Zoznam 
Zápisnica
PDF 277kWORD 286k
Štvrtok, 25. novembra 2010 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti (predložené návrhy uznesení)
 4.Správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2009 - Osobitná správa Európskeho ombudsmana Európskemu parlamentu v nadväznosti na návrh odporúčania Európskej komisii vo veci sťažnosti 676/2008RT (v súlade s článkom 205 ods. 2 prvou časťou rokovacieho poriadku) - 26. výročná správa o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008) (rozprava)
 5.Pravidlá hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce (rozprava)
 6.Boj proti rakovine hrubého čreva a konečníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 7.Tábor Ašráf (písomné vyhlásenie)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Rozpočet na rok 2011 (hlasovanie)
  
8.2.Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v dohodách o medzinárodnom obchode (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2009 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Osobitná správa Európskeho ombudsmana Európskemu parlamentu v nadväznosti na návrh odporúčania Európskej komisii vo veci sťažnosti 676/2008RT (v súlade s článkom 205 ods. 2 prvou časťou rokovacieho poriadku) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.26. výročná správa o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Verejnoprávne vysielanie v digitálnej ére: budúcnosť duálneho systému (hlasovanie)
  
8.7.Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti (hlasovanie)
  
8.8.Situácia v odvetví včelárstva (hlasovanie)
  
8.9.Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020 (hlasovanie)
  
8.10.Príprava konferencie o zmene klímy v Kankúne (29. novembra – 10. decembra 2010) (hlasovanie)
  
8.11.Situácia v Západnej Sahare (hlasovanie)
  
8.12.Ukrajina (hlasovanie)
  
8.13.Medzinárodná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy (hlasovanie)
  
8.14.Sociálna zodpovednosť podnikov v medzinárodných obchodných dohodách (hlasovanie)
  
8.15.Pravidlá hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
12.1.Irak, najmä trest smrti (vrátane prípadu Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám
  
12.2.Tibet – plány na zavedenie čínštiny ako hlavného vyučovacieho jazyka
  
12.3.Barma – priebeh volieb a prepustenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťijovej
 13.Hlasovanie
  
13.1.Irak, najmä trest smrti (vrátane prípadu Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám (hlasovanie)
  
13.2.Tibet – plány na zavedenie čínštiny ako hlavného vyučovacieho jazyka (hlasovanie)
  
13.3.Barma – priebeh volieb a prepustenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťijovej (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Predložené dokumenty
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Boj proti rakovine hrubého čreva a konečníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 - Tábor Ašráf (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Migračné toky vyplývajúce z nestability: rozsah pôsobnosti a úloha zahraničnej politiky EÚ (2010/2269(INI))
(stanovisko: LIBE, DEVE)

výbor CONT

- Absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr (2010/2271(INI))
(stanovisko: REGI)

- Ochrana finančných záujmov Spoločenstva – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2009 (2010/2247(INI))
(stanovisko: AGRI, BUDG, REGI)


výbor DEVE

- Financovanie zlepšenia infraštruktúry priehrad v rozvojových krajinách (2010/2270(INI))
(stanovisko: ENVI)


výbor ECON

- Výročná správa EIB za rok 2009 (2010/2248(INI))
(stanovisko: CONT)


výbor EMPL

- Podpora mobility pracovníkov v Európskej únii (2010/2273(INI))
(stanovisko: FEMM, LIBE)

- Mobilita a začlenenie osôb so zdravotným postihnutím: vykonávanie smernice o zamestnanosti v oblasti nediskriminácie (2010/2272(INI))
(stanovisko: PETI)


výbor ENVI

Právne predpisy EÚ o prenosných spongiformných encefalopatiách (PSE) a súvisiacej kontrole výživy a potravín – realizácia a výhľad(2010/2249(INI))


výbor FEMM

- Podnikanie žien v malých a stredných podnikoch (2010/2275(INI)) (stanovisko: EMPL, REGI)


výbor IMCO

- Jednotný trh pre Európanov (2010/2278(INI))
(stanovisko: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Jednotný trh pre podniky a rast (2010/2277(INI))
(stanovisko: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Univerzálna služba a číslo tiesňového volania 112 (2010/2274(INI))
(stanovisko: ENVI)


výbor ITRE

- Únia inovácií: transformácia Európy pre svet po kríze (2010/2245(INI))
(stanovisko: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)


výbor LIBE

- Stratégia EÚ v oblasti začleňovania Rómov (2010/2276(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, REGI, EMPL)


Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 121 ods. 3 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Rokovania o rámcovej dohode medzi EÚ a Líbyou (2010/2268(INI))
(stanovisko: INTA)


Pridružené výbory

výbor AFET

- Migračné toky vyplývajúce z nestability: rozsah pôsobnosti a úloha zahraničnej politiky EÚ (2010/2269(INI))
(stanovisko: LIBE)
Pridružené výbory AFET, DEVE
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 18.11.2010)


výbor IMCO

Univerzálna služba a číslo tiesňového volania 112 (2010/2274(INI))
Pridružené výbory IMCO, ENVI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 18.11.2010)


výbor LIBE

- Stratégia EÚ v oblasti začleňovania Rómov (2010/2276(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, REGI)
Pridružené výbory LIBE, EMPL
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 18.11.2010)


Zmeny rokovacieho poriadku (článok 212 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku v súvislosti s vypočutiami dezignovaných členov Komisie (2010/2231(REG)).


3. Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti

Rozprava sa konala 23. novembra 2010 (bod 4 zápisnice zo dňa 23.11.2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva a Eleni Theocharous v mene skupiny PPE, o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti (B7-0624/2010);

- Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău a Rovana Plumb v mene skupiny S&D, o 10. výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti (B7-0625/2010);

- Norica Nicolai a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE, o 10. výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti (B7-0626/2010);

- Charles Tannock v mene skupiny ECR, o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti (B7-0627/2010);

- Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, o 10. výročí Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti (B7-0628/2010);

- Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE, o desiatom výročí rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti (B7-0649/2010).

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 25.11.2010.


4. Správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2009 - Osobitná správa Európskeho ombudsmana Európskemu parlamentu v nadväznosti na návrh odporúčania Európskej komisii vo veci sťažnosti 676/2008RT (v súlade s článkom 205 ods. 2 prvou časťou rokovacieho poriadku) - 26. výročná správa o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008) (rozprava)

Správa o výročnej správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2009 [2010/2059(INI)] - Výbor pre petície.Spravodajkyňa Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Správa o osobitnej správe Európskeho ombudsmana v nadväznosti na návrh odporúčania Európskej komisii vo veci sťažnosti 676/2008RT [2010/2086(INI)] - Výbor pre petície.Spravodajkyňa Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Správa o 26. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008) [2010/2076(INI)] - Výbor pre právne veci.Spravodajkyňa Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli a Eva Lichtenberger uviedli svoje správy

Vystúpili: Nikiforos Diamandouros (európsky ombudsman) a Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rainer Wieland (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Elena Băsescu v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Martin Ehrenhauser nezaradený poslanec, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki a Gerald Häfner.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, John Stuart Agnew, Csanád Szegedi, Peter Jahr, Sylvana Rapti, Oriol Junqueras Vies, Jaroslav Paška, Csaba Sógor, Kriton Arsenis, Salvatore Iacolino, Vilija Blinkevičiūtė, Jarosław Leszek Wałęsa a Simon Busuttil.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Pascale Gruny, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons a Andreas Mölzer.

Vystúpili: Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli a Eva Lichtenberger.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 25.11.2010, bod 8.4 zápisnice zo dňa 25.11.2010 a bod 8.5 zápisnice zo dňa 25.11.2010.


5. Pravidlá hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0131/2010), ktorú položil Sharon Bowles, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Preskúmanie pravidiel hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce (B7-0565/2010)

José Manuel García-Margallo y Marfil (v zastúpení autora) rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Arturs Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Andreas Schwab a George Sabin Cutaş.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Paul Rübig.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Sharon Bowles, v mene výboru AFET, o preskúmaní pravidiel hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce (B7-0623/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.15 zápisnice zo dňa 25.11.2010.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

6. Boj proti rakovine hrubého čreva a konečníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0068/2010, ktoré predložili poslanci Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen a Lojze Peterle, o boji proti rakovine hrubého čreva akonečníka v Európskej únii, bolo 25. novembra 2010 podpísané väčšinou všetkých poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (pozri prílohu 1), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2010)0451).

V rozprave vystúpil Pavel Poc.


7. Tábor Ašráf (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0075/2010, ktoré predložili poslanci Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard a Struan Stevenson, o tábore Ašráf, bolo 25. novembra 2010 podpísané väčšinou všetkých poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (pozri prílohu 2), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2010)0452).

V rozprave vystúpil Struan Stevenson.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Rozpočet na rok 2011 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 78 rokovacieho poriadku predložili Joseph Daul v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE a Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, o prebiehajúcich rokovaniach o rozpočte na rok 2011 (B7-0683/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0433)


8.2. Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v dohodách o medzinárodnom obchode (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa k ľudským právam a sociálnym a environmentálnym normám v dohodách o medzinárodnom obchode [2009/2219(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod.Spravodajkyňa Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0434)


8.3. Správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2009 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2009 [2010/2059(INI)] - Výbor pre petície.Spravodajkyňa Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0435)


8.4. Osobitná správa Európskeho ombudsmana Európskemu parlamentu v nadväznosti na návrh odporúčania Európskej komisii vo veci sťažnosti 676/2008RT (v súlade s článkom 205 ods. 2 prvou časťou rokovacieho poriadku) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o osobitnej správe Európskeho ombudsmana v nadväznosti na návrh odporúčania Európskej komisii vo veci sťažnosti 676/2008RT [2010/2086(INI)] - Výbor pre petície.Spravodajkyňa Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0436)


8.5. 26. výročná správa o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o 26. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008) [2010/2076(INI)] - Výbor pre právne veci.Spravodajkyňa Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0437)


8.6. Verejnoprávne vysielanie v digitálnej ére: budúcnosť duálneho systému (hlasovanie)

Správa o verejnoprávnom vysielaní v digitálnom veku: budúcnosť duálneho systému [2010/2028(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.Spravodajca Ivo Belet (A7-0286/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0438)

Vystúpenia:

Ivo Belet (spravodajca), pred hlasovaním.


8.7. Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 a B7-0649/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0624/2010

(nahrádzajúci B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 a B7-0649/2010)

podaný týmito poslancami:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier v mene skupiny PPE;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2010)0439)

(Návrh uznesenia B7-0628/2010 sa stal bezpredmetným.)


8.8. Situácia v odvetví včelárstva (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0622/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0440)


8.9. Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020 (hlasovanie)

Správa o súhrnnom dokumente Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020 [2010/2108(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku.Spravodajkyňa Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0441)

Vystúpenia:

Hannes Swoboda, ktorý predložil ústny pozmeňujúci/doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu/doplňujúcemu návrhu 1, a Konrad Szymański, proti tomuto návrhu. Tento pozmeňujúci/doplňujúci návrh nebol prijatý, pretože sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.


8.10. Príprava konferencie o zmene klímy v Kankúne (29. novembra – 10. decembra 2010) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0616/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0442)


8.11. Situácia v Západnej Sahare (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 a B7-0682/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0675/2010

(nahrádzajúci B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 a B7-0682/2010)

podaný týmito poslancami:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Ernst Strasser, Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE;
Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Guido Milana, Norbert Neuser, Ana Gomes, Gilles Pargneaux, Ulrike Rodust, Andres Perello Rodriguez, Richard Howitt v mene skupiny S&D;
Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson v mene skupiny ALDE;
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller, José Bové, Indrek Tarand, Emilie Turunen, Margrete Auken, Alyn Smith, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;
Willy Meyer, João Ferreira, Sabine Lösing, Sabine Wils, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Bairbre de Brún, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL;
Fiorello Provera v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2010)0443)


8.12. Ukrajina (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 a B7-0681/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0650/2010

(nahrádzajúci B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 a B7-0681/2010)

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz, Mário David v mene skupiny PPE;
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D;
Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, v mene skupiny ALDE;
Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański v mene skupiny ECR;
Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2010)0444)

Vystúpenia:

Michael Gahler predložil ústny pozmeňujúci/doplňujúci návrh k ods. 8, ktorý bol prijatý.


8.13. Medzinárodná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy (hlasovanie)

Správa o medzinárodnej obchodnej politike v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy [2010/2103(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod.Spravodajca Yannick Jadot (A7-0310/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0445)

Vystúpenia:

Yannick Jadot (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci/doplňujúci návrh k ods. 22, ktorý bol prijatý.


8.14. Sociálna zodpovednosť podnikov v medzinárodných obchodných dohodách (hlasovanie)

Správa o sociálnej zodpovednosti podnikov v medzinárodných obchodných dohodách [2009/2201(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod.Spravodajca Harlem Désir (A7-0317/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0446)

Vystúpenia:

Harlem Désir (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci/doplňujúci návrh k ods. 32, ktorý bol prijatý.


8.15. Pravidlá hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0623/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0447)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Rozpočet na rok 2011 - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė, Peter Jahr, Hannu Takkula

Správa: Tokia Saïfi - A7-0312/2010

Antonello Antinoro, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan

Správa: Ivo Belet - A7-0286/2010

Peter Jahr, Hannu Takkula, Sonia Alfano

Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki, Laima Liucija Andrikienė

Situácia v odvetví včelárstva - B7-0622/2010

Dimitar Stoyanov

Správa: Lena Kolarska-Bobińska - A7-0313/2010

Jens Rohde, Jan Březina, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly

Príprava konferencie o zmene klímy v Kankúne (29. novembra – 10. decembra 2010) - B7-0616/2010

Jens Rohde

Situácia v Západnej Sahare - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo, Anneli Jäätteenmäki

Ukrajina - RC-B7-0650/2010

Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė

Správa: Yannick Jadot - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Správa: Harlem Désir - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

Pravidlá hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Potito Salatto oznámil, že v dôsledku poruchy jeho hlasovacieho zariadenia sa nemohol zúčastniť na hlasovaní o návrhu uznesenia B7-0683/2010 a o správe Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Anja Weisgerber oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Sonia Alfano oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o návrhu uznesenia B7-0623/2010.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 2 zápisnice zo dňa 23.11.2010 )


12.1. Irak, najmä trest smrti (vrátane prípadu Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám

Návrhy uznesenia B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 a B7-0634/2010

Bastiaan Belder, Véronique De Keyser, Anneli Jäätteenmäki, Peter van Dalen, Frieda Brepoels, Miguel Portas a Constance Le Grip uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Mario Mauro v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Franz Obermayr nezaradený poslanec, Esther de Lange, Mitro Repo, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis a Bernd Posselt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Konrad Szymański, Catherine Soullie a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 25.11.2010.


12.2. Tibet – plány na zavedenie čínštiny ako hlavného vyučovacieho jazyka

Návrhy uznesenia B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 a B7-0644/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake, Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala a Thomas Mann uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Cristian Dan Preda, ktorý zdvihnutím modrej karty položil otázku Reinhardovi Bütikoferovi, ktorý na ňu odpovedal.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Zuzana Brzobohatá, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 25.11.2010.


12.3. Barma – priebeh volieb a prepustenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťijovej

Návrhy uznesenia B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 a B7-0647/2010

Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Adam Bielan, Barbara Lochbihler, Rui Tavares a Bernd Posselt uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili George Sabin Cutaş, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Bogusław Sonik.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 25.11.2010.


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Irak, najmä trest smrti (vrátane prípadu Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 a B7-0648/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0629/2010

(nahrádzajúci B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 a B7-0648/2010)

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini v mene skupiny PPE;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli v mene skupiny S&D;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin v mene skupiny ALDE;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen v mene skupiny ECR;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD;
Cornelis de Jong.

Prijatý (P7_TA(2010)0448)

(Návrh uznesenia B7-0634/2010 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Véronique De Keyser, pred hlasovaním o pozmeňujúcom/doplňujúcom návrhu 3 požiadala Maria Maura o spresnenenie týkajúce sa tohto pozmeňujúceho/doplňujúceho návrhu.


13.2. Tibet – plány na zavedenie čínštiny ako hlavného vyučovacieho jazyka (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 a B7-0644/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0637/2010

(nahrádzajúci B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 a B7-0644/2010)

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler v mene skupiny PPE;
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D;
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano v mene skupiny ALDE;
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle v mene skupiny ECR;
Fiorello Provera v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2010)0449)


13.3. Barma – priebeh volieb a prepustenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťijovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 a B7-0647/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0635/2010

(nahrádzajúci B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 a B7-0647/2010)

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah a Csaba Sógor v mene skupiny PPE;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella a Rovana Plumb v mene skupiny S&D;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland a Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda a Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;
Fiorello Provera v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2010)0450)


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Véronique De Keyser oznámila, že v dôsledku technických problémov s jej hlasovacím zariadením sa nemohla zúčastniť na hlasovaní o návrhu spoločného uznesenia RC-B7-0629/2010.


15. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (06903/2010 - C7-0384/2010 - 2007/0231(NLE))

pridelené

gestorský :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE))

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE))

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh smernice Rady o nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (KOM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE))

pridelené

gestorský :

ITRE

stanovisko :

ENVI, EMPL

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Holandsko) (KOM(2010)0685 - C7-0389/2010 - 2010/2279(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 48/2010 - Oddiel III - Komisia (N7-0074/2010 - C7-0390/2010 - 2010/2280(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení vydávania víz (11324/2010 - C7-0391/2010 - 2010/0106(NLE))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (15507/2010 - C7-0392/2010 - 2010/0108(NLE))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

AFET


16. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

64

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

268

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

307

63/2010

Filip Kaczmarek

71

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

109

65/2010

Vincenzo Iovine

33

66/2010

Vincenzo Iovine

38

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

124

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

411

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

97

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

136

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

329

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

105

73/2010

Oreste Rossi

41

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

69

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

401

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

20

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

134

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

63

79/2010

Oreste Rossi

38

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

182

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

65

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

41

83/2010

Elisabetta Gardini

16

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

49

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

59

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

97

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

27

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

87

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

43

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

67

91/2010

Franz Obermayr

17

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

23


17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


18. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 13. decembra 2010 do 16. decembra 2010.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.30 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Bové, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zwiefka


Príloha 1 - Boj proti rakovine hrubého čreva a konečníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0068/2010, ktoré predložili Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen a Lojze Peterle, oboji proti rakovine hrubého čreva akonečníka v Európskej únii (bod 6 zápisnice zo dňa 25.11.2010 a P7_TA(2010)0451). Podpísalo ho týchto 411 poslancov:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Silvia Costa, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Heidi Hautala, Jiří Havel, Anna Hedh, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Príloha 2 - Tábor Ašráf (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0075/2010, ktoré predložili Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard a Struan Stevenson, o tábore Ašráf (bod 7 zápisnice zo dňa 25.11.2010 a P7_TA(2010)0452). Vyhlásenie podpísalo týchto 401 poslancov:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Christophe Béchu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Piotr Borys, José Bové, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Andrea Češková, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Luigi de Magistris, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Luis de Grandes Pascual, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Heidi Hautala, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Syed Kamall, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Christa Klaß, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Alain Lamassoure, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Tomasz Piotr Poręba, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Olle Schmidt, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia