Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 13. prosince 2010 - Štrasburk

8. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 115 jednacího řádu):

- (O-0140/2010), kterou pokládá Kristiina Ojuland za skupinu ALDE Komisi: Provádění dohody o zjednodušení vízového styku mezi EU a Ruskem (B7-0568/2010);

- (O-0172/2010), kterou pokládají Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok a Alojz Peterle za skupinu PPE Komisi: Provádění dohody o zjednodušení vízového styku mezi EU a Ruskem (B7-0656/2010);

- (O-0178/2010), kterou pokládá Paolo De Castro za výbor AGRI Komisi: Chov nosnic v EU - zákaz používání nezdokonalených klecových systémů od roku 2012 (B7-0657/2010);

- (O-0181/2010), kterou pokládají Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt a Monika Hohlmeier za skupinu PPE Komisi: Znepokojení ohledně správného uplatňování systému uvolnění vízového režimu EU v Srbsku a v Bývalé jugoslávské republice Makedonie (B7-0654/2010);

- (O-0195/2010), kterou pokládají Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh a Barbara Weiler za skupinu S&D, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova a Nadja Hirsch za skupinu ALDE, Heide Rühle za skupinu Verts/ALE, Malcolm Harbour za skupinu ECR Komisi: Bezpečnost hraček (B7-0658/2010);

- (O-0199/2010), kterou pokládá Sharon Bowles za výbor ECON Komisi: Zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny (B7-0659/2010);

- (O-0200/2010), kterou pokládají Stephen Hughes, Pervenche Berès a Udo Bullmann za skupinu S&D Radě: Správa ekonomických záležitostí a článek 9 Lisabonské smlouvy (B7-0660/2010).

2) písemná prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 123 jednacího řádu):

- Iosif Matula a Marian-Jean Marinescu o využití řemesel a kulturního dědictví romských komunit v Evropě k podpoře sociálně-ekonomické integrace této komunity (0093/2010);

- Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui a Marian Harkin o předcházení nepříznivým dopadům spojeným s prováděním směrnice 2008/6/ES, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (0094/2010);

- Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam a Vytautas Landsbergis o zajištění bezvýhradného plnění kritérií EU pro vývoz zbraní a vojenského materiálu do třetích zemí (0095/2010);

- Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume a Franziska Keller o úmluvě OSN o migrujících pracovnících (0096/2010);

- Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov a Janusz Wojciechowski o spravedlivém rozdělení zemědělských dotací mezi nové a staré členské státy (0097/2010);

- Patrizia Toia o zabírání půdy (0098/2010);

- Andreas Mölzer o zákazu předjíždění pro nákladní automobily na dvouproudých dálnicích (0099/2010);

- Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies a Csaba Sándor Tabajdi o zlepšování opatření pro prevenci nehod a předpisů o environmentální odpovědnosti v odvětvích těžebního průmyslu (0100/2010);

- Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold a Sylvie Goulard o daňových sazbách pro právnické osoby v EU (0101/2010).

Právní upozornění - Ochrana soukromí