Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 december 2010 - Strasbourg

8. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen)::

- (O-0140/2010) från Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, till kommissionen: Genomförande av avtalet mellan EU och Ryssland om förenklade viseringsförfaranden (B7-0568/2010);

- (O-0172/2010) från Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok och Alojz Peterle för PPE-gruppen, till kommissionen: Genomförande av avtalet mellan EU och Ryssland om förenklade viseringsförfaranden (B7-0656/2010);

- (O-0178/2010) från Paolo De Castro, för utskottet AGRI, till kommissionen:EU:s äggindustri - förbudet mot användning av icke inredda burar för värphöns från 2012 (B7-0657/2010);

- (O-0181/2010) från Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt och Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, till kommissionen: Farhågor beträffande tillämpningen av EU:s system för viseringsliberalisering i Serbien och i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (B7-0654/2010);

- (O-0195/2010) från Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen och Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh och Barbara Weiler för S&D-gruppen, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova och Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, till kommissionen: Leksakssäkerhet (B7-0658/2010);

- (O-0199/2010) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Upprätta en permanent krismekanism för att skydda euroområdets finansiella stabilitet (B7-0659/2010);

- (O-0200/2010) från Stephen Hughes, Pervenche Berès och Udo Bullmann för S&D-gruppen, till rådet: Ekonomisk styrning och artikel 9 i Lissabonfördraget (B7-0660/2010);

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen):

- Iosif Matula och Marian-Jean Marinescu om värdesättande av romernas yrken och kulturarv i Europa för att främja deras ekonomiska och sociala integration (0093/2010);

- Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui och Marian Harkin om förebyggande av negativa effekter av genomförandet av direktiv 2008/6/EG om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (0094/2010);

- Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam och Vytautas Landsbergis om garantier för ett fullständigt iakttagande av Europeiska unionens villkor för export av vapen och militär utrustning till tredjeländer (0095/2010);

- Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume och Franziska Keller om FN:s konvention om skydd för migrerande arbetstagare (0096/2010);

- Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov och Janusz Wojciechowski om en rättvis fördelning av jordbruksstöd mellan de nya respektive gamla medlemsstaterna (0097/2010);

- Patrizia Toia om beslagtagande av mark (0098/2010);

- Andreas Mölzer om omkörningsförbud för lastbilar på tvåfiliga motorvägar (0099/2010);

- Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies och Csaba Sándor Tabajdi om ytterligare åtgärder för att förhindra olyckor och bättre bestämmelser om miljöansvar inom utvinningsindustrin (0100/2010);

- Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold och Sylvie Goulard om skattesatserna för företag inom Europeiska unionen (0101/2010).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy