Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2231(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0280/2010

Συζήτηση :

PV 13/12/2010 - 20
CRE 13/12/2010 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0468

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

20. Εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή - Χρηστή διακυβέρνηση και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την επίτευξη πραγματικής εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής εντός της ΕΕ - ένας εκ των ών ουκ άνευ όρος για παγκόσμια ανταγωνιστικότητα; [2009/2233(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

Έκθεση σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ: διαδικασίες συνδρομής και ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [2009/2231(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

Οι Petru Constantin Luhan και Ramona Nicole Mănescu παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Iosif Matula, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evgeni Kirilov, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Riikka Manner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Paul Besset, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Χαράλαμπος Αγγουράκης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Trevor Colman, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, Jan Olbrycht, Γεώργιος Σταυρακάκης, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Elisabeth Schroedter, João Ferreira, Giancarlo Scottà, Joachim Zeller, Erminia Mazzoni, Nuno Teixeira, Hermann Winkler, Barbara Matera και Jan Kozłowski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Luís Paulo Alves, Alfreds Rubiks, Peter Jahr, Seán Kelly και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Petru Constantin Luhan και Ramona Nicole Mănescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2010 και σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου