Index 
Protokoll
PDF 269kWORD 262k
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (ingivna resolutionsförslag)
 4.Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 - Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) - 26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (debatt)
 5.Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (debatt)
 6.Kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 7.Ashraflägret (skriftlig förklaring)
 8.Omröstning
  
8.1.Budget för 2011 (omröstning)
  
8.2.Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet (omröstning)
  
8.7.10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (omröstning)
  
8.8.Situationen i biodlingssektorn (omröstning)
  
8.9.Mot en ny energistrategi för Europa 2011–2020 (omröstning)
  
8.10.Förberedelser inför klimatkonferensen i Cancún (29 november–10 december 2010) (omröstning)
  
8.11.Situationen i Västsahara (omröstning)
  
8.12.Ukraina (omröstning)
  
8.13.Internationell handelspolitik inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför (omröstning)
  
8.14.Företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal (omröstning)
  
8.15.Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
12.1.Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund
  
12.2.Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket
  
12.3.Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi
 13.Omröstning
  
13.1.Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund (omröstning)
  
13.2.Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket (omröstning)
  
13.3.Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (omröstning)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Inkomna dokument
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 – Ashraflägret (skriftlig förklaring)


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 9.00.


2. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Migrationsflöden till följd av instabilitet: Omfattning och roll för EU:s utrikespolitik (2010/2269(INI))
(rådgivande utskott: LIBE, DEVE)

utskottet CONT

- Ansvarsfrihet för 2009: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (2010/2271(INI))
(rådgivande utskott: REGI)

- Skydd av gemenskapernas finansiella intressen – kampen mot bedrägerier – årsrapport 2009* (2010/2247(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, BUDG, REGI)

utskottet DEVE

- Finansiering av förstärkningar av damminfrastrukturen i utvecklingsländerna (2010/2270(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

utskottet ECON

- EIB:s årsrapport för 2009 (2010/2248(INI))
(rådgivande utskott: CONT)

utskottet EMPL

- Att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, LIBE)

- Rörlighet och integrering av människor med funktionshinder, tillämpning av sysselsättningsdirektivet för att motverka diskriminering (2010/2272(INI))
(rådgivande utskott: PETI)

utskottet ENVI

- EU-lagstiftning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE) och om foder- och livsmedelskontroller i samband med denna – genomförande och utsikter (2010/2249(INI))

utskottet FEMM

- Kvinnlig företagaranda i små och medelstora företag (2010/2275(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, REGI)

utskottet IMCO

- Den inre marknaden för européer (2010/2278(INI))
(rådgivande utskott: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Den inre marknaden för företag och tillväxt (2010/2277(INI))
(rådgivande utskott: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Samhällsomfattande tjänster och larmnumret 112 (2010/2274(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

utskottet ITRE

- Innovationsunionen: Ett nytt Europa i världen efter krisen (2010/2245(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

utskottet LIBE

- EU:s strategi för integrering av romer (2010/2276(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, REGI, EMPL)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 121.3 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Förhandlingar om ramavtalet EU-Libyen (2010/2268(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

Associerade utskott

utskottet AFET

- Migrationsflöden till följd av instabilitet: Omfattning och roll för EU:s utrikespolitik (2010/2269(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)
Associerade utskott AFET, DEVE
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 18.11.2010)

utskottet IMCO

- Samhällsomfattande tjänster och larmnumret 112 (2010/2274(INI))
Associerade utskott IMCO, ENVI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 18.11.2010)

utskottet LIBE

- EU:s strategi för integrering av romer (2010/2276(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, REGI)
Associerade utskott LIBE, EMPL
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 18.11.2010)

Ändring av arbetsordningen (artikel 212 i arbetsordningen)

utskottet AFCO

- Ändring av regelverket för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna (2010/2231(REG))


3. 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet

Debatten hölls den 23 november 2010 (punkt 4 i protokollet av den 23.11.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva och Eleni Theocharous för PPE-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0624/2010)

- Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău och Rovana Plumb för S&D-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0625/2010)

- Norica Nicolai och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0626/2010)

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0627/2010)

- Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0628/2010)

- Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (B7-0649/2010).

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 25.11.2010.


4. Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 - Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) - 26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2009 [2010/2059(INI)] - Utskottet för framställningar.Föredragande: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Betänkande om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 676/2008/RT [2010/2086(INI)] - Utskottet för framställningar.Föredragande: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Betänkande om kommissions tjugosjätte årsrapport om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) [2010/2076(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor.Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli och Eva Lichtenberger redogjorde för betänkandena.

Talare: Nikiforos Diamandouros (Europeiska ombudsmannen) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Rainer Wieland (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Elena Băsescu för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Martin Ehrenhauser, grupplös, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki och Gerald Häfner.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, John Stuart Agnew, Csanád Szegedi, Peter Jahr, Sylvana Rapti, Oriol Junqueras Vies, Jaroslav Paška, Csaba Sógor, Kriton Arsenis, Salvatore Iacolino, Vilija Blinkevičiūtė, Jarosław Leszek Wałęsa och Simon Busuttil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pascale Gruny, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons och Andreas Mölzer.

Talare: Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli och Eva Lichtenberger.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 25.11.2010, punkt 8.4 i protokollet av den 25.11.2010 och punkt 8.5 i protokollet av den 25.11.2010.


5. Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (debatt)

Muntlig fråga (O-0131/2010) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Översyn av konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (B7-0565/2010)

José Manuel García-Margallo y Marfil (ersättare för frågeställaren) utvecklade den muntliga frågan.

Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Arturs Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Antolín Sánchez Presedo för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Andreas Schwab och George Sabin Cutaş.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Rübig.

Talare: Maroš Šefčovič.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Sharon Bowles, för utskottet AFET, om översynen av konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (B7-0623/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 25.11.2010.


(Sammanträdet avbröts kl. 11.30, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

6. Kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0068/2010, som ingivits av Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen och Lojze Peterle, om kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen hade den 25 november 2010 undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7_TA(2010)0451) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (se bilaga 1).

Talare: Pavel Poc.


7. Ashraflägret (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0075/2010, som ingivits av Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard och Struan Stevenson, om Ashraflägret hade den 25 november 2010 undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7_TA(2010)0452) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (se bilaga 2).

Talare: Struan Stevenson.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Budget för 2011 (omröstning)

Resolutionsförslag (artikel 78 i arbetsordningen) från Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om de pågående förhandlingarna om budgeten för 2011 (B7-0683/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0433)


8.2. Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal [2009/2219(INI)] - Utskottet för internationell handel.Föredragande: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0434)


8.3. Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2009 [2010/2059(INI)] - Utskottet för framställningar.Föredragande: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0435)


8.4. Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 676/2008/RT [2010/2086(INI)] - Utskottet för framställningar.Föredragande: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0436)


8.5. 26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om kommissions tjugosjätte årsrapport om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) [2010/2076(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor.Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0437)


8.6. Offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet (omröstning)

Betänkande om offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet [2010/2028(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning.Föredragande: Ivo Belet (A7-0286/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0438)

Inlägg:

Ivo Belet (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.7. 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 och B7-0649/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0624/2010

(ersätter B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 och B7-0649/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen;
Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0439)

(Resolutionsförslag B7-0628/2010 bortföll.)


8.8. Situationen i biodlingssektorn (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0622/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0440)


8.9. Mot en ny energistrategi för Europa 2011–2020 (omröstning)

Betänkande: Mot en ny energistrategi för Europa 2011–2020 [2010/2108(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi.Föredragande: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0441)

Inlägg:

Hannes Swoboda lade fram ett muntligt ändringsförslag till 'ändringsförslag 1; Konrad Szymański yttrade sig mot detta förslag; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


8.10. Förberedelser inför klimatkonferensen i Cancún (29 november–10 december 2010) (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0616/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0442)


8.11. Situationen i Västsahara (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 och B7-0682/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0675/2010

(ersätter B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 och B7-0682/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Ernst Strasser, Cristian Dan Preda för PPE-gruppen;
Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Guido Milana, Norbert Neuser, Ana Gomes, Gilles Pargneaux, Ulrike Rodust, Andres Perello Rodriguez, Richard Howitt för S&D-gruppen;
Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson för ALDE-gruppen;
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller, José Bové, Indrek Tarand, Emilie Turunen, Margrete Auken, Alyn Smith, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen;
Willy Meyer, João Ferreira, Sabine Lösing, Sabine Wils, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Bairbre de Brún, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen;
Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0443)


8.12. Ukraina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 och B7-0681/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0650/2010

(ersätter B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010 och B7-0681/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Traian Ungureanu, Jan Kozłowski, Jacek Protasiewicz, Mário David för PPE-gruppen;
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen;
Adina-Ioana Vălean, Siiri Oviir, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, för ALDE-gruppen;
Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen;
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański för ECR-gruppen;
Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0444)

Inlägg:

Michael Gahler lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 8, vilket beaktades.


8.13. Internationell handelspolitik inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför (omröstning)

Betänkande om den internationella handelspolitiken inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför [2010/2103(INI)] - Utskottet för internationell handel.Föredragande: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0445)

Inlägg:

Yannick Jadot (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 22, vilket beaktades.


8.14. Företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal (omröstning)

Betänkande om företagens sociala ansvar och miljöansvar vid internationella handelsavtal [2009/2201(INI)] - Utskottet för internationell handel.Föredragande: Harlem Désir (A7-0317/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0446)

Inlägg:

Harlem Désir (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 32, vilket beaktades.


8.15. Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0623/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0447)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Budget för 2011 - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė, Peter Jahr, Hannu Takkula

Betänkande Tokia Saïfi - A7-0312/2010

Antonello Antinoro, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan

Betänkande Ivo Belet - A7-0286/2010

Peter Jahr, Hannu Takkula, Sonia Alfano

10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki, Laima Liucija Andrikienė

Situationen i biodlingssektorn - B7-0622/2010

Dimitar Stoyanov

Betänkande Lena Kolarska-Bobińska - A7-0313/2010

Jens Rohde, Jan Březina, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly

Förberedelser inför klimatkonferensen i Cancún (29 november–10 december) - B7-0616/2010

Jens Rohde

Situationen i Västsahara - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo, Anneli Jäätteenmäki

Ukraina - RC-B7-0650/2010

Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė

Betänkande Yannick Jadot - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Betänkande Harlem Désir - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Potito Salatto hade låtit meddela att han på grund av tekniska problem med röstkortet inte hade kunnat delta i omröstningarna om resolutionsförslaget B7-0683/2010 och om betänkandet av Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Anja Weisgerber hade låtit meddela att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Sonia Alfano hade låtit meddela att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om resolutionsförslaget B7-0623/2010.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 23.11.2010).


12.1. Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund

Resolutionsförslag B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 och B7-0634/2010

Bastiaan Belder, Véronique De Keyser, Anneli Jäätteenmäki, Peter van Dalen, Frieda Brepoels, Miguel Portas och Constance Le Grip redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Mario Mauro för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Esther de Lange, Mitro Repo, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis och Bernd Posselt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Konrad Szymański, Catherine Soullie och Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 25.11.2010.


12.2. Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket

Resolutionsförslag B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 och B7-0644/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake, Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala och Thomas Mann redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Cristian Dan Preda, vilken ställde en fråga (blått kort) till Reinhard Bütikofer som denne besvarade.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Zuzana Brzobohatá, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik och Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 25.11.2010.


12.3. Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi

Resolutionsförslag B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 och B7-0647/2010

Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Adam Bielan, Barbara Lochbihler, Rui Tavares och Bernd Posselt redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: George Sabin Cutaş, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Bogusław Sonik.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 25.11.2010.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


13.1. Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010 och B7-0648/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0629/2010

(ersätter B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 och B7-0648/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor, Martin Kastler, Carlo Casini för PPE-gruppen;
Véronique De Keyser, Gianni Pittella, Silvia Costa, David-Maria Sassoli för S&D-gruppen;
Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin för ALDE-gruppen;
Frieda Brepoels, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;
Charles Tannock, Struan Stevenson, Peter van Dalen för ECR-gruppen;
Fiorello Provera, Bastiaan Belder för EFD-gruppen;
Cornelis de Jong.

Antogs (P7_TA(2010)0448)

(Resolutionsförslag B7-0634/2010 bortföll.)

Inlägg:

Före omröstningen om ändringsförslag 3 bad Véronique De Keyser Mario Mauro om ett förtydligande av detta ändringsförslag.


13.2. Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 och B7-0644/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0637/2010

(ersätter B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 och B7-0644/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah, Martin Kastler för PPE-gruppen;
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen;
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano för ALDE-gruppen;
Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi, Frieda Brepoels, Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle för ECR-gruppen;
Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0449)


13.3. Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 och B7-0647/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0635/2010

(ersätter B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 och B7-0647/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah och Csaba Sógor för PPE-gruppen;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella och Rovana Plumb för S&D-gruppen;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland och Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda och Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen;
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;
Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0450)


14. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Véronique De Keyser hade låtit meddela att hon på grund av tekniska problem med röstkortet inte hade kunnat delta i omröstningen om det gemensamma förslaget till resolution RC-B7-0629/2010.


15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (06903/2010 - C7-0384/2010 - 2007/0231(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om ingående av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet om ingående av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (KOM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT från Nederländerna) (KOM(2010)0685 - C7-0389/2010 - 2010/2279(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till anslagsöverföring DEC 48/2010 - Avsnitt III - Kommissionen (N7-0074/2010 - C7-0390/2010 - 2010/2280(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar (11324/2010 - C7-0391/2010 - 2010/0106(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (15507/2010 - C7-0392/2010 - 2010/0108(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET


16. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

60/2010

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

64

61/2010

Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz

268

62/2010

Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula

307

63/2010

Filip Kaczmarek

71

64/2010

Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson

109

65/2010

Vincenzo Iovine

33

66/2010

Vincenzo Iovine

38

67/2010

Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig, Alejo Vidal-Quadras

124

68/2010

Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle

411

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

97

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

136

71/2010

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

329

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

105

73/2010

Oreste Rossi

41

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

69

75/2010

Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard, Struan Stevenson

401

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

20

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

134

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

63

79/2010

Oreste Rossi

38

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

182

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

65

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

41

83/2010

Elisabetta Gardini

16

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

49

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

59

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

97

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

27

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

87

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

43

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

67

91/2010

Franz Obermayr

17

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

23


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 13–16 december 2010.


19. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Bové, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Peillon, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zwiefka


Bilaga 1 - Kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0068/2010, som ingivits av Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen och Lojze Peterle, om kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen (punkt 6 i protokollet av den 25.11.2010 och P7_TA(2010)0451) hade undertecknats av följande 411 ledamöter:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Silvia Costa, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Ashley Fox, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Enrique Guerrero Salom, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Heidi Hautala, Jiří Havel, Anna Hedh, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Christa Klaß, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Bilaga 2 – Ashraflägret (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0075/2010, som ingivits av Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard och Struan Stevenson, om Ashraflägret (punkt 7 i protokollet av den 25.11.2010 och P7_TA(2010)0452) hade undertecknats av följande 401 ledamöter:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Christophe Béchu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Piotr Borys, José Bové, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Andrea Češková, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Luigi de Magistris, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Andrew Duff, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Luis de Grandes Pascual, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Heidi Hautala, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Syed Kamall, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Christa Klaß, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Alain Lamassoure, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Tomasz Piotr Poręba, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Olle Schmidt, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Peter Šťastný, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy