Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 266kWORD 259k
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 3.ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 „Naised, rahu ja julgeolek” vastuvõtmise 10. aastapäev (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Euroopa Ombudsmani 2009. aasta tegevuse aruanne – Euroopa Ombudsmani eriaruanne Euroopa Parlamendile seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 676/2008/RT asjus (vastavalt artikli 205 lõike 2 esimesele osale) – 26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008) (arutelu)
 5.Horisontaalse koostööga seotud konkurentsieeskirjad (arutelu)
 6.Kolorektaalvähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 7.Ashrafi laager (kirjalik deklaratsioon)
 8.Hääletused
  
8.1.2011. aasta eelarve (hääletus)
  
8.2.Inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid rahvusvahelistes kaubanduslepingutes (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Euroopa Ombudsmani 2009. aasta tegevuse aruanne (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Euroopa Ombudsmani eriaruanne Euroopa Parlamendile seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 676/2008/RT asjus (vastavalt artikli 205 lõike 2 esimesele osale) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Avalik-õiguslik ringhääling digitaalajastul: kaksiksüsteemi tulevik (hääletus)
  
8.7.ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 „Naised, rahu ja julgeolek” vastuvõtmise 10. aastapäev (hääletus)
  
8.8.Mesindussektori olukord (hääletus)
  
8.9.Euroopa uue energiastrateegia väljatöötamine aastateks 2011–2020 (hääletus)
  
8.10.Valmistumine Cancúni kliimakonverentsiks (29. november - 10. detsember 2010) (hääletus)
  
8.11.Olukord Lääne-Saharas (hääletus)
  
8.12.Ukraina (hääletus)
  
8.13.Rahvusvaheline kaubanduspoliitika kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste taustal (hääletus)
  
8.14.Ettevõtete sotsiaalne vastutus rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes (hääletus)
  
8.15.Horisontaalse koostööga seotud konkurentsieeskirjad (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
12.1.Iraak - eelkõige surmanuhtlus (sealhulgas Tariq Azizi juhtum) ja rünnakud kristlike kogukondade vastu
  
12.2.Tiibet - hiina keele peamiseks õppekeeleks muutmise kava
  
12.3.Birma - valimiste läbiviimine ja opositsioonijuhi Aung San Suu Kyi vabastamine
 13.Hääletused
  
13.1.Iraak - eelkõige surmanuhtlus (sealhulgas Tariq Azizi juhtum) ja rünnakud kristlike kogukondade vastu (hääletus)
  
13.2.Tiibet - hiina keele peamiseks õppekeeleks muutmise kava (hääletus)
  
13.3.Birma - valimiste läbiviimine ja opositsioonijuhi Aung San Suu Kyi vabastamine (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Esitatud dokumendid
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Kolorektaalvähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 Lisa 2 - Ashrafi laager (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

AFET komisjon

- Ebastabiilsusest tingitud ränne ning ELi välispoliitika kohaldamisala ja roll (2010/2269(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, DEVE)

CONT komisjon

- 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (2010/2271(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

- Ühenduste finantshuvide kaitsmine - pettustevastane võitlus - 2009. aasta aruanne (2010/2247(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, BUDG, REGI)

DEVE komisjon

- Paisude infrastruktuuri tugevdamise rahastamine arenguriikides (2010/2270(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

ECON komisjon

- Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruanne (2010/2248(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT)

EMPL komisjon

- Töötajate vaba liikumise edendamine Euroopa Liidus (2010/2273(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, LIBE)

- Puudega isikute liikuvus ja kaasamine ning tööhõive direktiivi rakendamine diskrimineerimise vastu võitlemisel (2010/2272(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI)

ENVI komisjon

- Transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) vorme ning sellega seotud sööda ja toidu kontrolli käsitlevate ELi õigusaktide rakendamine ja väljavaated (2010/2249(INI))

FEMM komisjon

- Naised väike- ja keskmise suurusega ettevõtluses (2010/2275(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, REGI)

IMCO komisjon

- Ühtne turg Euroopa kodanike jaoks (2010/2278(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Ühtne turg ettevõtjatele ja majanduskasv (2010/2277(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Universaalteenus ja hädaabinumber 112 (2010/2274(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)ITRE komisjon

- Innovatiivne liit: Euroopa üleminek kriisijärgsesse maailma (2010/2245(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

LIBE komisjon

- Romade kaasamist käsitlev ELi strateegia (2010/2276(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, REGI, EMPL)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 121 lõige 3)

AFET komisjon

- ELi ja Liibüa raamlepingu läbirääkimised (2010/2268(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

Kaasatud komisjonid

AFET komisjon

- Ebastabiilsusest tingitud ränne ning ELi välispoliitika kohaldamisala ja roll (2010/2269(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)
Kaasatud komisjonid AFET, DEVE
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 18.11.2010)

IMCO komisjon

- Universaalteenus ja hädaabinumber 112 (2010/2274(INI))
Kaasatud komisjonid IMCO, ENVI
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 18.11.2010)


LIBE komisjon

- Romade kaasamist käsitlev ELi strateegia (2010/2276(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, REGI)
Kaasatud komisjonid LIBE, EMPL
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 18.11.2010)

Kodukorra muutmine (kodukorra artikkel 212)

AFCO komisjon

- Volinikukandidaatide kuulamist käsitleva määruse muutmine (2010/2231(REG)) .


3. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 „Naised, rahu ja julgeolek” vastuvõtmise 10. aastapäev (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 „Naised, rahu ja julgeolek” vastuvõtmise 10. aastapäev

Arutelu toimus 23. novembril 2010 (23.11.2010 protokolli punkt 4).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva ja Eleni Theocharous fraktsiooni PPE nimel: Naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 (2000) kümnes aastapäev (B7-0624/2010);

- Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău ja Rovana Plumb fraktsiooni S&D nimel: Naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 kümnes aastapäev (B7-0625/2010);

- Norica Nicolai ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: Naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 kümnes aastapäev (B7-0626/2010);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 (2000) kümnes aastapäev (B7-0627/2010);

- Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel: Naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 (2000) kümnes aastapäev (B7-0628/2010);

- Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel: Naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 (2000) kümnes aastapäev (B7-0649/2010).

Hääletus: 25.11.2010protokoll punkt 8.7.


4. Euroopa Ombudsmani 2009. aasta tegevuse aruanne – Euroopa Ombudsmani eriaruanne Euroopa Parlamendile seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 676/2008/RT asjus (vastavalt artikli 205 lõike 2 esimesele osale) – 26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008) (arutelu)

Raport Euroopa Ombudsmani 2009. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta [2010/2059(INI)] – Petitsioonikomisjon. Raportöör: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Raport Euroopa Ombudsmani eriaruande kohta seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 676/2008/RT asjus [2010/2086(INI)] – Petitsioonikomisjon. Raportöör: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Raport 26. aastaaruande kohta Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008) [2010/2076(INI)] – Õiguskomisjon. Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli ja Eva Lichtenberger tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Nikiforos Diamandouros (Euroopa Ombudsman) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Rainer Wieland (PETI komisjoni arvamuse koostaja), Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel, Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Martin Ehrenhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki ja Gerald Häfner.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, John Stuart Agnew, Csanád Szegedi, Peter Jahr, Sylvana Rapti, Oriol Junqueras Vies, Jaroslav Paška, Csaba Sógor, Kriton Arsenis, Salvatore Iacolino, Vilija Blinkevičiūtė, Jarosław Leszek Wałęsa ja Simon Busuttil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Pascale Gruny, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons ja Andreas Mölzer.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli ja Eva Lichtenberger.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.11.2010 protokolli punkt 8.3, 25.11.2010 protokolli punkt 8.4 ja 25.11.2010 protokolli punkt 8.5.


5. Horisontaalse koostööga seotud konkurentsieeskirjad (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0131/2010), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Horisontaalse koostööga seotud konkurentsieeskirjade läbivaatamine (B7-0565/2010)

José Manuel García-Margallo y Marfil (autori asendaja) esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Arturs Krišjānis Kariņš fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Andreas Schwab ja George Sabin Cutaş.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Paul Rübig.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Sharon Bowles AFET komisjoni nimel: Horisontaalkoostööga seotud konkurentsieeskirjade läbivaatamine(B7-0623/2010).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.11.2010protokoll punkt 8.15.


(Istung katkestati enne hääletust kell 11.30 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

6. Kolorektaalvähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile 0068/2010 kolorektaalvähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus, mille esitasid parlamendiliikmed Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen ja Lojze Peterle, on 25. novembril 2010 andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P7_TA(2010)0451)(vt 1. lisa).

Sõna võttis Pavel Poc.


7. Ashrafi laager (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile 0075/2010 Ashrafi laagri kohta, mille esitasid parlamendiliikmed Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard ja Struan Stevenson, on 25. novembril 2010 andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P7_TA(2010)0452) (vt 2. lisa)).

Sõna võttis Struan Stevenson.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. 2011. aasta eelarve (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid vastavalt kodukorra artiklile 78 Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel: 2011. aasta eelarve üle peetavad läbirääkimised (B7-0683/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0433)


8.2. Inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid rahvusvahelistes kaubanduslepingutes (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes [2009/2219(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0434)


8.3. Euroopa Ombudsmani 2009. aasta tegevuse aruanne (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Ombudsmani 2009. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta [2010/2059(INI)] – Petitsioonikomisjon. Raportöör: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0435)


8.4. Euroopa Ombudsmani eriaruanne Euroopa Parlamendile seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 676/2008/RT asjus (vastavalt artikli 205 lõike 2 esimesele osale) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Ombudsmani eriaruande kohta seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 676/2008/RT asjus [2010/2086(INI)] – Petitsioonikomisjon. Raportöör: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0436)


8.5. 26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport 26. aastaaruande kohta Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008) [2010/2076(INI)] – Õiguskomisjon. Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0437)


8.6. Avalik-õiguslik ringhääling digitaalajastul: kaksiksüsteemi tulevik (hääletus)

Raport digitaalajastu avalik-õigusliku ringhäälingu ja duaalsüsteemi tuleviku kohta [2010/2028(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Ivo Belet (A7-0286/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0438)

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Ivo Belet (raportöör).


8.7. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 „Naised, rahu ja julgeolek” vastuvõtmise 10. aastapäev (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 ja B7-0649/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0624/2010

(asendades B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 ja B7-0649/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0439)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0628/2010 muutus kehtetuks.)


8.8. Mesindussektori olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0622/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0440)


8.9. Euroopa uue energiastrateegia väljatöötamine aastateks 2011–2020 (hääletus)

Raport uue Euroopa energiastrateegia 2011–2020 väljatöötamise kohta [2010/2108(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0441)

Sõnavõtud

Sõna võttis Hannes Swoboda, kes esitas muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku, ja Konrad Szymański, kes oli selle ettepaneku vastu. Muudatusettepanekut ei võetud vastu, kuna üle neljakümne parlamendiliikme oli selle vastu.


8.10. Valmistumine Cancúni kliimakonverentsiks (29. november - 10. detsember 2010) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0616/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0442)


8.11. Olukord Lääne-Saharas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 ja B7-0682/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0675/2010

(asendades B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 ja B7-0682/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Ernst Strasser, Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel;
Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Guido Milana, Norbert Neuser, Ana Gomes, Gilles Pargneaux, Ulrike Rodust, Andres Perello Rodriguez, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel;
Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel;
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller, José Bové, Indrek Tarand, Emilie Turunen, Margrete Auken, Alyn Smith, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;
Willy Meyer, João Ferreira, Sabine Lösing, Sabine Wils, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Bairbre de Brún, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel;
Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0443)


8.12. Ukraina (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 ja B7-0681/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0650/2010

(asendades B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 ja B7-0681/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz, Mário David fraktsiooni PPE nimel;
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel;
Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel;
Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel;
Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0444)

Sõnavõtud

Michael Gahler esitas lõike 8 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.13. Rahvusvaheline kaubanduspoliitika kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste taustal (hääletus)

Raport rahvusvahelise kaubanduspoliitika kohta kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste taustal [2010/2103(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0445)

Sõnavõtud

Yannick Jadot (raportöör) esitas lõike 22 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.14. Ettevõtete sotsiaalne vastutus rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes (hääletus)

Raport ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes [2009/2201(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Harlem Désir (A7-0317/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0446)

Sõnavõtud

Harlem Désir (raportöör) esitas lõike 32 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.15. Horisontaalse koostööga seotud konkurentsieeskirjad (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0623/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0447)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

2011. aasta eelarve - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė, Peter Jahr, Hannu Takkula

Raport: Tokia Saïfi - A7-0312/2010

Antonello Antinoro, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan

Raport: Ivo Belet - A7-0286/2010

Peter Jahr, Hannu Takkula, Sonia Alfano

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 „Naised, rahu ja julgeolek” vastuvõtmise 10. aastapäev - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki, Laima Liucija Andrikienė

Mesindussektori olukord - B7-0622/2010

Dimitar Stoyanov

Raport: Lena Kolarska-Bobińska - A7-0313/2010

Jens Rohde, Jan Březina, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly

Valmistumine Cancúni kliimakonverentsiks (29. november - 10. detsember 2010) - B7-0616/2010

Jens Rohde

Olukord Lääne-Saharas - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo, Anneli Jäätteenmäki

Ukraine - RC-B7-0650/2010

Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė

Raport: Yannick Jadot - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Raport: Harlem Désir - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

Horisontaalse koostööga seotud konkurentsieeskirjad - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Potito Salatto teatas, et hääletamiskaardiga seotud tehnilistel põhjustel ei saanud ta osaleda hääletusel resolutsiooni ettepaneku B7-0683/2010 ja Tokia Saïfi raporti A7-0312/2010 üle.

Anja Weisgerber teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Tokia Saïfi raporti A7-0312/2010 hääletuse ajal.

Sonia Alfano teatas, et tema hääletusseade ei töötanud resolutsiooni ettepaneku B7-0623/2010 hääletuse ajal.


(Istung katkestati kell 13.20 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 23.11.2010protokoll punkt 2.)


12.1. Iraak - eelkõige surmanuhtlus (sealhulgas Tariq Azizi juhtum) ja rünnakud kristlike kogukondade vastu

Resolutsiooni ettepanekud B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 ja B7-0634/2010

Bastiaan Belder, Véronique De Keyser, Anneli Jäätteenmäki, Peter van Dalen, Frieda Brepoels, Miguel Portas ja Constance Le Grip tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Mario Mauro fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esther de Lange, Mitro Repo, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis ja Bernd Posselt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Konrad Szymański, Catherine Soullie ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Sõna võttis Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.11.2010protokoll punkt 13.1.


12.2. Tiibet - hiina keele peamiseks õppekeeleks muutmise kava

Resolutsiooni ettepanekud B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 ja B7-0644/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake, Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala ja Thomas Mann tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Cristian Dan Preda, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse, millele vastas Reinhard Bütikofer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Csaba Sógor, Zuzana Brzobohatá, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Sõna võttis Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.11.2010protokoll punkt 13.2.


12.3. Birma - valimiste läbiviimine ja opositsioonijuhi Aung San Suu Kyi vabastamine

Resolutsiooni ettepanekud B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 ja B7-0647/2010

Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Adam Bielan, Barbara Lochbihler, Rui Tavares ja Bernd Posselt tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: George Sabin Cutaş, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Bogusław Sonik.

Sõna võttis Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.11.2010protokoll punkt 13.3.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Iraak - eelkõige surmanuhtlus (sealhulgas Tariq Azizi juhtum) ja rünnakud kristlike kogukondade vastu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 ja B7-0648/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0629/2010

(asendades B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 ja B7-0648/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli fraktsiooni S&D nimel;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel;
Cornelis de Jong.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0448)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0634/2010 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Enne hääletust muudatusettepaneku 3 üle võttis sõna Véronique De Keyser, kes palus Mario Maurol seda muudatusettepanekut täpsustada.


13.2. Tiibet - hiina keele peamiseks õppekeeleks muutmise kava (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 ja B7-0644/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 17)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0637/2010

(asendades B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 ja B7-0644/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel;
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel;
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel;
Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0449)


13.3. Birma - valimiste läbiviimine ja opositsioonijuhi Aung San Suu Kyi vabastamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 ja B7-0647/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 18)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0635/2010

(asendades B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 ja B7-0647/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah ja Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella ja Rovana Plumb fraktsiooni S&D nimel;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda ja Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;
Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;
Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0450)


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Véronique De Keyser teatas, et hääletamiskaardiga seotud tehnilistel põhjustel ei saanud ta osaleda hääletusel resolutsiooni ühisettepaneku RC-B7-0629/2010 üle.


15. Esitatud dokumendid

Nõukogu ja Euroopa Komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (06903/2010 - C7-0384/2010 - 2007/0231(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta (KOM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Madalmaad) (KOM(2010)0685 - C7-0389/2010 - 2010/2279(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 48/2010 – III jagu – Komisjon (N7-0074/2010 - C7-0390/2010 - 2010/2280(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (11324/2010 - C7-0391/2010 - 2010/0106(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise lepingu (riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise kohta) sõlmimise kohta (15507/2010 - C7-0392/2010 - 2010/0108(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET


16. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

64

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

268

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

307

63/2010

Filip Kaczmarek

71

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

109

65/2010

Vincenzo Iovine

33

66/2010

Vincenzo Iovine

38

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

124

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

411

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

97

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

136

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

329

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

105

73/2010

Oreste Rossi

41

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

69

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

401

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

20

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

134

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

63

79/2010

Oreste Rossi

38

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

182

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

65

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

41

83/2010

Elisabetta Gardini

16

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

49

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

59

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

97

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

27

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

87

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

43

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

67

91/2010

Franz Obermayr

17

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

23


17. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


18. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 13. detsembrist 2010 kuni 16. detsembrini 2010.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Bové, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zwiefka


Lisa 1 - Kolorektaalvähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon 0068/2010 kolorektaalvähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus, mille esitasid Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen ja Lojze Peterle (25.11.2010protokoll punkt 6 ja P7_TA(2010)0451) ja mille allkirjastas 411 parlamendiliiget:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Silvia Costa, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Heidi Hautala, Jiří Havel, Anna Hedh, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Lisa 2 - Ashrafi laager (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon 0075/2010 Ashrafi laagri kohta, mille esitasid Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard ja Struan Stevenson (25.11.2010protokoll punkt 7 ja P7_TA(2010)0452) ja mille allkirjastas 401 parlamendiliiget:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Christophe Béchu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Piotr Borys, José Bové, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Andrea Češková, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Luigi de Magistris, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Luis de Grandes Pascual, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Heidi Hautala, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Syed Kamall, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Christa Klaß, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Alain Lamassoure, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Tomasz Piotr Poręba, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Olle Schmidt, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika