Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg

3. 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet

Debatten hölls den 23 november 2010 (punkt 4 i protokollet av den 23.11.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva och Eleni Theocharous för PPE-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0624/2010)

- Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău och Rovana Plumb för S&D-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0625/2010)

- Norica Nicolai och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0626/2010)

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0627/2010)

- Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0628/2010)

- Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0649/2010).

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 25.11.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy