Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2954(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0675/2010

Разисквания :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0443

Протокол
Сряда, 24 ноември 2010 г. - Страсбург

16. Положението в Западна Сахара (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация относно положението в Западна Сахара

Andris Piebalgs (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, направи изявление.

Изказаха се: Bernd Posselt относно протичането на заседанието, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Jarosław Leszek Wałęsa, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Pier Antonio Panzeri, Frédérique Ries, Marco Scurria, Norbert Neuser, Ana Gomes, Guido Milana и Gilles Pargneaux.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Antonio Masip Hidalgo, Salvatore Iacolino, Метин Казак, Janusz Władysław Zemke, Nicole Kiil-Nielsen, Dominique Vlasto, John Bufton, Bernadette Vergnaud, Andreas Mölzer, Ulrike Rodust, Ulrike Lunacek и Cristian Dan Preda.

Изказа се Andris Piebalgs.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki и Graham Watson, от името на групата ALDE, относно Западна Сахара (B7-0675/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller и José Bové, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Западна Сахара относно положението в Западна Сахара (B7-0676/2010);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon и Guido Milana, от името на групата S&D, относно положението в Западна Сахараотносно положението в Западна Сахара (B7-0677/2010);

- Fiorello Provera и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, относно Западна Сахара (B7-0678/2010);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki и Tadeusz Cymański, от името на групата ECR, относно Западна Сахара (B7-0679/2010);

- Willy Meyer, João Ferreira, Rui Tavares, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Ilda Figueiredo, Marisa Matias и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Западна Сахара(B7-0680/2010);

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria и Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, относно хуманитарните последици от положението в Западна Сахара относно хуманитарните последици от положението в Западна Сахара (B7-0682/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 25.11.2010.

Правна информация - Политика за поверителност