Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 5.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 9.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 11.Αναφορές
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Κατάθεση εγγράφωv
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** - Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** - Εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τη διευκόλυνση των θεωρήσεων - Ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων στη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 17.Δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης ***I (συζήτηση)
 18.Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας ***I (συζήτηση)
 19.Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕΚ στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ***I (συζήτηση)
 20.Εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή - Χρηστή διακυβέρνηση και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ (συζήτηση)
 21.Ο αντίκτυπος της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών (σύντομη παρουσίαση)
 22.Ρύθμιση των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα - «αδιαφανείς δεξαμενές» ( "dark pools") κτλ. (σύντομη παρουσίαση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (223 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (242 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (255 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου