Показалец 
Протокол
PDF 267kWORD 185k
Сряда, 24 ноември 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) (внесени предложения за резолюция)
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет по въпросите на икономическото управление (28—29 октомври 2010 г.) (разискване)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Заключения от заседанието на Европейския съвет по въпросите на икономическото управление (28—29 октомври 2010 г.) (продължeние на разискването)
 7.Резултати от срещата на високо равнище на Г-20 (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Проект на коригиращ бюджет № 8/2010: Раздел III - Комисия - Фонд "Солидарност" на ЕС: наводненията в Ирландия - Постигане на цел №1 на ЕСФ (2000-2006 г.) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и Република Молдова *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Информация относно лекарствените продукти (Kодекс на Общността относно лекарствените продукти) ***I (гласуване)
  
8.4.Информация относно лекарствени продукти (Процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти) ***I (гласуване)
  
8.5.Ограничения за използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработка) ***I (гласуване)
  
8.6.Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Финансов надзор (подписване на актовете)
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Разработване на нова стратегия за Европа в областта на енергетиката (2011—2020 г.) (разискване)
 14.Подготовка за конференцията в Канкун относно изменението на климата (29 ноември — 10 декември 2010 г.) (разискване)
 15.Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС (разискване)
 16.Положението в Западна Сахара (разискване)
 17.Искания за снемане на парламентарен имунитет
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Украйна (разискване)
 20.Права на човека и социални и екологични стандарти в международните търговски споразумения - Международната търговска политика в контекста на императивите, продиктувани от изменението на климата - Корпоративна и социална отговорност при международните търговски споразумения (разискване)
 21.Антидъмпингови дела - текущо състояние и перспективи (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА)

Разискването се състоя на 20 октомври 2010 г. (точка 16 от протокола от 20.10.2010 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht, Michail Tremopoulos, Christian Engström и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) (B7-0617/2010);

- Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere, от името на групата PPE, Syed Kamall, Robert Sturdy и Jan Zahradil, от името на групата ECR, относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) (B7-0618/2010);

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez и Renate Weber, от името на групата ALDE, относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) – подготовка за процедурата за предварително обосновано съгласие (B7-0619/2010);

- Kader Arif и Véronique De Keyser, от името на групата S&D, относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) (B7-0620/2010/rév);

- Helmut Scholz, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) (B7-0621/2010).

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 24.11.2010.


3. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Проект на регламент (ЕС) № .../.. на Комисията година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D010825/03 - 2010/2949(RPS) - срок: 09/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Проект на регламент (ЕС) № …/.. на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на методите за изпитване на сцеплението с влажна пътна настилка за гуми от клас C1 (D010922/02 - 2010/2951(RPS) - срок: 09/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Проект на регламент на Комисията относно образеца на декларация за съответствие на разрешен тип железопътно возило (D011190/02 - 2010/2952(RPS) - срок: 10/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект на директива на Комисията за изменение на приложения ІІ, V и VІ към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (D011447/02 - 2010/2953(RPS) - срок: 10/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект на регламент на Комисията за изменение на приложение VІІ към Регламент (ЕО) № 882/2004, на Регламент (ЕО) № 180/2008 и на Регламент (ЕО) № 737/2008 по отношение на списъците на референтни лаборатории на ЕС и имената на тези лаборатории (D011549/02 - 2010/2961(RPS) - срок: 17/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Проект на регламент на Комисията за изменение на приложения VII и IX към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (D011574/06 - 2010/2956(RPS) - срок: 16/02/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI


4. Заключения от заседанието на Европейския съвет по въпросите на икономическото управление (28—29 октомври 2010 г.) (разискване)

Декларация на Европейския съвет: Заключения от заседанието на Европейския съвет по въпросите на икономическото управление (28—29 октомври 2010 г.)

Herman Van Rompuy (Председател на Европейския съвет) направи изявление.

Изказа се José Manuel Barroso (председател на Комисията).

Изказа се: Joseph Daul, от името на групата PPE.

Изказа се Martin Schulz, от името на групата S&D, който беше прекъснат от обидна реплика, казана извън микрофона от Godfrey Bloom по негов адрес.

Изказа се Joseph Daul, който се противопостави на обидната реплика, казана от Godfrey Bloom по адрес на Martin Schulz.

Председателят прочете разпоредбите на член 152, параграф 1 от правилника и поиска от Godfrey Bloom да се извини пред присъстващите в залата. Тъй като последният отказа да се извини и настоя на казаното от него,Председателят, съгласно член 152, параграф 3 от правилника подкани Godfrey Bloom да напусне залата, което той направи.

Изказаха се: Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който, от една страна, одобри решението, взето от Председателя във връзка с възникналия инцидент, и който отговори също така на въпрос чрез вдигане на «синя карта» на William (The Earl of) Dartmouth, Barry Madlener, който се върна на въпроса за изгонването на Godfrey Bloom, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Kay Swinburne, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос чрез вдигане на «синя карта» на William (The Earl of) Dartmouth, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, и Marianne Thyssen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, който отговори също така на въпрос чрез вдигане на «синя карта» на Martin Schulz, Philippe Lamberts, Vicky Ford, Bairbre de Brún, Mario Borghezio, Werner Langen, Elisa Ferreira, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Anni Podimata и Danuta Maria Hübner.


5. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли представителите на делегацията от парламентите на ЕИП/ЕФТА (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн), както и наблюдателите от Швейцарската федерална асамблея, които заеха място на официалната трибуна.


6. Заключения от заседанието на Европейския съвет по въпросите на икономическото управление (28—29 октомври 2010 г.) (продължeние на разискването)

Декларация на Европейския съвет: Заключения от заседанието на Европейския съвет по въпросите на икономическото управление (28—29 октомври 2010 г.)

Изказаха се: Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Marietta Giannakou и Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Jean-Pierre Audy, Monika Flašíková Beňová, John Bufton, Ildikó Gáll-Pelcz, Antigoni Papadopoulou, Barry Madlener, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Milan Zver и Petru Constantin Luhan.

Изказа се Elisa Ferreira, за да зададе въпрос чрез вдигане на «синя карта» на Paulo Rangel, който отговори на въпроса.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Diogo Feio.

Изказаха се: José Manuel Barroso (председател на Комисията) и Herman Van Rompuy (Председател на Европейския съвет).

Разискването приключи.


7. Резултати от срещата на високо равнище на Г-20 (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултати от срещата на високо равнище на Г-20

Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Papanikolaou, Charles Goerens, Nikolaos Salavrakos и Michel Dantin.

Изказаха се: Andris Piebalgs (член на Комисията) и Olivier Chastel.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекратено в 11.50 ч.)

(От 11.55 до 12.10 ч. Парламентът заседава по повод връчването на наградата LUX)

(Заседанието беше възобновено в 12.10 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказа се Martin Schulz, по личен въпрос вследствие на репликата на Godfrey Bloom по време на разискванията тази сутрин. Председателят повтори решението, взето тогава от председателя на Европейския парламент и след това поиска от Godfrey Bloom да се извини на присъстващите в залата или да напусне залата. Тъй като последният отказа да изпълни и двете искания, Председателят поиска от присъстващите да кажат дали смятат, че Godfrey Bloom трябва да напусне залата. Присъстващите одобриха това предложение.

Изказа се Nigel Farage, от името на групата EFD.

Председателят поиска от Godfrey Bloom да напусне залата и уточни, че в случай на отказ от негова страна, ще поиска извеждането му от залата съгласно член 152, параграф 3 от правилника.

Изказа се Joseph Daul, който призова Godfrey Bloom да приеме решението на присъстващите в залата.

Съгласно член 152, параграф 4 Председателят прекъсна заседанието за няколко минути, като през това време Godfrey Bloom напусна залата.

°
° ° °

Изказа се Christian Ehler, председател на Делегацията за връзки с Корейския полуостров, относно артилерийската атака, извършена вчера от Северна Корея срещу южнокорейски остров.

Изказа се Barry Madlener, който се върна на случилия се преди малко инцидент. Председателят припомни думите, казани извън микрофона от Godfrey Bloom по време на разискванията тази сутрин и посочи, че при всички положения въпросът ще бъде отнесен до Бюрото.

Bruno Gollnisch протестира.

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Проект на коригиращ бюджет № 8/2010: Раздел III - Комисия - Фонд "Солидарност" на ЕС: наводненията в Ирландия - Постигане на цел №1 на ЕСФ (2000-2006 г.) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия [16722/2010 - C7-0388/2010- 2010/2217(BUD)] - Комисия по бюджети.Докладчик: László Surján (A7-0327/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0427)


8.2. Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и Република Молдова *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Протокол към Споразумението за създаване на партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за общите принципи на участие на Република Молдова в програми на Съюза [10496/2010 - C7-0330/2010- 2010/0102(NLE)] - Комисия по външни работи.Докладчик: Graham Watson (A7-0300/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0428)

Парламентът даде одобрението си за подписването на протокола.


8.3. Информация относно лекарствените продукти (Kодекс на Общността относно лекарствените продукти) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба в частта й за лекарствените продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание [COM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.Докладчик: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0429)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0429)


8.4. Информация относно лекарствени продукти (Процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата по отношение на предоставянето на информация за широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание [COM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.Докладчик: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0430)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0430)

Изказвания

Christofer Fjellner (докладчик) представи устно изменения към изменение 13, което беше прието.


8.5. Ограничения за използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработка) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработен текст) [COM(2008)0809 - C6-0471/2008- 2008/0240(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.Докладчик: Jill Evans (A7-0196/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0431)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0431)


8.6. Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) (гласуване)

Разискването се състоя на 20 октомври 2010 г. (точка 16 от протокола от 20.10.2010 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 24 ноември 2010 г. (точка 2 от протокола от 24.11.2010 г).

Предложения за резолюция B7-0617/2010, B7-0618/2010, B7-0619/2010, B7-0620/2010/rev и B7-0621/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0617/2010

(за замяна на B7-0617/2010, B7-0619/2010, B7-0620/2010/rev и B7-0621/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Kader Arif и Véronique De Keyser, от името на групата S&D,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber и Метин Казак, от името на групата ALDE,

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger и Sandrine Bélier, от името на групата Verts/ALE,

Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0618/2010

приема се (P7_TA(2010)0432)

(Предложенията за резолюции B7-0619/2010, B7-0620/2010.rév и B7-0621/2010 отпадат.)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Christofer Fjellner - A7-0290/2010
Jarosław Kalinowski, Jens Rohde, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, Miroslav Mikolášik, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Daniel Hannan и Philip Claeys (Председателят отне думата на последния оратор, тъй като неговото изказване не цели обяснение на вот).

Доклад Christofer Fjellner - A7-0289/2010
Anna Rosbach и Daniel Hannan (Председателят отне думата на последния оратор, тъй като неговото изказване не цели обяснение на вот).

Доклад Jill Evans - A7-0196/2010
Jan Březina, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Sonia Alfano, Daniel Hannan, Syed Kamall (Председателят отне думата на последните двама оратори, тъй като техните изказвания не целят обяснение на вот) и Zuzana Roithová.

Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) - B7-0618/2010
Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zuzana Roithová и Syed Kamall.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Bruno Gollnisch съобщи, че не е участвал в гласуванията този ден.


(Заседанието, прекъснато в 13.20 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

11. Финансов надзор (подписване на актовете)

Председателят направи кратко изявление след приемането на пакета «Финансов надзор».

След това той пристъпи, заедно с Olivier Chastel (действащ председател на Съвета), и с помощта на Michel Barnier (член на Комисията), José Manuel García-Margallo y Marfil (докладчик), Sylvie Goulard (докладчик), Antolín Sánchez Presedo (докладчик), и Peter Skinner (докладчик) към подписване на актовете.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Michel Dantin уведоми, че е присъствал на заседанието, състояло се на 22 ноември 2010 г., но че неговото име не е отбелязано в присъствения списък.


13. Разработване на нова стратегия за Европа в областта на енергетиката (2011—2020 г.) (разискване)

Доклад относно разработване на нова стратегия за Европа в областта на енергетиката (2011–2020 г.) [2010/2108(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.Докладчик: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Lena Kolarska-Bobińska представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Jens Rohde, от името на групата ALDE, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Lena Ek, Jaroslav Paška, Bendt Bendtsen, Ivari Padar, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho, Kathleen Van Brempt, Romana Jordan Cizelj, Adam Gierek, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros и Mario Pirillo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказа се Hannes Swoboda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, Arturs Krišjānis Kariņš, Francesco De Angelis, Zigmantas Balčytis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Ioan Enciu, Kyriakos Mavronikolas и Nick Griffin.

Изказаха се: Günther Oettinger и Lena Kolarska-Bobińska.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 25.11.2010.


14. Подготовка за конференцията в Канкун относно изменението на климата (29 ноември — 10 декември 2010 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за конференцията в Канкун относно изменението на климата (29 ноември — 10 декември 2010 г.)

Joke Schauvliege (действащ председател на Съвета) и Connie Hedegaard (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Miroslav Ouzký, от името на групата ECR, Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Nick Griffin, независим член на ЕП, Richard Seeber, който отговори също на въпрос чрез вдигане на «синя карта» на Lucas Hartong, Jo Leinen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Zbigniew Ziobro, Sabine Wils, Anna Rosbach, Lucas Hartong, Pilar del Castillo Vera, Kriton Arsenis, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Marisa Matias, Derek Roland Clark, Francisco Sosa Wagner, Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Roger Helmer, Catherine Soullie, Rovana Plumb, Romana Jordan Cizelj, Justas Vincas Paleckis, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Sirpa Pietikäinen и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Sonia Alfano, João Ferreira, Iosif Matula, Gilles Pargneaux, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová и Kyriakos Mavronikolas.

Изказаха се: Connie Hedegaard и Joke Schauvliege.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Dan Jørgensen, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Miroslav Ouzký, от името на групата ECR, и Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, относно конференцията за изменението на климата в Канкун (СОР-16) (B7-0616/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 25.11.2010.


15. Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС (разискване)

Изявления: Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС

Olivier Chastel (действащ председател на Съвета), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и Andris Piebalgs (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Nirj Deva, от името на групата ECR, който прие също да отговори на въпрос чрез вдигане на «синя карта» на Richard Howitt, Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL, Giancarlo Scottà, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Louis Michel, който прие също да отговори на въпрос чрез вдигане на «синя карта» на Nirj Deva, Charles Tannock, Мария Неделчева, Norbert Neuser, Geoffrey Van Orden и Enrique Guerrero Salom.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Salvatore Iacolino, Ana Gomes, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Băsescu и Alf Svensson.

Изказа се Andris Piebalgs.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

Изказа се Olivier Chastel.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следващата месечна сесия.


16. Положението в Западна Сахара (разискване)

Декларация относно положението в Западна Сахара

Andris Piebalgs (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, направи изявление.

Изказаха се: Bernd Posselt относно протичането на заседанието, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Jarosław Leszek Wałęsa, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Pier Antonio Panzeri, Frédérique Ries, Marco Scurria, Norbert Neuser, Ana Gomes, Guido Milana и Gilles Pargneaux.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Antonio Masip Hidalgo, Salvatore Iacolino, Метин Казак, Janusz Władysław Zemke, Nicole Kiil-Nielsen, Dominique Vlasto, John Bufton, Bernadette Vergnaud, Andreas Mölzer, Ulrike Rodust, Ulrike Lunacek и Cristian Dan Preda.

Изказа се Andris Piebalgs.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki и Graham Watson, от името на групата ALDE, относно Западна Сахара (B7-0675/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller и José Bové, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Западна Сахара относно положението в Западна Сахара (B7-0676/2010);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon и Guido Milana, от името на групата S&D, относно положението в Западна Сахараотносно положението в Западна Сахара (B7-0677/2010);

- Fiorello Provera и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, относно Западна Сахара (B7-0678/2010);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki и Tadeusz Cymański, от името на групата ECR, относно Западна Сахара (B7-0679/2010);

- Willy Meyer, João Ferreira, Rui Tavares, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Ilda Figueiredo, Marisa Matias и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Западна Сахара(B7-0680/2010);

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria и Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, относно хуманитарните последици от положението в Западна Сахара относно хуманитарните последици от положението в Западна Сахара (B7-0682/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 25.11.2010.


(Заседанието, прекъснато в 20.00 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

17. Искания за снемане на парламентарен имунитет

Главният прокурор на Апелативния съд на Лион отправи до Председателя на ЕП чрез компетентния орган на Френската република искане за снемане на парламентарния имунитет на Bruno Gollnisch.

Окръжният съд на Пещ (Pestì Központi Kerületi Birósag) отправи до Председателя на ЕП искане за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, исканията се отнасят до компетентата комисия, и по-специално комисията JURI.


18. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата ALDE, Vincenzo Iovine няма да бъде вече член на специалната комисия по финансовата, икономическа и социална криза.


19. Украйна (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Украйна

Karel De Gucht (член на Комисията) от името наЗаместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Adrian Severin, от името на групата S&D, Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Michael Gahler, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, David Campbell Bannerman, Csanád Szegedi, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Tunne Kelam и Lena Kolarska-Bobińska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jan Kozłowski, Vilija Blinkevičiūtė, Siiri Oviir, Димитър Стоянов, Laima Liucija Andrikienė, Alexander Mirsky и Elena Băsescu.

Изказа се Karel De Gucht.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Rebecca Harms и Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, относно Украйна относно Украйна (B7-0650/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D,относно Украйна относно Украйна (B7-0671/2010);

- Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, относно Украйна относно Украйна (B7-0672/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski и Jacek Protasiewicz, от името на групата PPE, относно Украйна (B7-0673/2010);

- Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Украйна (B7-0674/2010);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba и Konrad Szymański, от името на групата ECR, относно Украйнаотносно Украйна (B7-0681/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 25.11.2010.


20. Права на човека и социални и екологични стандарти в международните търговски споразумения - Международната търговска политика в контекста на императивите, продиктувани от изменението на климата - Корпоративна и социална отговорност при международните търговски споразумения (разискване)

Доклад относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения [2009/2219(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Доклад относно международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на изменението на климата [2010/2103(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Доклад относно социалната отговорност на предприятията в рамките на международните търговски споразумения [2009/2201(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Tokia Saïfi, Yannick Jadot и Harlem Désir представиха докладите.

Изказа се William (The Earl of) Dartmouth относно протичането на разискването.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: David Martin (докладчик по становището на комисията AFET) (A7-0312/2010), Filip Kaczmarek (докладчик по становището на комисията DEVE) (A7-0312/2010), Catherine Grèze (докладчик по становището на комисията DEVE) (A7-0310/2010), Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията EMPL) (A7-0317/2010), Richard Howitt (докладчик по становището на комисията EMPL) (A7-0312/2010), Daniel Caspary, от името на групата PPE, Kriton Arsenis, от името на групата S&D, Метин Казак, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, Małgorzata Handzlik, George Sabin Cutaş, Catherine Bearder, Jacky Hénin и Elisabeth Köstinger.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Carl Schlyter, Csanád Szegedi и Seán Kelly.

Изказаха се: Karel De Gucht, Tokia Saïfi, Yannick Jadot и Harlem Désir.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 25.11.2010, точка 8.13 от протокола от 25.11.2010 и точка 8.14 от протокола от 25.11.2010.


21. Антидъмпингови дела - текущо състояние и перспективи (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0132/2010) зададен от Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Tokia Saïfi и Georgios Papastamkos, от името на групата PPE, Kader Arif, Bernd Lange и Gianluca Susta, от името на групата S&D, Метин Казак, Niccolò Rinaldi и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Robert Sturdy, Syed Kamall и Jan Zahradil, от името на групата ECR, към Комисията: Анти-дъмпингови дела - текущо състояние и перспективи (B7-0562/2010)

Daniel Caspary, Vital Moreira (в качеството на заместник на автора), Niccolò Rinaldi, Carl Schlyter (в качеството на заместник на автора), Helmut Scholz и Robert Sturdy развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Karel De Gucht (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Cristiana Muscardini, от името на групата PPE, Mario Pirillo, от името на групата S&D, и Jan Zahradil, от името на групата ECR.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elisabeth Köstinger.

Изказа се Karel De Gucht.

Разискването приключи.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 452.507/OJJE).


23. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.50 ч.

Klaus Welle

Diana Wallis

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност