Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0229(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0265/2010

Внесени текстове :

A7-0265/2010

Разисквания :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Обяснение на вота
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Приети текстове :

P7_TA(2011)0115

Протокол
Понеделник, 13 декември 2010 г. - Страсбург

18. Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Véronique Mathieu представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Alejandro Cercas (докладчик по становището на комисията EMPL), Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, първо за да изрази съжаление поради липсата на представител на Съвета, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho и Debora Serracchiani.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László TŐKÉS
Заместник-председател

Изказаха се: Liisa Jaakonsaari и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly и Alejandro Cercas.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Véronique Mathieu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.18 от протокола от 14.12.2010.

Правна информация - Политика за поверителност