Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 13 grudnia 2010 r. - Strasburg

8. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0140/2010), które skierowała do Komisji Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE: Stosowanie umowy zawartej pomiędzy UE i Rosją o ułatwieniach w wizowych (B7-0568/2010);

- (O-0172/2010), które skierowali do Komisji Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok i Alojz Peterle w imieniu grupy PPE: Stosowanie umowy o ułatwieniach wizowych zawartej pomiędzy UE i Rosją (B7-0656/2010);

- (O-0178/2010), które skierował do Komisji Paolo De Castro, w imieniu komisji AGRI:Chów kur niosek w Unii Europejskiej-zakaz używania klatek nieulepszonych od roku 2012 (B7-0657/2010);

- (O-0181/2010), które skierowali do Komisji Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt i Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE: Obawy dotyczące właściwego stosowania systemu ułatwień wizowych wobec Serbii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (B7-0654/2010);

- (O-0195/2010), które skierowali do Komisji Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen i Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh i Barbara Weiler w imieniu grupy S&D, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova i Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR: Bezpieczeństwo zabawek (B7-0658/2010);

- (O-0199/2010), które skierowała do Komisji Sharon Bowles w imieniu komisji ECON: Ustanowienie stałego mechanizmu kryzysowego chroniącego stabilność finansową strefy euro (B7-0659/2010);

- (O-0200/2010), które skierowali do Rady Stephen Hughes, Pervenche Berès i Udo Bullmann w imieniu grupy S&D: Zarządzanie gospodarcze i art. 9 traktatu lizbońskiego (B7-0660/2010);

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Iosif Matula i Marian-Jean Marinescu w sprawie podnoszenia statusu rzemiosła i dziedzictwa kulturowego społeczności romskiej w Europie w celu promowania jej integracji gospodarczej i społecznej (0093/2010);

- Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui i Marian Harkin w sprawie zapobiegania negatywnym skutkom płynącym ze stosowania dyrektywy 2008/6/WE, zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (0094/2010);

- Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam i Vytautas Landsbergis w sprawie zapewnienia pełnej zgodności z kryteriami UE dotyczącymi wywozu broni i sprzętu wojskowego do państw trzecich (0095/2010);

- Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume i Franziska Keller w sprawie Konwencji ONZ o Pracownikach-Migrantach (0096/2010);

- Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov i Janusz Wojciechowski w sprawie sprawiedliwego podziału dopłat rolnych między nowe istare państwa członkowskie (0097/2010);

- Patrizia Toia w sprawie zawłaszczania ziemi (0098/2010);

- Andreas Mölzer w sprawie zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe na dwupasmowych autostradach (0099/2010);

- Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies i Csaba Sándor Tabajdi w sprawie poprawy środków zapobiegania wypadkom i przepisów dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku wprzemyśle wydobywczym (0100/2010);

- Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold i Sylvie Goulard w sprawie stawek podatku dochodowego od osób prawnych wUE (0101/2010).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności