Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0106(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0345/2010

Συζήτηση :

PV 13/12/2010 - 16
CRE 13/12/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0464

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

16. Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** - Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** - Εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τη διευκόλυνση των θεωρήσεων - Ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων στη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0140/2010) που κατέθεσε η Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας (B7-0568/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0172/2010) που κατέθεσαν οι Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok και Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας (B7-0656/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0181/2010) που κατέθεσαν οι Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt και Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Ανησυχίες όσον αφορά την ορθή εφαρμογή της ελευθέρωσης του καθεστώτος έκδοσης θεωρήσεων εισόδου για τους πολίτες της Σερβίας και της ΠΓΔΜ (B7-0654/2010)

Η Nathalie Griesbeck παρουσιάζει τις συστάσεις της.

Οι Kristiina Ojuland και Manfred Weber αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις προφορικές ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Lisek (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kinga Göncz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alfreds Rubiks, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Corina Creţu, Marije Cornelissen, Jaroslav Paška, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Marek Siwiec και Simon Busuttil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lara Comi και Csaba Sándor Tabajdi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrew Henry William Brons, Γεώργιος Παπανικολάου, Csanád Szegedi και Lena Kolarska-Bobińska.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Nathalie Griesbeck.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2010 και σημείο 9.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου