chatzimarkakis och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Elmar Brok, Antonio Masip Hidalgo, María Muñiz De Urquiza, Miloslav Ransdorf, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Iuliu Winkler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz och Jens Geier.

Talare: Joaquín Almunia och Bernhard Rapkay.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.22 i protokollet av den 24.11.2010.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.05, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.30.)


ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Användning av EU:s solidaritetsfond: Irland, översvämningar i november 2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [2010/2216(BUD)] - Budgetutskottet.Föredragande: Reimer Böge (A7-0328/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0403)


6.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Noord Brabant och Zuid Holland, huvudgrupp 18/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [2010/2225(BUD)] - Budgetutskottet.Föredragande: Barbara Matera (A7-0318/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0404)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig följande talare: Lucas Hartong, Joseph Daul och Barbara Matera (föredragande).


6.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Drenthe huvudgrupp 18/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [2010/2226(BUD)] - Budgetutskottet.Föredragande: Barbara Matera (A7-0321/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0405)


6.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Limburg huvudgrupp 18/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [2010/2227(BUD)] - Budgetutskottet.Föredragande: Barbara Matera (A7-0323/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0406)


6.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Gelderland och Overijssel huvudgrupp 18/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [2010/2228(BUD)] - Budgetutskottet.Föredragande: Barbara Matera (A7-0322/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0407)


6.6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Noord Holland och Utrecht huvudgrupp 18/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [2010/2229(BUD)] - Budgetutskottet.Föredragande: Barbara Matera (A7-0319/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0408)


6.7. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Noord Holland och Zuid Holland huvudgrupp 58/Nederländerna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [2010/2230(BUD)] - Budgetutskottet.Föredragande: Barbara Matera (A7-0320/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0409)


6.8. Stöd som beviljats inom ramen för det tyska alkoholmonopolet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (”förordningen om en samlad marknadsordning”) vad gäller det stöd som beviljats inom ramen för det tyska alkoholmonopolet [2010/0183(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.Föredragande: Paolo De Castro (A7-0305/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0410)


6.9. Tullfri behandling av vissa farmaceutiska aktiva ämnen med internationell generisk benämning (INN) från WHO och vissa produkter som används vid framställning av färdiga farmaceutiska produkter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tullfri behandling av vissa farmaceutiska aktiva ämnen med internationell generisk benämning (INN) från Världshälsoorganisationen och vissa produkter som används vid framställning av färdiga farmaceutiska produkter och om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 [2010/0214(COD)] - Utskottet för internationell handel.Föredragande: Vital Moreira (A7-0316/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0411)


6.10. Avtal om tekniskt och vetenskapligt samarbete EG/Ukraina *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina [2009/0062(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi.Föredragande: Herbert Reul (A7-0306/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0412)

Parlamentet godkände förnyandet av avtalet.


6.11. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete EG/Färöarnas regering *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Färöarnas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete, genom vilket Färöarna associeras med unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) [2009/0160(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi.Föredragande: Herbert Reul (A7-0303/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0413)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


6.12. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete EG/Japan *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Japans regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete [2009/0081(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi.Föredragande: Herbert Reul (A7-0302/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0414)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


6.13. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete EG/Jordanien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vetenskapligt och tekniskt samarbete [2009/0065(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi.Föredragande: Herbert Reul (A7-0304/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0415)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


6.14. Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska unionen och Salomonöarna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska unionen och Salomonöarna [2010/0094(NLE)] - Fiskeriutskottet.Föredragande: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0292/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0416)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


6.15. Gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen [2010/0179(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor.Föredragande: David Casa (A7-0325/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0417)


6.16. ECB:s årsrapport för 2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ECB:s årsrapport 2009 [2010/2078(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor.Föredragande: Burkhard Balz (A7-0314/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0418)


6.17. Civil-militärt samarbete och utvecklingen av civil-militär kapacitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om civil-militärt samarbete och utvecklingen av civil-militär kapacitet [2010/2071(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor.Föredragande: Christian Ehler (A7-0308/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0419)


6.18. Långsiktig plan för ansjovisbeståndet i Biscayabukten och det fiske som utnyttjar det beståndet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en långsiktig plan för ansjovisbeståndet i Biscayabukten och det fiske som utnyttjar det beståndet [2009/0112(COD)] - Fiskeriutskottet.Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0420)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0420)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Izaskun Bilbao Barandica (föredragande).


6.19. Flerårig plan för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en flerårig plan för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet [2009/0057(COD)] - Fiskeriutskottet.Föredragande: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0421)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0421)

Inlägg:

Före omröstningen meddelade Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, med stöd av artikel 156.5 i arbetsordningen, hon ville överta ändringsförslag 29, som hade dragits tillbaka av förslagsställaren.


6.20. Förbudet mot utsortering och begränsningarna av fisket efter skrubbskädda och piggvar i Östersjön, Bälten och Öresund ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 vad gäller förbudet mot utsortering och begränsningarna av fisket efter skrubbskädda och piggvar i Östersjön, Bälten och Öresund [2010/0175(COD)] - Fiskeriutskottet.Föredragande: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0422)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0422)


6.21. Användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk [KOM(2009)0541 - C7-0272/2009 - 2009/0153(COD)] - Fiskeriutskottet.Föredragande: João Ferreira (A7-0184/2010)


(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0423)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0423)


6.22. Statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga [KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 2010/0220(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor.Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0424)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0424).


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

7. Högtidligt möte - Georgien

(Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av talet av Georgiens president Mikheil Saakachvili.)


ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

8. Omröstning (fortsättning)

8.1. Gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen 2009 (omröstning)

Betänkande om den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens arbete under 2009 [2010/2236(INI)] - Utskottet för utveckling.Föredragande: Eva Joly (A7-0315/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0425)


8.2. Civilrättsliga, handelsrättsliga, familjerättsliga och internationella privaträttsliga aspekter av handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet (omröstning)

Betänkande om civilrättsliga, handelsrättsliga, familjerättsliga och internationella privaträttsliga aspekter av handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet [2010/2080(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor.Föredragande: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0426)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Luigi Berlinguer (föredragande).


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande David Casa - A7-0325/2010
Daniel Hannan, Syed Kamall

Betänkande Burkhard Balz - A7-0314/2010
Clemente Mastella, Daniel Hannan

Betänkande Christian Ehler - A7-0308/2010
Anneli Jäätteenmäki

Betänkande Pat the Cope Gallagher - A7-0296/2010
Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica

Betänkande Marek Józef Gróbarczyk - A7-0295/2010
Jarosław Kalinowski, Hannu Takkula

Betänkande João Ferreira - A7-0184/2010
Alfredo Antoniozzi

Betänkande Bernhard Rapkay - A7-0324/2010
Giommaria Uggias, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Bogusław Liberadzki

Betänkande Eva Joly - A7-0315/2010
Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Alfredo Antoniozzi

Betänkande Luigi Berlinguer - A7-0252/2010
Clemente Mastella, Peter van Dalen, Miroslav Mikolášik

Betänkande Bernhard Rapkay - A7-0324/2010
Jarosław Kalinowski


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Robert Sturdy var närvarande men deltog inte i omröstningen.

Crescenzio Rivellini hade låtit meddela att han på grund av ett problem med röstkortet endast hade kunnat delta i omröstningarna om betänkandena av Eva Joly och Luigi Berlinguer.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

11. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han fördömde Nordkoreas angrepp samma morgon på den sydkoreanska ön Yeonpyeong.


12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Budget för 2011 (debatt)

Talmannen gjorde ett uttalande om förhandlingarna inför antagandet av budgeten för 2011.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, vilken även bevarade en fråga (blått kort) från Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Lajos Bokros för ECR-gruppen, Mairead McGuinness, vilken ställde en fråga (blått kort) till Daniel Cohn-Bendit som denne besvarade, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, vilken även besvarade en fråga (blått kort) från Paul Rübig, Marta Andreasen för EFD-gruppen, och Angelika Werthmann, grupplös.

Talare: Melchior Wathelet (rådets tjänstgörande ordförande), José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), Martin Schulz, vilken yttrade sig om de två föregående inläggen, Salvador Garriga Polledo, Gianni Pittella, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Miguel Portas, Timo Soini, Lucas Hartong, László Surján, Göran Färm, Carl Haglund, Vicky Ford, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Alain Lamassoure, Ivars Godmanis, Hynek Fajmon, Diane Dodds, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Janusz Wojciechowski, Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via och José Manuel Fernandes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Edit Herczog, Niki Tzavela, Giovanni Collino, Franz Obermayr och Monika Hohlmeier.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen) och Melchior Wathelet.

Följande tidsfrister hade fastställts:

- Resolutionsförslag: 24 november 2010 kl. 10.00.

- Ändringsförslag: 24 november 2010 kl. 15.00.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 25.11.2010.


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

14. Presentation av kommissionens arbetsprogram för 2011 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Presentation av kommissionens arbetsprogram för 2011

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, Richard Seeber, Monika Flašíková Beňová, Ian Hudghton, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Csaba Őry, Edit Herczog, Catherine Trautmann, Elmar Brok, Silvia-Adriana Ţicău, Daniel Caspary och Gay Mitchell.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Simon Busuttil, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Lena Kolarska-Bobińska, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Adam Siekierski och Monika Smolková.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

(Sammanträdet avbröts kl. 18.30 och återupptogs kl. 18.35.)


15. En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen (debatt)

Uttalande av kommissionen: En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen

László Andor (ledamot av kommissionen) och Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Csaba Őry för PPE-gruppen, Sylvana Rapti för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Licia Ronzulli, Evelyn Regner och Jutta Steinruck.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Katarína Neveďalová och Franz Obermayr.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Salvatore Iacolino och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: László Andor.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B7-0563/2010).

Fråga 17 (Georgios Papanikolaou): Otrygga anställningar för unga.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr och Vilija Blinkevičiūtė.

Fråga 18 (Justas Vincas Paleckis): Ökad konkurrenskraft med hjälp av alternativ energi.

Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Justas Vincas Paleckis, Silvia-Adriana Ţicău och Seán Kelly.

Fråga 19 (Kinga Göncz): Strukturfonderna och funktionshinder.

László Andor besvarade frågan samt följdfrågor från Kinga Göncz och Vilija Blinkevičiūtė.

Fråga 20 (Gay Mitchell): Anglo Irish Bank.

Joaquín Almunia (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Gay Mitchell, Janusz Władysław Zemke och Brian Crowley.

Fråga 21 (Georgios Papastamkos): Utveckling av ett gemensamt europeiskt medvetande.

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papastamkos och Janusz Władysław Zemke.

Fråga 22 (Iva Zanicchi): Strukturerad dialog mellan EU och idrottsförbunden om frågor av gemensamt intresse och om eventuella konkreta åtgärder.

Androulla Vassiliou besvarade frågan samt följdfrågor från Iva Zanicchi och Salvatore Iacolino.

Fråga 27 (Konstantinos Poupakis): Det höga skattetrycket i Grekland.

Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Konstantinos Poupakis och Nikolaos Chountis.

Fråga 28 (Jim Higgins): Bedrägeri och förlust av tullintäkter på grund av cigarettsmuggling.

Algirdas Šemeta besvarade frågan samt en följdfråga från Jim Higgins.

Fråga 29 (Marian Harkin): Gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

Fråga 30 (Seán Kelly): Irlands bolagsskatt.

Fråga 31 (Pat the Cope Gallagher): En gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

Algirdas Šemeta besvarade frågorna samt en följdfråga från Marian Harkin och Pat the Cope Gallagher.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.35 och återupptogs kl. 21.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

17. Åtgärder som ska vidtas för nobelpristagaren Liu Xiaobos frigivning (debatt)

Uttalanden om de åtgärder som ska vidtas för nobelpristagaren Liu Xiaobos frigivning

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) som ersatte vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, samt Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Edward McMillan-Scott för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ana Gomes och Heidi Hautala.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli och Ulrike Lunacek.

Talare: Olivier Chastel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Förenkling av GJP (debatt)

Muntlig fråga (O-0187/2010) från James Nicholson och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Albert Deß för PPE-gruppen, George Lyon för ALDE-gruppen, till kommissionen: En förenklad gemensam jordbrukspolitik (B7-0566/2010)

Albert Deß, George Lyon och James Nicholson utvecklade den muntliga frågan.

Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Michel Dantin för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen, Britta Reimers för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, John Bufton för EFD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Rareş-Lucian Niculescu, Marc Tarabella, Marian Harkin, Oldřich Vlasák, Diane Dodds, Daciana Octavia Sârbu, Jan Mulder, Tadeusz Cymański och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Kalinowski, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Giovanni La Via och Dimitar Stoyanov.

Talare: Dacian Cioloş.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Situationen i biodlingssektorn (debatt)

Muntlig fråga (O-0119/2010) från Paolo De Castro, för utskottet AGRI, till kommissionen: Situationen i biodlingssektorn (B7-0564/2010)

Paolo De Castro utvecklade den muntliga frågan.

Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Astrid Lulling för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen, Britta Reimers för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Trevor Colman för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Béla Glattfelder, Marc Tarabella, Marian Harkin, Michail Tremopoulos, Julie Girling, Czesław Adam Siekierski, Spyros Danellis, Geoffrey Van Orden, Jarosław Kalinowski, Kriton Arsenis, Giovanni La Via, Michel Dantin, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Seán Kelly och Jim Higgins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Mario Pirillo, Krisztina Morvai, Ulrike Rodust och Luís Paulo Alves.

Talare: Dacian Cioloş.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Paolo De Castro, för utskottet AGRI, om situationen i biodlingssektorn (B7-0622/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 25.11.2010.


20. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter (kodifiering) (COM(2010)0635 - C7-0362/2010 - 2010/0309(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

Talmannen meddelade i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen att han skulle höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (COM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för upprättande av denna förteckning (KOM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering om vissa luftfartsaspekter (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Utkast till rådets beslut om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Republiken Bulgarien och Rumänien (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (KOM(2010)0624 - C7-0370/2010 - 2010/0312(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal i form av ett protokoll mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten om inrättande av en tvistlösningsmekanism för handelsbestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till ändringsbudget nr 8 till 2010 års allmänna budget: Rådets ståndpunkt av den 22 november 2010 (16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 452.507/OJME).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.40.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy