Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2966(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0635/2010

Debatter :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2010)0450

Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg

13.3. Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 och B7-0647/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0635/2010

(ersätter B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 och B7-0647/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah och Csaba Sógor för PPE-gruppen;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella och Rovana Plumb för S&D-gruppen;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland och Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda och Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen;
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;
Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0450)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy