Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2965(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0637/2010

Συζήτηση :

PV 25/11/2010 - 12.2
CRE 25/11/2010 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0449

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

12.2. Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 και B7-0644/2010

Οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake, Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala και Thomas Mann παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Cristian Dan Preda ο οποίος υποβάλλει ερώτηση "γαλάζια κάρτα" στον Reinhard Bütikofer ο οποίος και απαντά.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Csaba Sógor, Zuzana Brzobohatá, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου