Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

8. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-0140/2010) που κατέθεσε η Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας (B7-0568/2010)·

- (O-0172/2010) που κατέθεσε ο Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok και Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας (B7-0656/2010)·

- (O-0178/2010) που κατέθεσε ο Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή:Οι ωοπαραγωγοί όρνιθες στην ΕΕ - η απαγόρευση της χρήσης μη διευθετημένων κλωβών από το 2012 (B7-0657/2010)·

- (O-0181/2010) που κατέθεσαν οι Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt και Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Ανησυχίες όσον αφορά την ορθή εφαρμογή της ελευθέρωσης του καθεστώτος έκδοσης θεωρήσεων εισόδου για τους πολίτες της Σερβίας και της ΠΓΔΜ (B7-0654/2010)·

- (O-0195/2010) που κατέθεσαν οι Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh και Barbara Weiler, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova και Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Ασφάλεια παιχνιδιών (B7-0658/2010)·

- (O-0199/2010) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ (B7-0659/2010)·

- (O-0200/2010) που κατέθεσε ο Stephen Hughes, Pervenche Berès και Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς το Συμβούλιο: H οικονομική διακυβέρνηση και το άρθρο 9 της Συνθήκης της Λισσαβώνας (B7-0660/2010).

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):

- Iosif Matula και Marian-Jean Marinescu, σχετικά με την ανάδειξη των τεχνών και της πολιτιστικής κληρονομιάς της κοινότητας των Ρομά στην Ευρώπη, προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική τους ενσωμάτωση (0093/2010)·

- Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui και Marian Harkin, σχετικά με την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών της εφαρμογής της οδηγίας 2008/6/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ για την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών (0094/2010)·

- Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam και Vytautas Landsbergis, σχετικά με την εξασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με τα κριτήρια της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού σε τρίτες χώρες (0095/2010)·

- Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume και Franziska Keller, σχετικά με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τους Διακινούμενους Εργαζομένους (0096/2010)·

- Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov και Janusz Wojciechowski, σχετικά με τη δίκαιη κατανομή των γεωργικών επιδοτήσεων μεταξύ νέων και παλαιών κρατών μελών (0097/2010)·

- Patrizia Toia, σχετικά με την αρπαγή γης (0098/2010)·

- Andreas Mölzer, σχετικά με την επιβολή απαγόρευσης προσπεράσεων στα βαρέα φορτηγά οχήματα σε αυτοκινητοδρόμους με δύο λωρίδες κυκλοφορίας (0099/2010)·

- Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies και Csaba Sándor Tabajdi, σχετικά με τη βελτίωση των μέτρων πρόληψης ατυχημάτων και των διατάξεων περί περιβαλλοντικής ευθύνης όσον αφορά την εξορυκτική βιομηχανία (0100/2010)·

- Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold και Sylvie Goulard, σχετικά με τους συντελεστές φορολογίας των επιχειρήσεων στην ΕΕ (0101/2010).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου