Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 13. joulukuuta 2010 - Strasbourg

8. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-0140/2010) Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n ja Venäjän välisen viisumin saannin helpottamista koskevan sopimuksen täytäntöönpano (B7-0568/2010)

- (O-0172/2010) Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok ja Alojz Peterle PPE-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n ja Venäjän välinen viisumenettelyn helpottamista koskeva sopimus (B7-0656/2010)

- (O-0178/2010) Paolo De Castro AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Munivien kanojen suojelu EU:ssa - varustelemattomien häkkien käyttökielto vuodesta 2012 alkaen (B7-0657/2010)

- (O-0181/2010) Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt ja Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n viisumivapauden asianmukainen soveltaminen Serbiassa ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa (B7-0654/2010)

- (O-0195/2010) Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh ja Barbara Weiler S&D-ryhmän puolesta, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova ja Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Lelujen turvallisuus (B7-0658/2010)

- (O-0199/2010) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Pysyvän kriisimekanismin perustaminen euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi (B7-0659/2010)

- (O-0200/2010) Stephen Hughes, Pervenche Berès ja Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: Taloushallinto ja Lissabonin sopimuksen 9 artikla (B7-0660/2010).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Iosif Matula ja Marian-Jean Marinescu romaniyhteisön ammattien ja kulttuuriperinnön arvon nostamiseen Euroopassa romaniväestön taloudellisen ja sosiaalisen integraation edistämiseksi (0093/2010)

- Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui ja Marian Harkin direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta annetun direktiivin 2008/6/EY soveltamisen haitallisten vaikutusten estämiseen (0094/2010)

- Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam ja Vytautas Landsbergis aseiden ja puolustustarvikkeiden vientiä kolmansiin maihin koskevien EU:n sääntöjen täysimääräiseen noudattamiseen (0095/2010)

- Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume ja Franziska Keller siirtotyöläisiä koskevaan YK:n yleissopimukseen (0096/2010)

- Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov ja Janusz Wojciechowski maataloustukien oikeudenmukaiseen jakautumiseen uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä (0097/2010)

- Patrizia Toia maananastukseen (0098/2010)

- Andreas Mölzer kuorma-autojen ohituskieltoon kaksikaistaisilla moottoriteillä (0099/2010)

- Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies ja Csaba Sándor Tabajdi onnettomuuksien ehkäisytoimien ja ympäristövastuusäännösten parantamiseen kaivannaisteollisuudessa (0100/2010)

- Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold ja Sylvie Goulard yritysveroasteeseen EU:ssa (0101/2010).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö