Rodyklė 
Protokolas
PDF 231kWORD 189k
Trečiadienis, 2010 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA) (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.Europos Vadovų Tarybos 2010 m. kovo 28–29 d. susitikimo išvados ir ekonomikos valdymas (diskusijos)
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Europos Vadovų Tarybos 2010 m. kovo 28–29 d. susitikimo išvados ir ekonomikos valdymas (diskusijų tęsinys)
 7.Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Taisomasis biudžetas Nr. 8/2010. III skirsnis. Komisija (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.EB ir Moldovos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Informacija apie vaistus (Bendrijos kodeksas, reglamentuojantis vaistus) ***I (balsavimas)
  
8.4.Informacija apie vaistus (Bendrijos leidimų dėl vaistų išdavimo ir priežiūros tvarka) ***I (balsavimas)
  
8.5.Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas ***I (balsavimas)
  
8.6.Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Finansinė priežiūra (teisės aktų pasirašymas)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Nauja 2011–2020 m. Europos energetikos strategija (diskusijos)
 14.Pasirengimas Kankūno konferencijai klimato kaitos klausimais (2010 m. lapkričio 29 d.– gruodžio 10 d.) (diskusijos)
 15.Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse (diskusijos)
 16.Padėtis Vakarų Sacharoje (diskusijos)
 17.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.Ukraina (diskusijos)
 20.Žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos apsaugos standartai tarptautinės prekybos susitarimuose - Tarptautinės prekybos politika atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus - Įmonių socialinė atsakomybė tarptautinės prekybos susitarimuose (diskusijos)
 21.Antidempingo bylos – esama padėtis ir perspektyvos (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA) (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA)

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. spalio 20 d. (punktas 16 protokolo 20.10.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht, Michail Tremopoulos, Christian Engström ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Kovos su klastojimu prekybos susitarimo (KKPS) (B7-0617/2010);

- Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu, Syed Kamall, Robert Sturdy ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu – dėl Kovos su klastojimu prekybos susitarimo (KKPS) (B7-0618/2010);

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu – dėl KKPS. Rengiantis pritarimo procedūrai (B7-0619/2010);

- Kader Arif ir Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu – dėl KKPS B7-0620/2010/rév);

- Helmut Scholz, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu – dėl KKPS (B7-0621/2010).

Balsavimas: punktas 8.6 protokolo 24.11.2010.


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga, projektas (D010825/03 - 2010/2949(RPS) - terminas: 09/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1222/2009 nuostatos dėl C1 klasės padangų sukibimo su šlapia danga bandymo metodo, projektas (D010922/02 - 2010/2951(RPS) - terminas: 09/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamento dėl atitikties patvirtintam geležinkelių transporto priemonės tipui deklaracijos pavyzdžio projektas (D011190/02 - 2010/2952(RPS) - terminas: 10/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos direktyvos, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje II, V ir VI priedai, projektas (D011447/02 - 2010/2953(RPS) - terminas: 10/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamento, kuriuo dėl ES etaloninių laboratorijų sąrašų ir pavadinimų iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas, Reglamentas (EB) Nr. 180/2008 ir Reglamentas (EB) Nr. 737/2008, projektas (D011549/02 - 2010/2961(RPS) - terminas: 17/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, VII ir IX priedai, projektas (D011574/06 - 2010/2956(RPS) - terminas: 16/02/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI


4. Europos Vadovų Tarybos 2010 m. kovo 28–29 d. susitikimo išvados ir ekonomikos valdymas (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos 2010 m. kovo 28–29 d. susitikimo išvados ir ekonomikos valdymas

Herman Van Rompuy (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo Joseph Daul PPE frakcijos vardu.

Kalbėjo Martin Schulz S&D frakcijos vardu, jį pertraukė Godfrey Bloom ne į mikrofoną jo adresu išsakydamas užgaulią pastabą.

Kalbėjo Joseph Daul, jis paprieštaravo Godfrey Bloomo Martino Schulzo adresu išsakytoms užgaulioms pataboms.

Pirmininkas pacitavo Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnio 1 dalies nuostatas ir paprašė Godfrey Bloomo atsiprašyti prieš Parlamentą. Šiam atsisakius atsiprašyti ir tik užaštrinus savo poziciją, Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnio 3 dalimi, paprašė Godfrey Bloomo išeiti iš posėdžių salės, ką šis ir padarė.

Kalbėjo: Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis iš dalies pritarė Pirmininko priimtam sprendimui dėl ką tik įvykusio incidento ir taip pat atsakė į Williamo (The Earl of) Dartmoutho pakėlus mėlynąją kortelę užduotą klausimą, Barry Madlener, taip pat dėl Godfrey Bloomo išprašymo iš salės, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, jis atsakė į Williamo (The Earl of) Dartmoutho pakėlus mėlynąją kortelę užduotą klausimą, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Angelika Werthmann , nepriklausoma Parlamento narė, ir Marianne Thyssen.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, jis atsakė į Martino Schulzo pakėlus mėlynąją kortelę užduotą klausimą, Philippe Lamberts, Vicky Ford, Bairbre de Brún, Mario Borghezio, Werner Langen, Elisa Ferreira, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Anni Podimata ir Danuta Maria Hübner.


5. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčią EEE/ELPA šalių (Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas) parlamentų delegaciją ir Šveicarijos federalinės asamblėjos stebėtojus.


6. Europos Vadovų Tarybos 2010 m. kovo 28–29 d. susitikimo išvados ir ekonomikos valdymas (diskusijų tęsinys)

Europos Vadovų Tarybos pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos 2010 m. kovo 28–29 d. susitikimo išvados ir ekonomikos valdymas

Kalbėjo: Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Marietta Giannakou ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Jean-Pierre Audy, Monika Flašíková Beňová, John Bufton, Ildikó Gáll-Pelcz, Antigoni Papadopoulou, Barry Madlener, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Milan Zver ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Elisa Ferreira, ji pakėlusi mėlynąją kortelę uždavė klausimą Paului Rangeliui, jis atsakė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Diogo Feio.

Kalbėjo: José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) ir Herman Van Rompuy (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas).

Diskusijos baigtos.


7. Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu, ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Papanikolaou, Charles Goerens, Nikolaos Salavrakos ir Michel Dantin.

Kalbėjo: Andris Piebalgs (Komisijos narys) ir Olivier Chastel.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.50 val.)

(Nuo 11.55 iki 12.10 val. Parlamentas susirinko LUX premijos įteikimo proga.)

(Posėdis atnaujintas 12.10 val.)


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Martin Schulz asmeniniu klausimu dėl Godfrey Bloomo per ryte vykusias diskusijas išsakytų pastabų. Pirmininkas pakartojo sprendimą, kurį tuo metu priėmė Europos Parlamento Pirmininkas, ir todėl paprašė Godfrey Bloomo arba atsiprašyti prieš Parlamentą, arba palikti posėdžių salę. Šiam atsisakius patenkinti abu prašymus, Pirmininkas paprašė Parlamentą išreikšti nuomonę, ar Godfrey Bloom turėtų palikti posėdžių salę. Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Kalbėjo Nigel Farage EFD frakcijos vardu.

Pirmininkas paprašė Godfrey Bloomo išeiti iš posėdžių salės ir patikslino, kad jei šis atsisakys, jis išprašys jį iš salės pagal Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnio 3 dalį.

Kalbėjo Joseph Daul, jis paprašė Godfrey Bloomo priimti Parlamento sprendimą.

Remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnio 4 dalimi, Pirmininkas sustabdė posėdį kelioms minutėms, per kurias Godfrey Bloom paliko posėdžių salę.

°
° ° °

Kalbėjo Christian Ehler, Delegacijos ryšiams su Korėjos pusiasaliu pirmininkas, dėl vakar Šiaurės Korėjos Pietų Korėjos saloje įvykdyto apšaudymo artilerijos pabūklais.

Kalbėjo Barry Madlener, jis grįžo prie įvykusio incidento. Pirmininkas priminė Godfrey Bloomo per ryte vykusias diskusijas ne į mikrofoną išsakytas pastabas ir pažymėjo, kad bet kuriuo atveju šiuo klausimu bus kreipiamasi į Biurą.

Bruno Gollnisch išreiškė prieštaravimą.

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Taisomasis biudžetas Nr. 8/2010. III skirsnis. Komisija (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr. 8/2010. III skirsnis. Komisija [16722/2010 - C7-0388/2010- 2010/2217(BUD)] - Biudžeto komitetas.Pranešėjas: László Surján (A7-0327/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0427).


8.2. EB ir Moldovos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Moldovos Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto [10496/2010 - C7-0330/2010- 2010/0102(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas.Pranešėjas: Graham Watson (A7-0300/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0428)

Parlamentas davė pritarimą protokolo sudarymui.


8.3. Informacija apie vaistus (Bendrijos kodeksas, reglamentuojantis vaistus) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatas dėl informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus receptinius vaistus [COM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0429).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0429).


8.4. Informacija apie vaistus (Bendrijos leidimų dėl vaistų išdavimo ir priežiūros tvarka) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, nuostatas dėl informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus receptinius vaistus [COM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0430).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0430).

Kalbėjo:

Christofer Fjellner (pranešėjas) pateikė 13 pakeitimo žodinį pakeitimą; jis buvo priimtas.


8.5. Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija) [COM(2008)0809 - C6-0471/2008- 2008/0240(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.Pranešėja: Jill Evans (A7-0196/2010)

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0431).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0431).


8.6. Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA) (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. spalio 20 d. (punktas 16 protokolo 20.10.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2010 m. lapkričio 24 d. (punktas 2 protokolo 24.11.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0617/2010, B7-0618/2010, B7-0619/2010, B7-0620/2010/rev ir B7-0621/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0617/2010

(keičiama B7-0617/2010, B7-0619/2010, B7-0620/2010/rev ir B7-0621/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Kader Arif ir Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber ir Metin Kazak ALDE frakcijos vardu,

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger ir Sandrine Bélier Verts/ALE frakcijos vardu,

Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0618/2010

Priimta (P7_TA(2010)0432).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0619/2010, B7-0620/2010.rév ir B7-0621/2010 anuliuoti.)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Christofer Fjellner - A7-0290/2010
Jarosław Kalinowski, Jens Rohde, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, Miroslav Mikolášik, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Daniel Hannan ir Philip Claeys (Pirmininkas nutraukė paskutinį kalbėtoją, nes jo kalba nebuvo paaiškinimas dėl balsavimo).

Pranešimas: Christofer Fjellner - A7-0289/2010
Anna Rosbach ir Daniel Hannan (Pirmininkas nutraukė paskutinį kalbėtoją, nes jo kalba nebuvo paaiškinimas dėl balsavimo).

Pranešimas: Jill Evans - A7-0196/2010
Jan Březina, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Sonia Alfano, Daniel Hannan, Syed Kamall (Pirmininkas nutraukė du paskutinius kalbėtojus, nes jų kalbos nebuvo paaiškinimai dėl balsavimo) ir Zuzana Roithová.

Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA) - B7-0618/2010
Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zuzana Roithová ir Syed Kamall.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Bruno Gollnisch pranešė, kad šios dienos balsavime nedalyvavo.


(Posėdis sustabdytas 13.20 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

11. Finansinė priežiūra (teisės aktų pasirašymas)

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą finansinės priežiūros teisės aktų rinkinio priėmimo proga.

Tada jis, kartu su Olivier Chasteliu (einantis Tarybos pirmininko pareigas), taip pat dalyvaujant Micheliui Barnier (Komisijos narys), José Manueliui García-Margallo y Marfiliui (pranešėjas), Sylvie Goulard (pranešėja), Antolínui Sánchezui Presedui (pranešėjas) ir Peteriui Skinneriui (pranešėjas), pasirašė teisės aktus.


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Michel Dantin pranešė, kad jis dalyvavo 2010 m. lapkričio 22 d. posėdyje, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.


13. Nauja 2011–2020 m. Europos energetikos strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl naujos energetikos strategijos Europai 2011–2020 m. [2010/2108(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.Pranešėja: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Lena Kolarska-Bobińska pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Jens Rohde ALDE frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Lena Ek, Jaroslav Paška, Bendt Bendtsen, Ivari Padar, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho, Kathleen Van Brempt, Romana Jordan Cizelj, Adam Gierek, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros ir Mario Pirillo.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Hannes Swoboda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Arturs Krišjānis Kariņš, Francesco De Angelis, Zigmantas Balčytis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Ioan Enciu, Kyriakos Mavronikolas ir Nick Griffin.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Lena Kolarska-Bobińska.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.9 protokolo 25.11.2010.


14. Pasirengimas Kankūno konferencijai klimato kaitos klausimais (2010 m. lapkričio 29 d.– gruodžio 10 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Kankūno konferencijai klimato kaitos klausimais (2010 m. lapkričio 29 d.– gruodžio 10 d.)

Joke Schauvliege (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Connie Hedegaard (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Miroslav Ouzký ECR frakcijos vardu, Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Nick Griffin , nepriklausomas Parlamento narys, Richard Seeber, jis atsakė į Lucaso Hartongo pakėlus mėlynąją kortelę užduotą klausimą, Jo Leinen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Zbigniew Ziobro, Sabine Wils, Anna Rosbach, Lucas Hartong, Pilar del Castillo Vera, Kriton Arsenis, Bas Eickhout, Peter van Dalen, Marisa Matias, Derek Roland Clark, Francisco Sosa Wagner, Theodoros Skylakakis, Edite Estrela, Roger Helmer, Catherine Soullie, Rovana Plumb, Romana Jordan Cizelj, Justas Vincas Paleckis, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Sirpa Pietikäinen ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Sonia Alfano, João Ferreira, Iosif Matula, Gilles Pargneaux, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová ir Kyriakos Mavronikolas.

Kalbėjo: Connie Hedegaard ir Joke Schauvliege.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Dan Jørgensen S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Miroslav Ouzký ECR frakcijos vardu, ir Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu – dėl klimato kaitos konferencijos Kankūne (COP16) (B7-0616/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.10 protokolo 25.11.2010.


15. Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse (diskusijos)

Pareiškimai: Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu ir Andris Piebalgs (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Filip Kaczmarek PPE frakcijos vardu, Monika Flašíková Beňová S&D frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu, jis taip pat sutiko atsakyti į Richardo Howitto pakėlus mėlynąją kortelę užduotą klausimą, Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu, Giancarlo Scottà EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Louis Michel, jis taip pat sutiko atsakyti į Nirjo Devos pakėlus mėlynąją kortelę užduotą klausimą, Charles Tannock, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Geoffrey Van Orden ir Enrique Guerrero Salom.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Salvatore Iacolino, Ana Gomes, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Elena Băsescu ir Alf Svensson.

Kalbėjo Andris Piebalgs.

PIRMININKAVO: Silvana KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Olivier Chastel.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kito mėnesio sesija.


16. Padėtis Vakarų Sacharoje (diskusijos)

Pareiškimas dėl padėties Vakarų Sacharoje

Andris Piebalgs (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalamsir saugumo politikai vardu padarė pareiškimądéclaration.

Kalbėjo: Bernd Posselt dėl posėdžio eigos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Jarosław Leszek Wałęsa, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Pier Antonio Panzeri, Frédérique Ries, Marco Scurria, Norbert Neuser, Ana Gomes, Guido Milana ir Gilles Pargneaux.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Antonio Masip Hidalgo, Salvatore Iacolino, Metin Kazak, Janusz Władysław Zemke, Nicole Kiil-Nielsen, Dominique Vlasto, John Bufton, Bernadette Vergnaud, Andreas Mölzer, Ulrike Rodust, Ulrike Lunacek ir Cristian Dan Preda.

Kalbėjo Andris Piebalgs.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu – dėl Vakarų Sacharos (B7-0675/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller ir José Bové Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Vakarų Sacharoje (B7-0676/2010);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon ir Guido Milana S&D frakcijos vardu – dėl padėties Vakarų Sacharoje dėl padėties Vakarų Sacharoje (B7-0677/2010);

- Fiorello Provera ir Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu – dėl Vakarų Sacharos (B7-0678/2010);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki ir Tadeusz Cymański ECR frakcijos vardu – dėl Vakarų Sacharos (B7-0679/2010);

- Willy Meyer, João Ferreira, Rui Tavares, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Ilda Figueiredo, Marisa Matias ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Vakarų Sacharos (B7-0680/2010);

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria ir Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu – dėl padėties Vakarų Sacharoje humanitarinių padarinių dėl padėties Vakarų Sacharoje humanitarinių padarinių (B7-0682/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 25.11.2010.


(Posėdis sustabdytas 20.00 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

17. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Liono apeliacinio teismo generalinis prokuroras, tarpininkaujant kompetentingai Prancūzijos Respublikos institucijai, pateikė Europos Parlamento pirmininkui prašymą atšaukti Bruno Gollnischo Parlamento nario imunitetą.

Pešto centrinis apygardos teismas (vengr. Pestì Központi Kerületi Birósag) pateikė Europos Parlamento pirmininkui prašymą atšaukti Krisztinos Morvai Parlamento narės imunitetą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalimi, prašymai buvo perduoti atsakingam JURI komitetui.


18. Komitetų ir delegacijų sudėtis

ALDE frakcijos prašymu Vincenzo Iovine nebėra Specialiojo finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komiteto narys.


19. Ukraina (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Ukraina

Karel De Gucht (Komisijos narys) varduKomisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Adrian Severin S&D frakcijos vardu, Adina-Ioana Vălean ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Michael Gahler, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, David Campbell Bannerman, Csanád Szegedi, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Tunne Kelam ir Lena Kolarska-Bobińska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jan Kozłowski, Vilija Blinkevičiūtė, Siiri Oviir, Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė, Alexander Mirsky ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Karel De Gucht.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Rebecca Harms ir Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Ukrainos dėl Ukrainos (B7-0650/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu – dėl Ukrainos dėl Ukrainos (B7-0671/2010);

- Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Ukrainos dėl Ukrainos (B7-0672/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski ir Jacek Protasiewicz PPE frakcijos vardu – dėl Ukrainos dėl Ukrainos (B7-0673/2010);

- Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl Ukrainos dėl Ukrainos (B7-0674/2010);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ir Konrad Szymański ECR frakcijos vardu – dėl Ukrainos dėl Ukrainos (B7-0681/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.12 protokolo 25.11.2010.


20. Žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos apsaugos standartai tarptautinės prekybos susitarimuose - Tarptautinės prekybos politika atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus - Įmonių socialinė atsakomybė tarptautinės prekybos susitarimuose (diskusijos)

Pranešimas dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose [2009/2219(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Pranešimas dėl tarptautinės prekybos politikos atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus [2010/2103(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Pranešimas dėl įmonių socialinės atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose [2009/2201(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Tokia Saïfi, Yannick Jadot ir Harlem Désir pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo William (The Earl of) Dartmouth dėl diskusijų eigos.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: David Martin (AFET komiteto nuomonės referentas) (A7-0312/2010), Filip Kaczmarek (DEVE komiteto nuomonės referentas) (A7-0312/2010), Catherine Grèze (DEVE komiteto nuomonės referentas) (A7-0310/2010), Pervenche Berès (EMPL komiteto nuomonės referentas) (A7-0317/2010), Richard Howitt (EMPL komiteto nuomonės referentas) (A7-0312/2010), Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Kriton Arsenis S&D frakcijos vardu, Metin Kazak ALDE frakcijos vardu, Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, Laurence J.A.J. Stassen , nepriklausoma Parlamento narė, Małgorzata Handzlik, George Sabin Cutaş, Catherine Bearder, Jacky Hénin ir Elisabeth Köstinger.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Carl Schlyter, Csanád Szegedi ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Karel De Gucht, Tokia Saïfi, Yannick Jadot ir Harlem Désir.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.2 protokolo 25.11.2010, punktas 8.13 protokolo 25.11.2010 ir punktas 8.14 protokolo 25.11.2010.


21. Antidempingo bylos – esama padėtis ir perspektyvos (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0132/2010), kurį pateikė Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Tokia Saïfi ir Georgios Papastamkos PPE frakcijos vardu, Kader Arif, Bernd Lange ir Gianluca Susta S&D frakcijos vardu, Metin Kazak, Niccolò Rinaldi ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Robert Sturdy, Syed Kamall ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu Komisijai: Antidempingo bylos - esama padėtis ir perspektyvos (B7-0562/2010)

Daniel Caspary, Vital Moreira (pavaduojantis autorių), Niccolò Rinaldi, Carl Schlyter (pavaduojantis autorių), Helmut Scholz ir Robert Sturdy pateikė žodinį klausimą.

Karel De Gucht (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Cristiana Muscardini PPE frakcijos vardu, Mario Pirillo S&D frakcijos vardu, ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elisabeth Köstinger.

Kalbėjo Karel De Gucht.

Diskusijos baigtos.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 452.507/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.50 val.

Klaus Welle

Diana Wallis

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika