Index 
Proces-verbal
PDF 237kWORD 241k
Luni, 13 decembrie 2010 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Declaraţiile Preşedintelui
 4.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 5.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 6.Componenţa Parlamentului
 7.Componenţa delegaţiilor interparlamentare
 8.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 9.Declaraţii scrise caduce
 10.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 11.Petiţii
 12.Transferuri de credite
 13.Depunere de documente
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 16.Acordul dintre Uniunea Europeană și Georgia privind facilitarea eliberării vizelor *** - Acordul dintre Uniunea Europeană și Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală *** - Punerea în aplicare a acordului privind acordarea de vize între UE şi Rusia - Regimul de liberalizare a vizelor în Serbia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 17.Crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigrație ***I (dezbatere)
 18.Procedura unică pentru solicitarea permisului de şedere şi de muncă ***I (dezbatere)
 19.Extinderea domeniului de aplicare al Directivei 2003/109/CE la beneficiarii unei protecţii internaţionale ***I (dezbatere)
 20.Coeziunea teritorială, socială şi economică - Buna guvernanţă şi politica regională a UE (dezbatere)
 21.Impactul publicităţii asupra comportamentului consumatorilor (prezentare succintă)
 22.Reglementarea tranzacţiilor cu instrumente financiare - "dark pools" etc. (prezentare succintă)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.05.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


3. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a reamintit că, în urma deciziei Conferinţei Preşedinţilor, dezbaterea cu privire la bugetul pe 2011 va avea loc marţi, la ora 16, iar votul va avea loc miercuri.

Preşedintele a reamintit că mâine va avea loc dezbaterea cu privire la rezultatele conferinţei de la Cancun privind schimbările climatice, la care a participat, de asemenea, o delegaţie a Parlamentului European.

Preşedintele a arătat că laureatul premiului Saharov, dizidentul cubanez Guillermo Fariñas întâmpină dificultăţi în a ajunge la Strasbourg pentru a-şi primi premiul. Preşedintele a anunţat că a adresat o scrisoare personală pe această temă preşedintelui Raúl Castro.

Preşedintele a evocat starea de asediu proclamată la 13 decembrie 1981 în Polonia pentru a lichida sindicatul „Solidaritatea”. Preşedintele a prezentat omagiile sale victimele acestor represiuni.

Preşedintele a anunţat că Godfrey Bloom nu şi-a cerut scuze ca urmare a afirmaţiilor făcute la 19 noiembrie 2010 şi că, în conformitate cu articolele 9 şi 153 din Regulamentul de procedură, a luat hotărârea să-l sancţioneze pe Godfrey Bloom cu pierderea dreptului la indemnizaţia de sejur pentru o perioadă de şapte zile şi că a informat deputatul în cauză despre acest lucru.


4. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (Regulamentul unic OCP) în ceea ce priveşte ajutoarele acordate în cadrul monopolului german al alcoolului (00056/2010/LEX - C7-0420/2010 - 2010/0183(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind scutirea de taxe vamale a anumitor ingrediente farmaceutice active purtând o „denumire comună internaţională” (DCI) atribuită de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi a anumitor produse utilizate pentru fabricarea de produse farmaceutice finite (00059/2010/LEX - C7-0419/2010 - 2010/0214(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind contribuțiile financiare ale Uniunii Europene la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010) (00026/2010/LEX - C7-0418/2010 - 2010/0004(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte interzicerea respingerii selective şi restricţiile la pescuitul de cambulă şi de calcan în Marea Baltică şi în strâmtorile Belts şi Sound (00049/2010/LEX - C7-0417/2010 - 2010/0175(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistenţă financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei (00051/2010/LEX - C7-0416/2010 - 2010/0150(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui sistem de control şi de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2791/1999 (00048/2010/LEX - C7-0415/2010 - 2009/0051(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (00047/2010/LEX - C7-0414/2010 - 2008/0260(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind modificarea, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente şi a Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 privind medicamentele pentru terapie avansată (00046/2010/LEX - C7-0413/2010 - 2008/0257(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor euro improprii circulației (00038/2010/LEX - C7-0412/2010 - 2009/0128(COD))

- Regulamentul Parlamentului european şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (00055/2010/LEX - C7-0402/2010 - 2010/0192(COD)).


5. Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor nelegislative adoptate de Parlament în perioada de sesiune iulie 2010 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


6. Componenţa Parlamentului

Pascale Gruny a informat preşedinţia Parlamentului cu privire la alegerea sa în Adunarea Naţională, în vigoare din 14 decembrie 2010.

Parlamentul ia act de aceasta şi, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct şi cu articolul 4, alineatele (1) şi (4) din Regulamentul de procedură, constată că locul acestuia devine vacant din 14 decembrie 2010.


7. Componenţa delegaţiilor interparlamentare

La solicitarea Grupului ALDE, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Delegaţia pentru relaţiile cu Afganistan (D-AF):
Johannes Cornelis van Baalen în locul lui Carl Haglund.


8. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-0140/2010) adresată de Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Punerea în aplicare a acordului privind acordarea de vize între UE şi Rusia (B7-0568/2010);

- (O-0172/2010) adresată de Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok şi Alojz Peterle, în numele Grupului PPE, Comisiei: Punerea în aplicare a acordului privind acordarea de vize între UE și Rusia (B7-0656/2010);

- (O-0178/2010) adresată de Paolo De Castro, în numele Comisiei AGRI, Comisiei:Industria europeană a găinilor ouătoare - interdicţia utilizării cuştilor neamenajate începând cu 2012 (B7-0657/2010);

- (O-0181/2010) adresată de Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt şi Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Comisiei: Preocupări cu privire la aplicarea corectă a regimului UE de liberalizare a vizelor în Serbia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (B7-0654/2010);

- (O-0195/2010) adresată de Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen şi Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh şi Barbara Weiler, în numele Grupului S&D, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova şi Nadja Hirsch, în numele Grupului ALDE, Heide Rühle, în numele Grupului Verts/ALE, Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR, Comisiei: Siguranţa jucăriilor (B7-0658/2010);

- (O-0199/2010) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Crearea unui mecanism permanent de criză pentru a garanta stabilitatea financiară a zonei euro (B7-0659/2010);

- (O-0200/2010) adresată de Stephen Hughes, Pervenche Berès şi Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Consiliului: Guvernanţa economică şi articolul 9 din Tratatul de la Lisabona (B7-0660/2010).

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură):

- Iosif Matula şi Marian-Jean Marinescu, privind valorificarea meşteşugurilor şi patrimoniului cultural al comunităţii rome din Europa pentru a susţine integrarea economico-socială a acestei comunităţi (0093/2010);

- Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui şi Marian Harkin, referitoare la prevenirea efectelor negative ale punerii în aplicare a Directivei 2008/6/CE de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la finalizarea pieței interne a serviciilor poștale comunitare (0094/2010);

- Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam şi Vytautas Landsbergis, privind asigurarea respectării depline a criteriilor UE referitoare la exportul de arme și echipamente militare către țări terțe (0095/2010);

- Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume şi Franziska Keller, referitoare la Convenția ONU privind lucrătorii migranți (0096/2010);

- Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov şi Janusz Wojciechowski, privind distribuirea echitabilă a subvenţiilor agricole între noile şi vechile state membre (0097/2010);

- Patrizia Toia, privind acapararea terenurilor (0098/2010);

- Andreas Mölzer, privind interdicția de depășire pentru vehiculele de mare tonaj pe autostrăzile cu două benzi (0099/2010);

- Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies şi Csaba Sándor Tabajdi, privind îmbunătățirea măsurilor de prevenire a accidentelor și a dispozițiilor privind răspunderea pentru mediul înconjurător în domeniul industriilor extractive (0100/2010);

- Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold şi Sylvie Goulard, referitoare la cotele de impozitare a societăților din UE (0101/2010).


9. Declaraţii scrise caduce

Întrucât nu au întrunit numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 0060/2010, 0063/2010, 0064/2010, 0065/2010, 0066/2010 şi 0067/2010 au devenit caduce în conformitate cu articolul 123 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


10. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- acord sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea provizorie a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Insulele Solomon;

- acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană şi Insulele Solomon;

- acord între Uniunea Europeană şi guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene;

- acord între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere a titularilor de paşapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale;

- acord de modificare pentru a doua oară a acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005.


11. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

6 decembrie 2010

Birgit Klarenaar (nr. 1365/2010); Guido Werner (nr. 1366/2010); Gerti Braatz (nr. 1367/2010); Tomasz Artur Mielniczuk (nr. 1368/2010); (nume nepublicat) (nr. 1369/2010); (nume nepublicat) (nr. 1370/2010); Constantin Vichi Bernath (nr. 1371/2010); Teresa Jaschinski (nr. 1372/2010); Annelie Celik (2 semnături) (nr. 1373/2010); Bernhard Vetter (nr. 1374/2010); Stefan Engeln (Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V) (nr. 1375/2010); (nume nepublicat) (nr. 1376/2010); (nume nepublicat) (nr. 1377/2010); Werner Warweg (nr. 1378/2010); Agnetha Marton (2 semnături) (nr. 1379/2010); J. Bauer (37 de semnături) (nr. 1380/2010); Günter Ehemann (nr. 1381/2010); (nume nepublicat) (nr. 1382/2010); Erhard Jakob (nr. 1383/2010); Dieter Schlemann (LTB Schlemann GmbH) (nr. 1384/2010); Graziella Chiste (nr. 1385/2010); Jiří Krušina (nr. 1386/2010); Maria Kalberlah (nr. 1387/2010); Andreas Städler (nr. 1388/2010); Karin Griessmair (nr. 1389/2010); Michael Schmitt (nr. 1390/2010); (nume nepublicat) (nr. 1391/2010); (nume nepublicat) (nr. 1392/2010); Sabine Schulte (nr. 1393/2010); Erich Ollnow (nr. 1394/2010); (nume nepublicat) (nr. 1395/2010); (nume nepublicat) (nr. 1396/2010); (nume nepublicat) (nr. 1397/2010); Horst Prem (nr. 1398/2010); Henryka Glenz (nr. 1399/2010); Łukasz Rugor (nr. 1400/2010); Dietmar Kapl (nr. 1401/2010); (nume nepublicat) (nr. 1402/2010); Andreas Kettmann (nr. 1403/2010); Axel Engemann (nr. 1404/2010); Roxana Olga Asprela (nr. 1405/2010); Francisco José Rosado Cruz (nr. 1406/2010); Mario Molina Arias (nr. 1407/2010); (nume nepublicat) (nr. 1408/2010); (nume nepublicat) (nr. 1409/2010); (nume nepublicat) (nr. 1410/2010); Jukka Seppänen (nr. 1411/2010); Maria Karagiannaki (nr. 1412/2010); Martin Rose (nr. 1413/2010); Enrique Arraiz Curbelo (nr. 1414/2010); (nume nepublicat) (nr. 1415/2010); Rose Vela Gallego (nr. 1416/2010); Alberto de la Peña Guillén (nr. 1417/2010); (nume nepublicat) (nr. 1418/2010); José Carlos Aragón Servan (4 semnături) (nr. 1419/2010); (nume nepublicat) (nr. 1420/2010); Thomas Bories (31 de semnături) (nr. 1421/2010); (nume nepublicat) (nr. 1422/2010); (nume nepublicat) (nr. 1423/2010); Paolo Personnettaz (nr. 1424/2010); Michael Brosnan (nr. 1425/2010); Anna Iványi (Fundaţia Beklen) (nr. 1426/2010); Michele Giove (nr. 1427/2010); Fabrizio Consalvi (Forumul italian al mişcărilor pentru apă) (nr. 1428/2010); Adebowale Vicmo (nr. 1429/2010); (nume nepublicat) (nr. 1430/2010); (nume nepublicat) (nr. 1431/2010); Jagindar Nath Gadhok (nr. 1432/2010); Ioan Antonescu (Asociația Cultul Eroilor) (nr. 1433/2010); Laura Gomez-Medel (nr. 1434/2010); Frizzi Miranda Persichi (nr. 1435/2010); Achille Loro (nr. 1436/2010); Andrew & Rebecca Mahoney (2 semnături) (nr. 1437/2010); (nume nepublicat) (nr. 1438/2010); Petar Trojanski Penchev (Asociaţia pentru libertatea de exprimare „Anna Politkovskaia” (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (nr. 1439/2010); (nume nepublicat) (nr. 1440/2010); Adam Roberts (nr. 1441/2010); Petar Trojanski Penchev (Asociaţia pentru libertatea de exprimare „Anna Politkovskaia” (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (nr. 1442/2010); (nume nepublicat) (nr. 1443/2010); Jacek Naguszewski (Cabinetul de avocatură Berna de Laborde) (nr. 1444/2010); (nume nepublicat) (nr. 1445/2010); Bernardo De Vries (Asociaţia Family Way) (nr. 1446/2010); (nume nepublicat) (nr. 1447/2010); Saverio Sdolzini (nr. 1448/2010); Wandum Henry Tangoh (nr. 1449/2010); (nume nepublicat) (nr. 1450/2010).


12. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 39/2010 aferente Comisiei (N7-0061/2010 - C7-0348/2010 - 2010/2254 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 41/2010 aferente Comisiei (N7-0062/2010 - C7-0349/2010 - 2010/2255 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 42/2010 aferente Comisiei (N7-0063/2010 - C7-0350/2010 - 2010/2256 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 43/2010 aferente Comisiei (N7-0064/2010 - C7-0351/2010 - 2010/2257 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 45/2010 aferente Comisiei (N7-0069/2010 - C7-0357/2010 - 2010/2262 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 47/2010 aferente Comisiei (N7-0070/2010 - C7-0358/2010 - 2010/2263 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 48/2010 aferente Comisiei (N7-0074/2010 - C7-0390/2010 - 2010/2280 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 55/2010 aferente Comisiei (N7-0071/2010 - C7-0359/2010 - 2010/2264 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 57/2010 aferente Comisiei (N7-0065/2010 - C7-0352/2010 - 2010/2258 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 58/2010 aferente Comisiei (N7-0067/2010 - C7-0354/2010 - 2010/2260 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 59/2010 aferente Comisiei (N7-0072/2010 - C7-0363/2010 - 2010/2267 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a respins propunerea privind transferul de credite DEC 60/2010 aferente Comisiei (N7-0076/2010 - C7-0393/2010 - 2010/2286 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 61/2010 aferente Comisiei (N7-0068/2010 - C7-0355/2010 - 2010/2261 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 63/2010 aferente Comisiei (N7-0077/2010 - C7-0394/2010 - 2010/2287 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 64/2010 aferente Comisiei (N7-0078/2010 - C7-0395/2010 - 2010/2288 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 65/2010 aferente Comisiei (N7-0085/2010 - C7-0405/2010 - 2010/2296 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 66/2010 aferente Comisiei (N7-0086/2010 - C7-0406/2010 - 2010/2297 (GBD)).


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de virament de credite DEC 60/2010 - Secțiunea III - Comisia (N7-0076/2010 - C7-0393/2010 - 2010/2286(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 63/2010 - Secțiunea III - Comisia (N7-0077/2010 - C7-0394/2010 - 2010/2287(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 64/2010 - Secțiunea III - Comisia (N7-0078/2010 - C7-0395/2010 - 2010/2288(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL, BUDG

- Propunere de directivă a Consiliului privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre (COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL, BUDG, IMCO

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate (COM(2010)0760 - C7-0398/2010 - 2010/2293(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

DEVE, CULT, ITRE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere a titularilor de paşapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale (16362/2010 - C7-0399/2010 - 2010/0222(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte obişnuite (16364/2010 - C7-0400/2010 - 2010/0228(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Ucraina privind principiile generale de participare a Ucrainei la programele Uniunii (13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere modificată de directivă a Consiliului privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (Text codificat) (COM(2010)0641 - C7-0403/2010 - 2007/0206(CNS))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de virament de credite DEC 65/2010 - Secțiunea III - Comisia (N7-0085/2010 - C7-0405/2010 - 2010/2296(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC.66/2010 - Secțiunea III - Comisia (N7-0086/2010 - C7-0406/2010 - 2010/2297(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate (COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD))

retrimis

fond :

AGRI

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a informat că va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

- Proiect de buget rectificativ nr. 9 la bugetul general aferent exercițiului financiar 2010: poziția Consiliului din 10 decembrie 2010 (17633/2010 - C7-0409/2010 - 2010/2238(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 10 la bugetul general aferent exercițiului financiar 2010: poziția Consiliului din 10 decembrie 2010 (17634/2010 - C7-0410/2010 - 2010/2246(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Noul proiect de buget al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011- poziția Consiliului din 10 decembrie 2010 (17635/2010 - C7-0411/2010 - 2010/2290(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare: rapoarte:

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru (COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(COD)) - LIBE - Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

- Raport referitor la buna guvernanță în materie de politică regională a UE: procedurile de asistență și control ale Comisiei Europene (2009/2231(INI)) - REGI - Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

- Raport Realizarea unei adevărate coeziuni teritoriale, sociale și economice în UE – o condiție sine qua non a competitivității globale? (2009/2233(INI)) - REGI - Raportor: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unei acţiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului european (COM(2010)0076 - C7-0071/2010 - 2010/0044(COD)) - CULT - Raportoare: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

- Raport referitor la reglementarea tranzacțiilor cu instrumente financiare – platformele de tranzacționare anonimă „dark pools” etc. (2010/2075(INI)) - ECON - Raportoare: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

- Raport referitor la revizuirea planului de acțiune privind eficiența energetică (2010/2107(INI)) - ITRE - Raportor: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

- Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind instituirea unei capacități de reacție rapidă a UE (B7-0228/2010 - 2010/2096(INI)) - DEVE - Raportoare: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

- Raport O nouă strategie pentru Afganistan (2009/2217(INI)) - AFET - Raportor: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a termenilor și condițiilor de participare a Confederației Elvețiene la programul „Tineretul în acțiune” și la programul de acțiune în domeniul învățării pe toată durata vieții (2007-2013) (12818/2010 - C7-0277/2010 - 2010/0231(NLE)) - CULT - Raportoare: Doris Pack (A7-0334/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD)) - BUDG - Raportor: Reimer Böge (A7-0335/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0582 - C7-0334/2010 - 2010/2243(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0336/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0568 - C7-0332/2010 - 2010/2241(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0337/2010)

- Raport referitor la impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor (2010/2052(INI)) - IMCO - Raportor: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

- Raport Raportul anual 2009 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință (2010/2202(INI)) - AFET - Raportoare: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit (COM(2010)0289 - C7-0143/2010 - 2010/0160(COD)) - ECON - Raportor: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia (17633/2010 - C7-0409/2010 - 2010/2238(BUD)) - BUDG - Raportor: László Surján (A7-0341/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (COM(2009)0322 - C7-0055/2009 - 2009/0098(COD)) - LIBE - Raportor: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Georgia privind facilitarea acordării vizelor (11324/2010 - C7-0391/2010 - 2010/0106(NLE)) - LIBE - Raportoare: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

- Recommendation to the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and Georgia on the readmission of persons residing without authorisation (15507/2010 - C7-0392/2010 - 2010/0108(NLE)) - LIBE - Raportoare: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind modificarea Directivei 2003/109/CE în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii unei protecții internaționale (COM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(COD)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A7-0347/2010)

- ***I Raport referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor și de abrogare a Deciziei-cadru 2002/629/JAI (COM(2010)0095 - C7-0087/2010 - 2010/0065(COD)) - LIBE Coraportoare: Edit Bauer şi Anna Hedh (A7-0348/2010)

- Raport referitor la consolidarea securităţii chimice, biologice, radiologice şi nucleare în Uniunea Europeană - un Plan de acţiune al Uniunii Europene în domeniul CBRN (2010/2114(INI)) - LIBE - Raportoare: Ana Gomes (A7-0349/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenilor (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD)) - AFCO – Coraportori: Zita Gurmai şi Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (COM(2010)0625 - C7-0360/2010 - 2010/2265(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0351/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0631 - C7-0361/2010 - 2010/2266(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0352/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0685 - C7-0389/2010 - 2010/2279(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0353/2010)

- ***I Raport referitor la proiectul de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de protecție (00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802(COD)) - FEMM – Coraportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio şi Carmen Romero López-(A7-0354/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (COM(2010)0617 - C7-0344/2010 - 2010/2250(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0356/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (COM(2010)0613 - C7-0345/2010 - 2010/2251(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0357/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0615 - C7-0346/2010 - 2010/2252(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0358/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0616 - C7-0347/2010 - 2010/2253(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0359/2010)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept (COM(2010)0105 - C7-0315/2010 - 2010/0067(CNS)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate (COM(2010)0760 - C7-0398/2010 - 2010/2293(BUD)) - BUDG - Raportor: Reimer Böge (A7-0367/2010)

- Raport referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, toate secțiunile, astfel cum a fost modificat de Consiliu (17635/2010 - C7-0411/2010 - 2010/2290(BUD)) - BUDG - Coraportoare: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska şi Helga Trüpel (A7-0369/2010)

3) de către deputaţi:

3.1) propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură):

- Salvador Garriga Polledo. Propunere de rezoluţie privind controlul legislativ al pariurilor realizate prin intermediul internetului (B7-0703/2010)

retrimis

fond :

IMCO

3.2) întrebări orale pentru timpul afectat întrebărilor (articolul 116 din Regulamentul de procedură) (B7-0655/2010)

- Consiliului:

Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kelly Seán, Higgins Jim, Koumoutsakos Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Theocharous Eleni, Figueiredo Ilda, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead

- Comisiei:

Blinkevičiūtė Vilija, Motti Tiziano, Matera Barbara, Tarabella Marc, Papanikolaou Georgios, Harkin Marian, Cashman Michael, Mirsky Alexander, Crowley Brian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Koumoutsakos Georgios, Paleckis Justas Vincas, Chountis Nikolaos, Madlener Barry, Theocharous Eleni, Hadjigeorgiou Takis, Gallagher Pat the Cope, Pargneaux Gilles, Davies Chris, Kelly Seán, Neynsky Nadezhda, Perello Rodriguez Andres, Mitchell Gay, Figueiredo Ilda, Kelly Alan, Balčytis Zigmantas, Belet Ivo, Marcinkiewicz Bogdan Kazimierz, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Toussas Georgios, Iotova Iliana Malinova


14. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din decembrie 2010 (PE 452.508/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marţi

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Cerere a Grupului PPE de a înscrie pe ordinea de zi de miercuri după-amiază dezbaterea privind raportul lui József Szájer privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (A7-0355/2010).

Au intervenit: József Szájer, în numele Grupului PPE, care motivează cererea şi Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, care o susţine.

Parlamentul a aprobat această cerere.

A fost stabilit următorul termen de depunere:

amendamente: miercuri 15 decembrie 2010 la ora 10.00.

Votul va avea loc joi.

Cerere a Grupului S&D de a înscrie pe ordinea de zi de miercuri după-amiază întrebările cu solicitare de răspuns oral adresate Consiliului şi Comisiei O-0200/2010 şi O-0201/2010 privind guvernanţa economică şi articolul 9 din Tratatul de la Lisabona.

Au intervenit: Catherine Trautmann, în numele Grupului S&D, care motivează cererea şi Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, care o susţine.

Parlamentul a aprobat această cerere.

Şedinţa a fost, prin urmare, prelungită până la ora 21.00.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


15. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Csaba Sógor, Antonio Masip Hidalgo, Daciana Octavia Sârbu, Ivo Vajgl, Michail Tremopoulos, Georgios Toussas, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Barbara Matera, Mariya Nedelcheva, Maria Da Graça Carvalho, George Sabin Cutaş, Gianni Pittella, Csaba Sándor Tabajdi, Kristiina Ojuland, Pat the Cope Gallagher, Oriol Junqueras Vies, Bairbre de Brún, Slavi Binev, Nadezhda Neynsky, Jim Higgins, Ioan Enciu, Alexander Mirsky, Charles Goerens, Ilda Figueiredo, Miguel Portas, Hans-Peter Martin, Cătălin Sorin Ivan, Marisa Matias, Rui Tavares, Philip Claeys şi Corina Creţu.


A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

16. Acordul dintre Uniunea Europeană și Georgia privind facilitarea eliberării vizelor *** - Acordul dintre Uniunea Europeană și Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală *** - Punerea în aplicare a acordului privind acordarea de vize între UE şi Rusia - Regimul de liberalizare a vizelor în Serbia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)

Propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Georgia privind facilitarea eliberării vizelor [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Întrebare orală (O-0140/2010) adresată de Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Punerea în aplicare a acordului privind acordarea de vize între UE şi Rusia (B7-0568/2010)

Întrebare orală (O-0172/2010) adresată de Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok şi Alojz Peterle, în numele Grupului PPE, Comisiei: Punerea în aplicare a acordului privind acordarea de vize între UE și Rusia (B7-0656/2010)

Întrebare orală (O-0181/2010) adresată de Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt şi Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Comisiei: Preocupări cu privire la aplicarea corectă a regimului UE de liberalizare a vizelor în Serbia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (B7-0654/2010)

Nathalie Griesbeck şi-a prezentat recomandările.

Kristiina Ojuland şi Manfred Weber au dezvoltat întrebările orale.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebările orale.

Au intervenit: Krzysztof Lisek (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Monica Luisa Macovei, în numele Grupului PPE, Kinga Göncz, în numele Grupului S&D, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR, Alfreds Rubiks, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Daniël van der Stoep, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Corina Creţu, Marije Cornelissen, Jaroslav Paška, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Marek Siwiec şi Simon Busuttil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lara Comi şi Csaba Sándor Tabajdi.

A PREZIDAT: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepreşedintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrew Henry William Brons, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi şi Lena Kolarska-Bobińska.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Nathalie Griesbeck.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.12 al PV din 14.12.2010 şi punctul 9.21 al PV din 14.12.2010.


17. Crearea unei reţele de ofiţeri de legătură în materie de imigrație ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație [COM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra şi-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Stanimir Ilchev, în numele Grupului ALDE, Franziska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL, Paul Nuttall, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura cartonaşului albastru de Krisztina Morvai, Philip Claeys, neafiliat, Georgios Papanikolaou și Andreas Mölzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Simon Busuttil, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Csanád Szegedi, Andrew Henry William Brons şi Krisztina Morvai.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.17 al PV din 14.12.2010.


18. Procedura unică pentru solicitarea permisului de şedere şi de muncă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Véronique Mathieu şi-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Alejandro Cercas (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Ria Oomen-Ruijten, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, în primul rând pentru a deplânge absenţa Consiliului, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Daniël van der Stoep, neafiliat, Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho şi Debora Serracchiani.

A PREZIDAT: László TŐKÉS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Liisa Jaakonsaari şi Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly şi Alejandro Cercas.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Véronique Mathieu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.18 al PV din 14.12.2010.


19. Extinderea domeniului de aplicare al Directivei 2003/109/CE la beneficiarii unei protecţii internaţionale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind modificarea Directivei 2003/109/CE în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii unei protecții internaționale [COM(2007)0298 - C6-0196/2007- 2007/0112(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A7-0347/2010)

Claude Moraes şi-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Mariya Nedelcheva, în numele Grupului PPE, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Simon Busuttil şi Ioan Enciu.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Franz Obermayr.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Claude Moraes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.11 al PV din 14.12.2010.


20. Coeziunea teritorială, socială şi economică - Buna guvernanţă şi politica regională a UE (dezbatere)

Raport referitor la realizarea unei adevărate coeziuni teritoriale, sociale și economice în UE – o condiție sine qua non a competitivității globale? [2009/2233(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

Raport referitor la buna guvernanță în materie de politică regională a UE: procedurile de asistență și control ale Comisiei Europene [2009/2231(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

Petru Constantin Luhan şi Ramona Nicole Mănescu şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Iosif Matula, în numele Grupului PPE, Evgeni Kirilov, în numele Grupului S&D, Riikka Manner, în numele Grupului ALDE, Jean-Paul Besset, în numele Grupului Verts/ALE, Charalampos Angourakis, în numele Grupului GUE/NGL, Trevor Colman, în numele Grupului EFD, Csanád Szegedi, neafiliat, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Elisabeth Schroedter, João Ferreira, Giancarlo Scottà, Joachim Zeller, Erminia Mazzoni, Nuno Teixeira, Hermann Winkler, Barbara Matera şi Jan Kozłowski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Luís Paulo Alves, Alfreds Rubiks, Peter Jahr, Seán Kelly şi Miroslav Mikolášik.

Au intervenit: Johannes Hahn, Petru Constantin Luhan şi Ramona Nicole Mănescu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.22 al PV din 14.12.2010 şi punctul 9.16 al PV din 14.12.2010.


21. Impactul publicităţii asupra comportamentului consumatorilor (prezentare succintă)

Raport referitor la impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor [2010/2052(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

Philippe Juvin a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zuzana Roithová, Antigoni Papadopoulou, Christian Engström, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Lara Comi, Miroslav Mikolášik şi Seán Kelly.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.9 al PV din 15.12.2010.


22. Reglementarea tranzacţiilor cu instrumente financiare - "dark pools" etc. (prezentare succintă)

Raport referitor la reglementarea tranzacțiilor cu instrumente financiare – platformele de tranzacționare anonimă „dark pools” etc. [2010/2075(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

Kay Swinburne a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Philippe Juvin, Csanád Szegedi şi Elena Băsescu.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.14 al PV din 14.12.2010.


23. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 452.508/OJMA).


24. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.15.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar general

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate