Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0265/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0265/2010

Συζήτηση :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0115

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

18. Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Η Véronique Mathieu παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alejandro Cercas (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, κατά πρώτον για να εκφράσει τη λύπη της για την απουσία του Συμβουλίου, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος, Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho και Debora Serracchiani.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Liisa Jaakonsaari και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly και Alejandro Cercas.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Véronique Mathieu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου