Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. novembra 2010 - Štrasburg

3. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. …/.., ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D010825/03 - 2010/2949(RPS) - lehota: 09/02/2011)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. …/.., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 so zreteľom na metódu skúšania priľnavosti za mokra v prípade pneumatík kategórie C1 (D010922/02 - 2010/2951(RPS) - lehota: 09/02/2011)
pridelené gestorský: ITRE

- Návrh nariadenia Komisie o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla (D011190/02 - 2010/2952(RPS) - lehota: 10/02/2011)
pridelené gestorský: TRAN

- Návrh smernice Komisie, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (D011447/02 - 2010/2953(RPS) - lehota: 10/02/2011)
pridelené gestorský: TRAN

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004, nariadeniu (ES) č. 180/2008 a nariadeniu (ES) č. 737/2008, pokiaľ ide o zoznamy a názvy referenčných laboratórií EÚ (D011549/02 - 2010/2961(RPS) - lehota: 17/02/2011)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: AGRI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy VII a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (D011574/06 - 2010/2956(RPS) - lehota: 16/02/2011)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: AGRI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia