Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 229kWORD 191k
Esmaspäev, 13. detsember 2010 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 5.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 9.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 11.Petitsioonid
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine
 13.Esitatud dokumendid
 14.Tööplaan
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.ELi ja Gruusia vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping *** – ELi ja Gruusia vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping *** – ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine û Serbia ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi viisarežiimi lihtsustamise kava (arutelu)
 17.Sisserände kontaktametnike võrgustiku loomine ***I (arutelu)
 18.Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord ***I (arutelu)
 19.Direktiivi 2003/109/EÜ reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele ***I (arutelu)
 20.Territoriaalne, sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus – Hea valitsemistava ja ELi regionaalpoliitika (arutelu)
 21.Reklaami mõju tarbija käitumisele (lühiettekanne)
 22.Finantsinstrumentidega kauplemise reguleerimine - anonüümsed kauplemisplatvormid jne (lühiettekanne)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president tuletas meelde, et esimeeste konverentsi otsuse alusel toimub arutelu 2011. aasta eelarve üle teisipäeval kell 16.00 ja hääletus kolmapäeval.

Parlamendi president tuletas meelde, et homme toimub arutelu Cancúni kliimamuutuste konverentsil, millest võttis osa ka Euroopa Parlamendi delegatsioon, saavutatud tulemuste üle.

Parlamendi president märkis, et Sahharovi auhinna laureaadil Kuuba teisitimõtlejal Guillermo Fariñasil on raskusi tulemisega Strasbourgi auhinda vastu võtma. Parlamendi president teatas, et on saatnud sellel teemal isikliku kirja president Raúl Castrole.

Parlamendi president tuletas meelde, et 13. detsembril 1981 kuulutati Poolas välja sõjaseisukord, et lõpetada ametiühinguliikumise „Solidaarsus” tegevus. Parlamendi president avaldas austust repressiooniohvritele.

Parlamendi president teatas, et Godfrey Bloom ei ole vabandanud 19. novembril 2010 tehtud avalduste pärast ja vastavalt kodukorra artiklitele 9 ja 153 otsustas ta karistada Godfrey Bloomi seitsme päeva päevaraha äravõtmisega ja on sellest asjaomast parlamendiliiget teavitanud.


4. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 (ühise turukorralduse ühtne määrus) seoses Saksamaa alkoholimonopoli raames antava abiga (00056/2010/LEX - C7-0420/2010 - 2010/0183(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I Lisa, seoses tollimaksuvaba režiimi kehtestamisega teatavate farmatseutiliste toimeainete suhtes, mis kannavad maailma tervishoiuorganisatsiooni antud rahvusvahelisi vabanimetusi (inn) ja farmaatsialõpptoodete valmistamiseks kasutatavate kindlaksmääratud toodete suhtes (00059/2010/LEX - C7-0419/2010 - 2010/0214(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu rahalist toetust Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile (2007–2010) (00026/2010/LEX - C7-0418/2010 - 2010/0004(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 seoses valikulise püügi keeluga ning lesta ja hariliku kammelja püügipiirangutega Läänemeres, Suur- ja Väike-Beltis ning Sundis (00049/2010/LEX - C7-0417/2010 - 2010/0175(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 663/2009, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele (00051/2010/LEX - C7-0416/2010 - 2010/0150(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2791/1999 (00048/2010/LEX - C7-0415/2010 - 2009/0051(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse ravimiohutuse järelevalve osas direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (00047/2010/LEX - C7-0414/2010 - 2008/0260(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse inimtervishoius kasutatavate ravimite ohutuse järelevalve osas määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, ning määrust (EÜ) nr 1394/2007 uudsete ravimite kohta (00046/2010/LEX - C7-0413/2010 - 2008/0257(COD))

- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (00038/2010/LEX - C7-0412/2010 - 2009/0128(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (00055/2010/LEX - C7-0402/2010 - 2010/0192(COD)).


5. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2010. aasta juuli osaistungjärgul vastu võetud õigusloomega mitteseotud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


6. Parlamendi koosseis

Pascale Gruny teatas Parlamendi presidendile, et ta on valitud Prantsuse Rahvusassamblee liikmeks alates 14. detsembrist 2010.

Euroopa Parlament võttis selle teadmiseks ja loeb vastavalt otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 2 ning kodukorra artikli 4 lõikele 1 ja lõikele 4 tema ametikoha vabaks alates 14. detsembrist 2010.


7. Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni ALDE taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks (D-AF):
Carl Haglundi asemel Johannes Cornelis van Baalen.


8. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-0140/2010), mille esitas(id) Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine (B7-0568/2010),

- (O-0172/2010), mille esitas(id) Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok ja Alojz Peterle fraktsiooni PPE nimel komisjonile: ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine (B7-0656/2010),

- (O-0178/2010), mille esitas(id) Paolo De Castro AGRI komisjoni nimel komisjonile: ELi munakanatööstus - täiustamata puuride kasutuskeeld alates 2012. aastast (B7-0657/2010),

- (O-0181/2010), mille esitas(id) Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt ja Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Mure selle üle, kas ELi ja Serbia ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi viisarežiimi lihtsustamise kava kohaldatakse õigesti (B7-0654/2010),

- (O-0195/2010), mille esitas(id) Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh ja Barbara Weiler fraktsiooni S&D nimel, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova ja Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel, Heide Rühle fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Mänguasjade ohutus (B7-0658/2010),

- (O-0199/2010), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks (B7-0659/2010),

- (O-0200/2010), mille esitas(id) Stephen Hughes, Pervenche Berès ja Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel nõukogule: Majanduse juhtimine ja Lissaboni lepingu artikkel 9 (B7-0660/2010).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- Iosif Matula ja Marian-Jean Marinescu: Roma kogukonna tegevusalade ja kultuuripärandi väärtustamine Euroopas nende majandusliku ja sotsiaalse lõimumise edendamiseks (0093/2010),

- Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui ja Marian Harkin: Direktiivi 2008/6/EÜ (millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega) rakendamisega kaasneva kahjuliku mõju vältimine (0094/2010),

- Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam ja Vytautas Landsbergis: ELi kriteeriumide täielik järgimine relvade ja sõjalise varustuse ekspordil kolmandatesse riikidesse (0095/2010),

- Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume ja Franziska Keller: ÜRO võõrtöötajate konventsioon (0096/2010),

- Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov ja Janusz Wojciechowski: Põllumajandustoetuste õiglane jaotamine uute ja vanade liikmesriikide vahel (0097/2010),

- Patrizia Toia: Maade haaramine (0098/2010),

- Andreas Mölzer: Veoautode möödasõidukeeld kaherajalisel kiirteel (0099/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies ja Csaba Sándor Tabajdi: Õnnetusjuhtumite ennetamise ja keskkonnavastutust käsitlevate sätete parandamine kaevandustööstuses (0100/2010),

- Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold ja Sylvie Goulard: Ettevõtte tulumaksu määrad ELis (0101/2010).


9. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 0060/2010, 0063/2010, 0064/2010, 0065/2010, 0066/2010 et 0067/2010 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


10. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Saalomoni Saarte vahelise kalandusalase partnerluslepingu ajutist kohaldamist;

- Euroopa Liidu ja Saalomoni Saarte vaheline kalandusalane partnerlusleping;

- Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping;

- Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vaheline leping, mis käsitleb diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist;

- leping, millega muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23.juunil2000 Cotonous ja mida on muudetud esimest korda 25.juunil 2005 Luxembourgis.

.


11. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

6. detsember 2010

Birgit Klarenaar (nr 1365/2010); Guido Werner (nr 1366/2010); Gerti Braatz (nr 1367/2010); Tomasz Artur Mielniczuk (nr 1368/2010); (nimi salastatud) (nr 1369/2010); (nimi salastatud) (nr 1370/2010); Constantin Vichi Bernath (nr 1371/2010); Teresa Jaschinski (nr 1372/2010); Annelie Celik (2 allkirja) (nr 1373/2010); Bernhard Vetter (nr 1374/2010); Stefan Engeln (Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V) (nr 1375/2010); (nimi salastatud) (nr 1376/2010); (nimi salastatud) (nr 1377/2010); Werner Warweg (nr 1378/2010); Agnetha Marton (2 allkirja) (nr 1379/2010); J. Bauer (37 allkirja) (nr 1380/2010); Günter Ehemann (nr 1381/2010); (nimi salastatud) (nr 1382/2010); Erhard Jakob (nr 1383/2010); Dieter Schlemann (LTB Schlemann GmbH) (nr 1384/2010); Graziella Chiste (nr 1385/2010); Jiří Krušina (nr 1386/2010); Maria Kalberlah (nr 1387/2010); Andreas Städler (nr 1388/2010); Karin Griessmair (nr 1389/2010); Michael Schmitt (nr 1390/2010); (nimi salastatud) (nr 1391/2010); (nimi salastatud) (nr 1392/2010); Sabine Schulte (nr 1393/2010); Erich Ollnow (nr 1394/2010); (nimi salastatud) (nr 1395/2010); (nimi salastatud) (nr 1396/2010); (nimi salastatud) (nr 1397/2010); Horst Prem (nr 1398/2010); Henryka Glenz (nr 1399/2010); Łukasz Rugor (nr 1400/2010); Dietmar Kapl (nr 1401/2010); (nimi salastatud) (nr 1402/2010); Andreas Kettmann (nr 1403/2010); Axel Engemann (nr 1404/2010); Roxana Olga Asprela (nr 1405/2010); Francisco José Rosado Cruz (nr 1406/2010); Mario Molina Arias (nr 1407/2010); (nimi salastatud) (nr 1408/2010); (nimi salastatud) (nr 1409/2010); (nimi salastatud) (nr 1410/2010); Jukka Seppänen (nr 1411/2010); Maria Karagiannaki (nr 1412/2010); Martin Rose (nr 1413/2010); Enrique Arraiz Curbelo (nr 1414/2010); (nimi salastatud) (nr 1415/2010); Rose Vela Gallego (nr 1416/2010); Alberto de la Peña Guillén (nr 1417/2010); (nimi salastatud) (nr 1418/2010); José Carlos Aragón Servan (4 allkirja) (nr 1419/2010); (nimi salastatud) (nr 1420/2010); Thomas Bories (31 allkirja) (nr 1421/2010); (nimi salastatud) (nr 1422/2010); (nimi salastatud) (nr 1423/2010); Paolo Personnettaz (nr 1424/2010); Michael Brosnan (nr 1425/2010); Anna Iványi (Beklen Foundation) (nr 1426/2010); Michele Giove (nr 1427/2010); Fabrizio Consalvi (Forum italiano dei movimenti per l'Aqua) (nr 1428/2010); Adebowale Vicmo (nr 1429/2010); (nimi salastatud) (nr 1430/2010); (nimi salastatud) (nr 1431/2010); Jagindar Nath Gadhok (nr 1432/2010); Ioan Antonescu (Asociația Cultul Eroilor) (nr 1433/2010); Laura Gomez-Medel (nr 1434/2010); Frizzi Miranda Persichi (nr 1435/2010); Achille Loro (nr 1436/2010); Andrew & Rebecca Mahoney (2 allkirja) (nr 1437/2010); (nimi salastatud) (nr 1438/2010); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech „Anna Politkovskaia” (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (nr 1439/2010); (nimi salastatud) (nr 1440/2010); Adam Roberts (nr 1441/2010); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech „Anna Politkovskaia” (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (nr 1442/2010); (nimi salastatud) (nr 1443/2010); Jacek Naguszewski (Law Firm Berna de Laborde) (nr 1444/2010); (nimi salastatud) (nr 1445/2010); Bernardo De Vries (Associazione Family Way) (nr 1446/2010); (nimi salastatud) (nr 1447/2010); Saverio Sdolzini (nr 1448/2010); Wandum Henry Tangoh (nr 1449/2010); (nimi salastatud) (nr 1450/2010).


12. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 39/2010 (N7-0061/2010 - C7-0348/2010 - 2010/2254 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 41/2010 (N7-0062/2010 - C7-0349/2010 - 2010/2255 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 42/2010 (N7-0063/2010 - C7-0350/2010 - 2010/2256 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 43/2010 (N7-0064/2010 - C7-0351/2010 - 2010/2257 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 45/2010 (N7-0069/2010 - C7-0357/2010 - 2010/2262 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 47/2010 (N7-0070/2010 - C7-0358/2010 - 2010/2263 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 48/2010 (N7-0074/2010 - C7-0390/2010 - 2010/2280 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 55/2010 (N7-0071/2010 - C7-0359/2010 - 2010/2264 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 57/2010 (N7-0065/2010 - C7-0352/2010 - 2010/2258 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 58/2010 (N7-0067/2010 - C7-0354/2010 - 2010/2260 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 59/2010 (N7-0072/2010 - C7-0363/2010 - 2010/2267 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, lükkas eelarvekomisjon tagasi Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 60/2010 (N7-0076/2010 - C7-0393/2010 - 2010/2286 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 61/2010 (N7-0068/2010 - C7-0355/2010 - 2010/2261 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 63/2010 (N7-0077/2010 - C7-0394/2010 - 2010/2287 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 64/2010 (N7-0078/2010 - C7-0395/2010 - 2010/2288 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 65/2010 (N7-0085/2010 - C7-0405/2010 - 2010/2296 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 66/2010 (N7-0086/2010 - C7-0406/2010 - 2010/2297 (GBD)).


13. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 60/2010 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0076/2010 - C7-0393/2010 - 2010/2286(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 63/2010 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0077/2010 - C7-0394/2010 - 2010/2287(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 64/2010 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0078/2010 - C7-0395/2010 - 2010/2288(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (KOM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta (KOM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta (KOM(2010)0760 - C7-0398/2010 - 2010/2293(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

DEVE, CULT, ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise lepingu, mis käsitleb diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist, sõlmimise kohta (16362/2010 - C7-0399/2010 - 2010/0222(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise lepingu, mis käsitleb tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist, sõlmimise kohta (16364/2010 - C7-0400/2010 - 2010/0228(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus partnerlus- ja koostöölepingu (millega luuakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Ukraina vahelist raamlepingut Ukraina liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta (13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Muudetud ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv tubakatoodetele kohaldatavate aktsiisi struktuuri ja määrade kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0641 - C7-0403/2010 - 2007/0206(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 65/2010 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0085/2010 - C7-0405/2010 - 2010/2296(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 66/2010 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0086/2010 - C7-0406/2010 - 2010/2297(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses lepinguliste suhetega piima- ja piimatootesektoris (KOM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

- 2010. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 9: nõukogu 10. detsembri 2010. aasta seisukoht (17633/2010 - C7-0409/2010 - 2010/2238(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2010. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 10: nõukogu 10. detsembri 2010. aasta seisukoht (17634/2010 - C7-0410/2010 - 2010/2246(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Euroopa Liidu 2011. aasta eelarveprojekt: nõukogu 10. detsembri 2010. aasta seisukoht (17635/2010 - C7-0411/2010 - 2010/2290(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid, raportid:

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta (KOM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

- Raport ELi regionaalpoliitika hea valitsemistava kohta: Euroopa Komisjoni abi- ja kontrollimenetlused (2009/2231(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

- Raport tõelise territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse saavutamise kohta ELis – ülemaailmse konkurentsivõime vältimatu tingimus? (2009/2233(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandi märgist käsitleva Euroopa Liidu meetme kohta (KOM(2010)0076 - C7-0071/2010 - 2010/0044(COD)) - CULT komisjon - Raportöör: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

- Raport finantsinstrumentidega kauplemise (sh anonüümsete kauplemisplatvormide jne) reguleerimise kohta (2010/2075(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

- Raport energiatõhususe tegevuskava läbivaatamise kohta (2010/2107(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ELi kiirreageerimisvõime loomise kohta (B7-0228/2010 - 2010/2096(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

- Raport uue Afganistani-strateegia kohta (2009/2217(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

- Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks programmis „Aktiivsed noored” ja tegevusprogrammis elukestva õppe alal (2007–2013)) sõlmimise kohta (12818/2010 - C7-0277/2010 - 2010/0231(NLE)) - CULT komisjon - Raportöör: Doris Pack (A7-0334/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26 (KOM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Reimer Böge (A7-0335/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0582 - C7-0334/2010 - 2010/2243(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0336/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0568 - C7-0332/2010 - 2010/2241(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0337/2010)

- Raport reklaami mõju kohta tarbija käitumisele (2010/2052(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

- Raport aastaaruande kohta, mis käsitleb inimõigusi maailmas 2009. aastal ja Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas (2010/2202(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (KOM(2010)0289 - C7-0143/2010 - 2010/0160(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

- Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 9/2010 projekti kohta, III jagu – Komisjon (17633/2010 - C7-0409/2010 - 2010/2238(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: László Surján (A7-0341/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta (KOM(2009)0322 - C7-0055/2009 - 2009/0098(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

- Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimist (11324/2010 - C7-0391/2010 - 2010/0106(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

- Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (15507/2010 - C7-0392/2010 - 2010/0108(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/109/EÜ, et laiendada selle reguleerimisala rahvusvahelise kaitse saajatele (KOM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A7-0347/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast võitlust ning ohvrite kaitset ja millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2002/629/JSK (KOM(2010)0095 - C7-0087/2010 - 2010/0065(COD)) - LIBE komisjon – Kaasraportöörid: Edit Bauer ja Anna Hedh (A7-0348/2010)

- Raport Euroopa Liidu keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja tuumajulgeoleku suurendamise kohta – ELi KBRT-julgeoleku tegevuskava (2010/2114(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ana Gomes (A7-0349/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta (KOM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD)) - AFCO komisjon - : Kaasraportöörid Zita Gurmai ja Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0625 - C7-0360/2010 - 2010/2265(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0351/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0631 - C7-0361/2010 - 2010/2266(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0352/2010)

- Raport Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0685 - C7-0389/2010 - 2010/2279(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0353/2010)

- ***I Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta Euroopa lähenemiskeelu kohta (00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802(COD)) - FEMM komisjon – Kaasraportöörid Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Carmen Romero López (A7-0354/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0617 - C7-0344/2010 - 2010/2250(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0356/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0613 - C7-0345/2010 - 2010/2251(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0357/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0615 - C7-0346/2010 - 2010/2252(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0358/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (KOM(2010)0616 - C7-0347/2010 - 2010/2253(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0359/2010)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (KOM(2010)0105 - C7-0315/2010 - 2010/0067(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta (KOM(2010)0760 - C7-0398/2010 - 2010/2293(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Reimer Böge (A7-0367/2010)

- Raport nõukogu muudetud Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekti kohta, kõik jaod (17635/2010 - C7-0411/2010 - 2010/2290(BUD)) - BUDG komisjon - Kaasraportöörid: SSidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel (A7-0369/2010)

3) parlamendiliikmed:

3.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Salvador Garriga Polledo. Resolutsiooni ettepanek õigusaktide kohta online-kihlvedude kontrollimiseks (B7-0703/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

3.2) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 116) (B7-0655/2010)

- nõukogule:

Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kelly Seán, Higgins Jim, Koumoutsakos Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Theocharous Eleni, Figueiredo Ilda, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead

- komisjonile:

Blinkevičiūtė Vilija, Motti Tiziano, Matera Barbara, Tarabella Marc, Papanikolaou Georgios, Harkin Marian, Cashman Michael, Mirsky Alexander, Crowley Brian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Koumoutsakos Georgios, Paleckis Justas Vincas, Chountis Nikolaos, Madlener Barry, Theocharous Eleni, Hadjigeorgiou Takis, Gallagher Pat the Cope, Pargneaux Gilles, Davies Chris, Kelly Seán, Neynsky Nadezhda, Perello Rodriguez Andres, Mitchell Gay, Figueiredo Ilda, Kelly Alan, Balčytis Zigmantas, Belet Ivo, Marcinkiewicz Bogdan Kazimierz, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Toussas Georgios, Iotova Iliana Malinova


14. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2010. aasta detsembri osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 452.508/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsioon PPE taotles, et kolmapäeva päevakorda lisataks pärastlõunale arutelu József Szájeri raporti üle liikmesriikide kontrolli kohaldamise kohta komisjoni rakendamisvolituste kasutamise suhtes (A7-0355/2010).

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, kes seda taotlust toetas.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Määrati kindlaks tähtaeg:

muudatusettepanekud: kolmapäev, 15. detsember 2010 kell 10.00.

Hääletus toimub neljapäeval.

Fraktsioon S&D taotles kolmapäeva päevakorda lisada pärastlõunale suuliselt vastatavad küsimused nõukogule ja komisjonile O-0200/2010 ja O-0201/2010 majanduse juhtimise ja Lissaboni lepingu artikli 9 kohta.

Sõna võtsid Catherine Trautmann fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, ja Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel, kes seda taotlust toetas.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Istung lõppeb kell 21.00.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


15. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Csaba Sógor, Antonio Masip Hidalgo, Daciana Octavia Sârbu, Ivo Vajgl, Michail Tremopoulos, Georgios Toussas, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Barbara Matera, Mariya Nedelcheva, Maria Da Graça Carvalho, George Sabin Cutaş, Gianni Pittella, Csaba Sándor Tabajdi, Kristiina Ojuland, Pat the Cope Gallagher, Oriol Junqueras Vies, Bairbre de Brún, Slavi Binev, Nadezhda Neynsky, Jim Higgins, Ioan Enciu, Alexander Mirsky, Charles Goerens, Ilda Figueiredo, Miguel Portas, Hans-Peter Martin, Cătălin Sorin Ivan, Marisa Matias, Rui Tavares, Philip Claeys ja Corina Creţu.


ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

16. ELi ja Gruusia vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping *** – ELi ja Gruusia vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping *** – ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine û Serbia ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi viisarežiimi lihtsustamise kava (arutelu)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimist [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0140/2010), mille esitas(id) Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine (B7-0568/2010).

Suuliselt vastatav küsimus (O-0172/2010), mille esitas(id) Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok ja Alojz Peterle fraktsiooni PPE nimel komisjonile: ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine (B7-0656/2010).

Suuliselt vastatav küsimus (O-0181/2010), mille esitas(id) Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt ja Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Mure selle üle, kas ELi ja Serbia ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi viisarežiimi lihtsustamise kava kohaldatakse õigesti (B7-0654/2010).

Nathalie Griesbeck esitas soovitused.

Kristiina Ojuland ja Manfred Weber esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid Krzysztof Lisek (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Monica Luisa Macovei fraktsiooni PPE nimel, Kinga Göncz fraktsiooni S&D nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel, Alfreds Rubiks fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Corina Creţu, Marije Cornelissen, Jaroslav Paška, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Marek Siwiec ja Simon Busuttil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lara Comi ja Csaba Sándor Tabajdi.

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrew Henry William Brons, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi ja Lena Kolarska-Bobińska.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Nathalie Griesbeck.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2010protokoll punkt 9.12 ja 14.12.2010protokoll punkt 9.21.


17. Sisserände kontaktametnike võrgustiku loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta [KOM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carlos Coelho fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Stanimir Ilchev fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Nuttall fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Krisztina Morvai, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Georgios Papanikolaou, Andreas Mölzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Simon Busuttil, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Csanád Szegedi, Andrew Henry William Brons ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2010protokoll punkt 9.17.


18. Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Véronique Mathieu tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Alejandro Cercas (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes avaldas kahetsust nõukogu esindaja puudumise üle, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho ja Debora Serracchiani.

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

Sõna võtsid Liisa Jaakonsaari ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly ja Alejandro Cercas.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Véronique Mathieu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2010protokoll punkt 9.18.


19. Direktiivi 2003/109/EÜ reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/109/EÜ, et laiendada selle reguleerimisala rahvusvahelise kaitse saajatele [KOM(2007)0298 - C6-0196/2007- 2007/0112(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A7-0347/2010)

Claude Moraes tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Mariya Nedelcheva fraktsiooni PPE nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Simon Busuttil ja Ioan Enciu.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Franz Obermayr.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Claude Moraes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2010protokoll punkt 9.11.


20. Territoriaalne, sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus – Hea valitsemistava ja ELi regionaalpoliitika (arutelu)

Raport tõelise territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse saavutamise kohta ELis – ülemaailmse konkurentsivõime vältimatu tingimus? [2009/2233(INI)] – Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

Raport ELi regionaalpoliitika hea valitsemistava kohta: Euroopa Komisjoni abi- ja kontrollimenetlused [2009/2231(INI)] – Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

Petru Constantin Luhan ja Ramona Nicole Mănescu tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Iosif Matula fraktsiooni PPE nimel, Evgeni Kirilov fraktsiooni S&D nimel, Riikka Manner fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Paul Besset fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charalampos Angourakis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Trevor Colman fraktsiooni EFD nimel, Csanád Szegedi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Elisabeth Schroedter, João Ferreira, Giancarlo Scottà, Joachim Zeller, Erminia Mazzoni, Nuno Teixeira, Hermann Winkler, Barbara Matera ja Jan Kozłowski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Luís Paulo Alves, Alfreds Rubiks, Peter Jahr, Seán Kelly ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Petru Constantin Luhan ja Ramona Nicole Mănescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2010protokoll punkt 9.22 ja 14.12.2010protokoll punkt 9.16.


21. Reklaami mõju tarbija käitumisele (lühiettekanne)

Raport reklaami mõju kohta tarbija käitumisele [2010/2052(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

Philippe Juvin tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová, Antigoni Papadopoulou, Christian Engström, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Lara Comi, Miroslav Mikolášik ja Seán Kelly.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2010protokoll punkt 9.9.


22. Finantsinstrumentidega kauplemise reguleerimine - anonüümsed kauplemisplatvormid jne (lühiettekanne)

Raport finantsinstrumentidega kauplemise (sh anonüümsete kauplemisplatvormide jne) reguleerimise kohta [2010/2075(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

Kay Swinburne tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Philippe Juvin, Csanád Szegedi ja Elena Băsescu.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2010protokoll punkt 9.14.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 452.508/OJMA).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.15.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika