Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2968(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0624/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0439

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

8.7. 10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 και B7-0649/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0624/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 και B7-0649/2010)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Ελένη Θεοχάρους, Elisabeth Morin-Chartier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·
Véronique De Keyser, Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0439)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0628/2010 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου