Indeks 
Protokol
PDF 229kWORD 163k
Onsdag den 24. november 2010 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) (indgivne beslutningsforslag)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde om økonomisk styring (28.-29. oktober 2010) (forhandling)
 5.Velkomstord
 6.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde om økonomisk styring (28.-29. oktober 2010) (fortsat forhandling)
 7.Resultater af G20-topmødet (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Forslag til ændringsbudget nr. 8/2010: Sektion III – Kommissionen – Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Irland – Gennemførelse af ESF Mål 1 (2000 til 2006) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Moldova *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Oplysninger om receptpligtige lægemidler (fællesskabskodeks for lægemidler) ***I (afstemning)
  
8.4.Oplysninger om lægemidler (fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af lægemidler) ***I (afstemning)
  
8.5.Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)
  
8.6.Handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Finanstilsyn (undertegnelse af retsakterne)
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-2020 (forhandling)
 14.Forberedelser til klimakonferencen i Cancún (29. november - 10. december 2010) (forhandling)
 15.Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU på tærsklen til det tredje topmøde Afrika-EU (forhandling)
 16.Situationen i Vestsahara (forhandling)
 17.Anmodninger om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Ukraine (forhandling)
 20.Menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler - International handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører - Virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler (forhandling)
 21.Antidumpingsager – status og fremtidsudsigter (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA)

Forhandlingen havde fundet sted den 20. oktober 2010 (punkt 16 i protokollen af 20.10.2010).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht, Michail Tremopoulos, Christian Engström og Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen om handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) (B7-0617/2010);

- Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere for PPE-Gruppen og Syed Kamall, Robert Sturdy og Jan Zahradil for ECR-Gruppen om en handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) (B7-0618/2010);

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez og Renate Weber for ALDE-Gruppen om ACTA-aftalen - Forberedelse af godkendelsesproceduren (B7-0619/2010);

- Kader Arif og Véronique De Keyser for S&D-Gruppen om ACTA (B7-0620/2010/rév);

- Helmut Scholz, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf og Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen om ACTA (B7-0621/2010).

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 24.11.2010.


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D010825/03 - 2010/2949(RPS) - frist: 09/02/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 for så vidt angår metoden til prøvning af vådgreb for C1-dæk (D010922/02 - 2010/2951(RPS) - frist: 09/02/2011)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Udkast til Kommissionens forordning om en model for erklæring af overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype (D011190/02 - 2010/2952(RPS) - frist: 10/02/2011)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens direktiv om ændring af bilag II, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (D011447/02 - 2010/2953(RPS) - frist: 10/02/2011)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004, forordning (EF) nr. 180/2008 og forordning (EF) nr. 737/2008 for så vidt angår lister over og navne på EU-referencelaboratorier (D011549/02 - 2010/2961(RPS) - frist: 17/02/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag VII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (D011574/06 - 2010/2956(RPS) - frist: 16/02/2011)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI


4. Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde om økonomisk styring (28.-29. oktober 2010) (forhandling)

Redegørelse fra Det Europæiske Råd: Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde om økonomisk styring (28.-29. oktober 2010)

Herman Van Rompuy (formand for Det Europæiske Råd) afgav redegørelsen.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) tog ordet.

Joseph Daul for PPE-Gruppen tog ordet .

Martin Schulz for S&D-Gruppen tog ordet og blev afbrudt af et offensivt tilråb, som Godfrey Bloom rettede mod ham uden at gøre brug af mikrofonen.

Joseph Daul tog ordet og protesterede mod ytringen, som Godfrey Bloom havde rettet mod Martin Schulz. Formanden læste bestemmelserne i forretningsordenens artikel 152, stk. 1, op og bad Godfrey Bloom om at give forsamlingen en undskyldning. Da Godfrey Bloom nægtede at give en undskyldning og skærpede sine ord, opfordrede formanden ham i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 152, stk. 3, til at forlade salen, hvilket han gjorde.

Talere: Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, der indledningsvis bifaldt den beslutning, som formanden havde truffet i forbindelse med hændelsen umiddelbart forinden, og der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Barry Madlener, der vendte tilbage til beslutningen om at bortvise Godfrey Bloom, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, og Marianne Thyssen.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Talere: Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Martin Schulz, Philippe Lamberts, Vicky Ford, Bairbre de Brún, Mario Borghezio, Werner Langen, Elisa Ferreira, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Anni Podimata og Danuta Maria Hübner.


5. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra parlamenter i EØS-/EFTA-lande (Island, Norge og Liechtenstein) og til observatører fra den schweiziske forbundsforsamling, som havde taget plads i den officielle loge.


6. Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde om økonomisk styring (28.-29. oktober 2010) (fortsat forhandling)

Redegørelse fra Det Europæiske Råd: Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde om økonomisk styring (28.-29. oktober 2010)

Talere: Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Marietta Giannakou og Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Jean-Pierre Audy, Monika Flašíková Beňová, John Bufton, Ildikó Gáll-Pelcz, Antigoni Papadopoulou, Barry Madlener, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Milan Zver og Petru Constantin Luhan.

Elisa Ferreira tog ordet for at stille et blåt kort-spørgsmål til Paulo Rangel, som besvarede dette.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Diogo Feio.

Talere: José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) og Herman Van Rompuy (formand for Det Europæiske Råd).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Resultater af G20-topmødet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Resultater af G20-topmødet

Olivier Chastel (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Papanikolaou, Charles Goerens, Nikolaos Salavrakos og Michel Dantin.

Talere: Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) og Olivier Chastel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl.11.50)

(Fra kl. 11.55 til kl. 12.10 var Parlamentet trådt sammen i anledning af overrækkelsen af LUX-prisen)

(Mødet genoptaget kl. 12.10)


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Martin Schulz tog ordet for at fremsætte en personlig bemærkning som følge af Godfrey Blooms ytringer under formiddagens forhandling. Formanden gentog den beslutning, som i den forbindelse var blevet truffet af formanden for Europa-Parlamentet, og bad som følge heraf Godfrey Bloom om enten at give forsamlingen en undskyldning eller at forlade salen. Da denne hverken ville gøre det ene eller det andet, anmodede formanden forsamlingen om at give sin mening til kende for at finde ud af, om Godfrey Bloom skulle forlade salen. Forsamlingen godkendte dette forslag.

Nigel Farage for EFD-Gruppen tog ordet.

Formanden bad Godfrey Bloom om at forlade salen og præciserede, at han, hvis Godfrey Bloom nægtede at gøre dette, ville kræve ham bortvist fra salen i henhold til forretningsordenens artikel 152, stk. 3.

Joseph Daul tog ordet og opfordrede Godfrey Bloom til at acceptere forsamlingens beslutning.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 152, stk. 4, afbrød formanden mødet i nogle minutter, hvor Godfrey Bloom forlod salen.

°
° ° °

Christian Ehler, formand for Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø, tog ordet om Nordkoreas artelleriangreb den foregående dag mod en sydkoreansk ø.

Barry Madlener tog ordet og vendte tilbage til hændelsen kort tid forinden. Formanden henviste til de ytringer, der var fremsat af Godfrey Bloom uden brug af mikrofonen under formiddagens forhandling, og meddelte, at Præsidiet under alle omstændigheder ville blive underrettet om sagen.

Bruno Gollnisch protesterede.

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Forslag til ændringsbudget nr. 8/2010: Sektion III – Kommissionen – Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Irland – Gennemførelse af ESF Mål 1 (2000 til 2006) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III – Kommissionen [16722/2010 – C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD)] – Budgetudvalget. Ordfører: László Surján (A7-0327/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0427)


8.2. Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Moldova *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om de generelle principper for Republikken Moldovas deltagelse i Unionens programmer [10496/2010 - C7-0330/2010- 2010/0102(NLE)] – Udenrigsudvalget. Ordfører: Graham Watson (A7-0300/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0428)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


8.3. Oplysninger om receptpligtige lægemidler (fællesskabskodeks for lægemidler) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår oplysninger til offentligheden om receptpligtige lægemidler [KOM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0429)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0429)


8.4. Oplysninger om lægemidler (fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af lægemidler) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering for så vidt angår information til offentligheden om receptpligtige humanmedicinske lægemidler [KOM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0430)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0430)

Talere

Christofer Fjellner (ordfører) tog ordet og stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 13, hvilket blev godtaget.


8.5. Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning) [KOM(2008)0809 - C6-0471/2008- 2008/0240(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jill Evans (A7-0196/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0431)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0431)


8.6. Handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 20. oktober 2010 (punkt 16 i protokollen af 20.10.2010).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 24. november 2010 (punkt 2 i protokollen af 24.11.2010).

Forslag til beslutning B7-0617/2010, B7-0618/2010, B7-0619/2010, B7-0620/2010/rev og B7-0621/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0617/2010

(erstatter B7-0617/2010, B7-0619/2010, B7-0620/2010/rev og B7-0621/2010)

stillet af:

Kader Arif og Véronique De Keyser for S&D-Gruppen,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber og Metin Kazak for ALDE-Gruppen,

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger og Sandrine Bélier for Verts/ALE-Gruppen,

Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0618/2010

Vedtaget (P7_TA(2010)0432)

(Forslag til beslutning B7-0619/2010, B7-0620/2010.rév og B7-0621/2010 bortfaldt.)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Christofer Fjellner - A7-0290/2010
Jarosław Kalinowski, Jens Rohde, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, Miroslav Mikolášik, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Daniel Hannan og Philip Claeys (formanden afbrød sidstnævnte taler, da dennes indlæg ikke var en stemmeforklaring).

Betænkning: Christofer Fjellner - A7-0289/2010
Anna Rosbach og Daniel Hannan (formanden afbrød sidstnævnte taler, da dennes indlæg ikke var en stemmeforklaring).

Betænkning: Jill Evans - A7-0196/2010
Jan Březina, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Sonia Alfano, Daniel Hannan, Syed Kamall (formanden afbrød de to sidstnævnte talere, da deres indlæg ikke var en stemmeforklaring) og Zuzana Roithová.

Handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) - B7-0618/2010
Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zuzana Roithová og Syed Kamall.


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Bruno Gollnisch havde meddelt, at han ikke havde deltaget i afstemningerne denne dag.


(Mødet udsat kl. 13.20 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

11. Finanstilsyn (undertegnelse af retsakterne)

Formanden fremsatte en kort erklæring i anledning af vedtagelsen af finanstilsynspakken.

Derefter blev retsakterne undertegnet af formanden og Olivier Chastel (formand for Rådet) i nærværelse af Michel Barnier (medlem af Kommissionen), José Manuel García-Margallo y Marfil (ordfører), Sylvie Goulard (ordfører), Antolín Sánchez Presedo (ordfører) og Peter Skinner (ordfører).


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Michel Dantin havde meddelt, at han havde været til stede under mødet den 22. november 2010, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.


13. Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-2020 (forhandling)

Betænkning om "Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-2020" [2010/2108(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Lena Kolarska-Bobińska forelagde sin betænkning.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Pilar del Castillo Vera for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Jens Rohde for ALDE-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Lena Ek, Jaroslav Paška, Bendt Bendtsen, Ivari Padar, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho, Kathleen Van Brempt, Romana Jordan Cizelj, Adam Gierek, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros og Mario Pirillo.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Hannes Swoboda tog ordet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Arturs Krišjānis Kariņš, Francesco De Angelis, Zigmantas Balčytis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Ioan Enciu, Kyriakos Mavronikolas og Nick Griffin.

Talere: Günther Oettinger og Lena Kolarska-Bobińska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 25.11.2010.


14. Forberedelser til klimakonferencen i Cancún (29. november - 10. december 2010) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelser til klimakonferencen i Cancún (29. november - 10. december 2010)

Joke Schauvliege (formand for Rådet) og Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Miroslav Ouzký for ECR-Gruppen, Bairbre de Brún for GUE/NGL-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Nick Griffin, løsgænger, Richard Seeber, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål stillet af Lucas Hartong, Jo Leinen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Zbigniew Ziobro, Sabine Wils, Anna Rosbach, Lucas Hartong, Pilar del Castillo Vera, Kriton Arsenis, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Marisa Matias, Derek Roland Clark, Francisco Sosa Wagner, Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Roger Helmer, Catherine Soullie, Rovana Plumb, Romana Jordan Cizelj, Justas Vincas Paleckis, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Sirpa Pietikäinen og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Sonia Alfano, João Ferreira, Iosif Matula, Gilles Pargneaux, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová og Kyriakos Mavronikolas.

Talere: Connie Hedegaard og Joke Schauvliege.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Dan Jørgensen for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Miroslav Ouzký for ECR-Gruppen og Bairbre de Brún for GUE/NGL-Gruppen om klimakonferencen i Cancún (COP16) (B7-0616/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 25.11.2010.


15. Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU på tærsklen til det tredje topmøde Afrika-EU (forhandling)

Redegørelser: Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU på tærsklen til det tredje topmøde Afrika-EU

Olivier Chastel (formand for Rådet), for næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Filip Kaczmarek for PPE-Gruppen, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Nirj Deva for ECR-Gruppen, som ligeledes accepterede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Richard Howitt, Elie Hoarau for GUE/NGL-Gruppen, Giancarlo Scottà for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Louis Michel, som ligeledes accepterede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Nirj Deva, Charles Tannock, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Geoffrey Van Orden og Enrique Guerrero Salom.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Salvatore Iacolino, Ana Gomes, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Băsescu og Alf Svensson.

Andris Piebalgs tog ordet.

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
næstformand

Olivier Chastel tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


16. Situationen i Vestsahara (forhandling)

Redegørelse om situationen i Vestsahara

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, afgav redegørelsen.

Talere: Bernd Posselt om afviklingen af mødet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Jarosław Leszek Wałęsa, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Pier Antonio Panzeri, Frédérique Ries, Marco Scurria, Norbert Neuser, Ana Gomes, Guido Milana og Gilles Pargneaux.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Antonio Masip Hidalgo, Salvatore Iacolino, Metin Kazak, Janusz Władysław Zemke, Nicole Kiil-Nielsen, Dominique Vlasto, John Bufton, Bernadette Vergnaud, Andreas Mölzer, Ulrike Rodust, Ulrike Lunacek og Cristian Dan Preda.

Andris Piebalgs tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki og Graham Watson for ALDE-Gruppen om Vestsahara (B7-0675/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller og José Bové for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Vestsahara (B7-0676/2010);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon og Guido Milana for S&D-Gruppen om situationen i Vestsahara (B7-0677/2010);

- Fiorello Provera og Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen om Vestsahara (B7-0678/2010);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki og Tadeusz Cymański for ECR-Gruppen om Vestsahara (B7-0679/2010);

- Willy Meyer, João Ferreira, Rui Tavares, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Ilda Figueiredo, Marisa Matias og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Vestsahara (B7-0680/2010);

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria og Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen om de humanitære følger af situationen i Vestsaharaom de humanitære følger af situationen i Vestsahara (B7-0682/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 25.11.2010.


(Mødet udsat kl. 20.00 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

17. Anmodninger om ophævelse af parlamentarisk immunitet

Anklagemyndigheden ved appelretten i Lyon havde via den kompetente myndighed i Den Franske Republik fremsendt en anmodning til Europa-Parlamentets formand om ophævelse af Bruno Gollnisch' parlamentariske immunitet.

Domstolen for det centrale distrikt i Pest (Pestì Központi Kerületi Birósag) havde fremsendt en anmodning til Europa-Parlamentets formand om ophævelse af Krisztina Morvais parlamentariske immunitet.

Disse anmodninger var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


18. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

På anmodning af ALDE-Gruppen er Vincenzo Iovine ikke længere medlem af Det Særlige Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise.


19. Ukraine (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Ukraine

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Adrian Severin for S&D-Gruppen, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Michael Gahler, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, David Campbell Bannerman, Csanád Szegedi, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Tunne Kelam og Lena Kolarska-Bobińska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jan Kozłowski, Vilija Blinkevičiūtė, Siiri Oviir, Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė, Alexander Mirsky og Elena Băsescu.

Karel De Gucht tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Rebecca Harms og Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen om Ukraine (B7-0650/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec og Kristian Vigenin for S&D-Gruppen om Ukraine (B7-0671/2010);

- Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen om Ukraine (B7-0672/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski og Jacek Protasiewicz for PPE-Gruppen om Ukraine (B7-0673/2010);

- Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om Ukraine (B7-0674/2010);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba og Konrad Szymański for ECR-Gruppen om Ukraine om Ukraine (B7-0681/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 25.11.2010.


20. Menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler - International handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører - Virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler (forhandling)

Betænkning om menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler [2009/2219(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Betænkning om international handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører [2010/2103(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Betænkning om virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler [2009/2201(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører:: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Tokia Saïfi, Yannick Jadot og Harlem Désir forelagde deres betænkninger.

William (The Earl of) Dartmouth tog ordet om afviklingen af forhandlingen.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: David Martin (ordfører for udtalelse fra AFET) (A7-0312/2010), Filip Kaczmarek (ordfører for udtalelse fra DEVE) (A7-0312/2010), Catherine Grèze (ordfører for udtalelse fra DEVE) (A7-0310/2010), Pervenche Berès (ordfører for udtalelse fra EMPL) (A7-0317/2010), Richard Howitt (ordfører for udtalelse fra EMPL) (A7-0312/2010), Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Kriton Arsenis for S&D-Gruppen, Metin Kazak for ALDE-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger, Małgorzata Handzlik, George Sabin Cutaş, Catherine Bearder, Jacky Hénin og Elisabeth Köstinger.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Carl Schlyter, Csanád Szegedi og Seán Kelly.

Talere: Karel De Gucht, Tokia Saïfi, Yannick Jadot og Harlem Désir.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 25.11.2010, punkt 8.13 i protokollen af 25.11.2010 og punkt 8.14 i protokollen af 25.11.2010.


21. Antidumpingsager – status og fremtidsudsigter (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0132/2010) af Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Tokia Saïfi og Georgios Papastamkos for PPE-Gruppen, Kader Arif, Bernd Lange og Gianluca Susta for S&D-Gruppen, Metin Kazak, Niccolò Rinaldi og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen og Robert Sturdy, Syed Kamall og Jan Zahradil for ECR-Gruppen til Kommissionen: Antidumpingsager - status og fremtidsudsigter (B7-0562/2010)

Daniel Caspary, Vital Moreira (for stilleren), Niccolò Rinaldi, Carl Schlyter (for stilleren), Helmut Scholz og Robert Sturdy begrundede den mundtlige forespørgsel.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Cristiana Muscardini for PPE-Gruppen, Mario Pirillo for S&D-Gruppen og Jan Zahradil for ECR-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Elisabeth Köstinger.

Karel De Gucht tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 452.507/OJJE).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.50.

Klaus Welle

Diana Wallis

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik