Zoznam 
Zápisnica
PDF 257kWORD 228k
Pondelok, 13. decembra 2010 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 5.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie medziparlamentných delegácií
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 9.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 10.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 11.Petície
 12.Presun rozpočtových prostriedkov
 13.Predložené dokumenty
 14.Program práce
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz *** - Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt *** - Vykonávanie dohody medzi EÚ a Ruskom o zjednodušení vízového režimu - Systém vízovej liberalizácie v Srbsku a v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (rozprava)
 17.Vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov ***I (rozprava)
 18.Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu ***I (rozprava)
 19.Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu ***I (rozprava)
 20.Územná, sociálna a hospodárska súdržnosť - Dobrá správa vecí verejných a regionálna politika EÚ (rozprava)
 21.Vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov (stručná prezentácia)
 22.Regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi – tzv. dark pools atď. (stručná prezentácia)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda pripomenul, že v nadväznosti na rozhodnutie Konferencie predsedov sa rozprava o rozpočte na rok 2011 uskutoční v utorok o 16.00 h a hlasovanie v stredu.

Predseda pripomenul, že zajtra sa uskutoční rozprava o výsledkoch konferencie v Kankúne o zmene klímy, na ktorej sa zúčastnila aj delegácia Európskeho parlamentu.

Predseda oznámil, že držiteľ Sacharovovej ceny, kubánsky disident Guillermo Fariñas, má ťažkosti dopraviť sa do Štrasburgu, aby prevzal svoju cenu. Predseda uviedol, že v tejto veci adresoval osobný list prezidentovi Raúlovi Castrovi.

Predseda upozornil, že 13. decembra 1981 bol v Poľsku vyhlásený výnimočný stav s cieľom ukončiť činnosť odborovej organizácie Solidarita. Predseda si uctil pamiatku obetí tohto útlaku.

Predseda oznámil, že Godfrey Bloom nepredložil ospravedlnenie v súvislosti s jeho prejavom dňa 19. novembra 2010 a že v súlade s článkami 9 a 153 rokovacieho poriadku prijal rozhodnutie o potrestaní Godfreya Blooma v tom zmysle, že príde o nárok na denné diéty v rozsahu siedmych dní, pričom o tom informoval príslušného poslanca.


4. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o pomoc udelenú v rámci nemeckého monopolu na alkohol (00056/2010/LEX - C7-0420/2010 - 2010/0183(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87, pokiaľ ide o stanovenie určitých farmaceutických aktívnych zložiek nesúcich „medzinárodné nevlastnícke označenie“ (INN) pridelené Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktoré sú bez cla, a určitých výrobkov používaných na výrobu konečných farmaceutických výrobkov, ktoré sú bez cla (00059/2010/LEX - C7-0419/2010 - 2010/0214(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o finančných príspevkoch Európskej únie do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) (00026/2010/LEX - C7-0418/2010 - 2010/0004(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005, pokiaľ ide o zákaz triedenia a obmedzenia lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu (00049/2010/LEX - C7-0417/2010 - 2010/0175(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (00051/2010/LEX - C7-0416/2010 - 2010/0150(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2791/1999 (00048/2010/LEX - C7-0415/2010 - 2009/0051(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi, mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (00047/2010/LEX - C7-0414/2010 - 2008/0260(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi na humánne použitie, nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, a nariadenie (ES) č. 1394/2007 o liekoch na inovatívnu liečbu (00046/2010/LEX - C7-0413/2010 - 2008/0257(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (00038/2010/LEX - C7-0412/2010 - 2009/0128(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (00055/2010/LEX - C7-0402/2010 - 2010/0192(COD)).


5. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe nelegislatívnych uznesení prijatých Parlamentom na júlovej schôdzi v roku 2010 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


6. Zloženie Parlamentu

Pascale Gruny oznámil Predsedníctvu Parlamentu, že bol zvolený za poslanca Francúzskeho národného zhromaždenia s účinnosťou od 14. decembra 2010.

Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie a v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 14. decembra 2010.


7. Zloženie medziparlamentných delegácií

Na základe žiadosti skupiny ALDE Parlament schválil menovanie:

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom (D-AF):
Johannes Cornelis van Baalen namiesto Carla Haglunda.


8. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0140/2010), ktorú položila Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Implementácia dohody EÚ - Rusko o zjednodušení vízového režimu (B7-0568/2010);

- (O-0172/2010), ktorú položili Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok a Alojz Peterle v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Implementácia dohody EÚ - Rusko o zjednodušení vízového režimu (B7-0656/2010);

- (O-0178/2010), ktorú položil Paolo De Castro v mene výboru AGRI, pre Komisiu:Chov nosníc v EÚ - zákaz používania neprispôsobených klietkových systémov od roku 2012 (B7-0657/2010);

- (O-0181/2010), ktorú položili Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt a Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Obavy týkajúce sa správneho uplatňovania systému vízovej liberalizácie EÚ v Srbsku a v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (B7-0654/2010);

- (O-0195/2010), ktorú položili Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh a Barbara Weiler v mene skupiny S&D, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova a Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, Heide Rühle v mene skupiny Verts/ALE, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Bezpečnosť hračiek (B7-0658/2010);

- (O-0199/2010), ktorú položila Sharon Bowles v mene výboru ECON, pre Komisiu: Zavedenie stáleho krízového mechanizmu na ochranu finančnej stability eurozóny (B7-0659/2010);

- (O-0200/2010), ktorú položili Stephen Hughes, Pervenche Berès a Udo Bullmann v mene skupiny S&D, pre Radu: Hospodárske riadenie a článok 9 Lisabonskej zmluvy (B7-0660/2010);

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku):

- Iosif Matula a Marian-Jean Marinescu o zhodnotení remesiel a kultúrneho dedičstva rómskej komunity v Európe v záujme podpory jej hospodársko-sociálnej integrácie (0093/2010);

- Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui a Marian Harkin o predchádzaní nepriaznivým účinkom vykonávania smernice 2008/6/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (0094/2010);

- Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam a Vytautas Landsbergis o zabezpečení úplného súladu s kritériami EÚ pre vývoz zbraní a vojenského zariadenia do tretích krajín (0095/2010);

- Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume a Franziska Keller o dohovore OSN o migrujúcich pracovníkoch (0096/2010);

- Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov a Janusz Wojciechowski o spravodlivom rozdeľovaní poľnohospodárskych dotácií medzi nové a staré členské štáty (0097/2010);

- Patrizia Toia o zaberaní pôdy (0098/2010);

- Andreas Mölzer o zákaze predchádzania pre nákladné vozidlá na dvojprúdových diaľniciach (0099/2010);

- Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies a Csaba Sándor Tabajdi o zlepšovaní opatrení na predchádzanie haváriám a ustanovení environmentálnej zodpovednosti v ťažobnom priemysle (0100/2010);

- Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold a Sylvie Goulard o sadzbách dane z príjmu právnických osôb v EÚ (0101/2010).


9. Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenia č. 0060/2010, 0063/2010, 0064/2010, 0065/2010, 0066/2010 et 0067/2010 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


10. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Dohoda vo forme výmeny listov o predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi;

- Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi;

- Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb;

- Dohoda medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov;

- Dohoda, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a po prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005.


11. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 6. decembra 2010

Birgit Klarenaar (č. 1365/2010); Guido Werner (č. 1366/2010); Gerti Braatz (č. 1367/2010); Tomasz Artur Mielniczuk (č. 1368/2010); (meno je utajené) (č. 1369/2010); (meno je utajené) (č. 1370/2010); Constantin Vichi Bernath (č. 1371/2010); Teresa Jaschinski (č. 1372/2010); Annelie Celik (2 podpisy) (č. 1373/2010); Bernhard Vetter (č. 1374/2010); Stefan Engeln (Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V) (č. 1375/2010); (meno je utajené) (č. 1376/2010); (meno je utajené) (č. 1377/2010); Werner Warweg (č. 1378/2010); Agnetha Marton (2 podpisy) (č. 1379/2010); J. Bauer (37 podpisov) (č. 1380/2010); Günter Ehemann (č. 1381/2010); (meno je utajené) (č. 1382/2010); Erhard Jakob (č. 1383/2010); Dieter Schlemann (LTB Schlemann GmbH) (č. 1384/2010); Graziella Chiste (č. 1385/2010); Jiří Krušina (č. 1386/2010); Maria Kalberlah (č. 1387/2010); Andreas Städler (č. 1388/2010); Karin Griessmair (č. 1389/2010); Michael Schmitt (č. 1390/2010); (meno je utajené) (č. 1391/2010); (meno je utajené) (č. 1392/2010); Sabine Schulte (č. 1393/2010); Erich Ollnow (č. 1394/2010); (meno je utajené) (č. 1395/2010); (meno je utajené) (č. 1396/2010); (meno je utajené) (č. 1397/2010); Horst Prem (č. 1398/2010); Henryka Glenz (č. 1399/2010); Łukasz Rugor (č. 1400/2010); Dietmar Kapl (č. 1401/2010); (meno je utajené) (č. 1402/2010); Andreas Kettmann (č. 1403/2010); Axel Engemann (č. 1404/2010); Roxana Olga Asprela (č. 1405/2010); Francisco José Rosado Cruz (č. 1406/2010); Mario Molina Arias (č. 1407/2010); (meno je utajené) (č. 1408/2010); (meno je utajené) (č. 1409/2010); (meno je utajené) (č. 1410/2010); Jukka Seppänen (č. 1411/2010); Maria Karagiannaki (č. 1412/2010); Martin Rose (č. 1413/2010); Enrique Arraiz Curbelo (č. 1414/2010); (meno je utajené) (č. 1415/2010); Rose Vela Gallego (č. 1416/2010); Alberto de la Peña Guillén (č. 1417/2010); (meno je utajené) (č. 1418/2010); José Carlos Aragón Servan (4 podpisy) (č. 1419/2010); (meno je utajené) (č. 1420/2010); Thomas Bories (31 podpisov) (č. 1421/2010); (meno je utajené) (č. 1422/2010); (meno je utajené) (č. 1423/2010); Paolo Personnettaz (č. 1424/2010); Michael Brosnan (č. 1425/2010); Anna Iványi (Beklen Foundation) (č. 1426/2010); Michele Giove (č. 1427/2010); Fabrizio Consalvi (Forum italiano dei movimenti per l'Aqua) (č. 1428/2010); Adebowale Vicmo (č. 1429/2010); (meno je utajené) (č. 1430/2010); (meno je utajené) (č. 1431/2010); Jagindar Nath Gadhok (č. 1432/2010); Ioan Antonescu (Asociația Cultul Eroilor) (č. 1433/2010); Laura Gomez-Medel (č. 1434/2010); Frizzi Miranda Persichi (č. 1435/2010); Achille Loro (č. 1436/2010); Andrew & Rebecca Mahoney (2 podpisy) (č. 1437/2010); (meno je utajené) (č. 1438/2010); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (č. 1439/2010); (meno je utajené) (č. 1440/2010); Adam Roberts (č. 1441/2010); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (č. 1442/2010); (meno je utajené) (č. 1443/2010); Jacek Naguszewski (Law Firm Berna de Laborde) (č. 1444/2010); (meno je utajené) (č. 1445/2010); Bernardo De Vries (Associazione Family Way) (č. 1446/2010); (meno je utajené) (č. 1447/2010); Saverio Sdolzini (č. 1448/2010); Wandum Henry Tangoh (č. 1449/2010); (meno je utajené) (č. 1450/2010).


12. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 39/2010 (N7-0061/2010 - C7-0348/2010 - 2010/2254 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 41/2010 (N7-0062/2010 - C7-0349/2010 - 2010/2255 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 42/2010 (N7-0063/2010 - C7-0350/2010 - 2010/2256 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 43/2010 (N7-0064/2010 - C7-0351/2010 - 2010/2257 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 45/2010 (N7-0069/2010 - C7-0357/2010 - 2010/2262 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 47/2010 (N7-0070/2010 - C7-0358/2010 - 2010/2263 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 48/2010 (N7-0074/2010 - C7-0390/2010 - 2010/2280 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 55/2010 (N7-0071/2010 - C7-0359/2010 - 2010/2264 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 57/2010 (N7-0065/2010 - C7-0352/2010 - 2010/2258 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 58/2010 (N7-0067/2010 - C7-0354/2010 - 2010/2260 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 59/2010 (N7-0072/2010 - C7-0363/2010 - 2010/2267 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 60/2010 (N7-0076/2010 - C7-0393/2010 - 2010/2286 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 61/2010 (N7-0068/2010 - C7-0355/2010 - 2010/2261 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 63/2010 (N7-0077/2010 - C7-0394/2010 - 2010/2287 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 64/2010 (N7-0078/2010 - C7-0395/2010 - 2010/2288 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 65/2010 (N7-0085/2010 - C7-0405/2010 - 2010/2296 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 66/2010 (N7-0086/2010 - C7-0406/2010 - 2010/2297 (GBD)).


13. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 60/2010 - Oddiel III - Komisia (N7-0076/2010 - C7-0393/2010 - 2010/2286(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC63/2010 - Oddiel III - Komisia (N7-0077/2010 - C7-0394/2010 - 2010/2287(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 64/2010 - Oddiel III - Komisia (N7-0078/2010 - C7-0395/2010 - 2010/2288(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh nariadenia Rady (EÚ) č. …/…, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS))

pridelené

gestorský :

ECON

stanovisko :

EMPL, BUDG

- Návrh smernice Rady o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov (COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE))

pridelené

gestorský :

ECON

stanovisko :

EMPL, BUDG, IMCO

- Návrh rozhodnutia Európskeho Parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility (COM(2010)0760 - C7-0398/2010 - 2010/2293(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

DEVE, CULT, ITRE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov (16362/2010 - C7-0399/2010 - 2010/0222(NLE))

pridelené

gestorský :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov (16364/2010 - C7-0400/2010 - 2010/0228(NLE))

pridelené

gestorský :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Ukrajinou o všeobecných zásadách účasti Ukrajiny na programoch Únie (13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE))

pridelené

gestorský :

AFET

stanovisko :

INTA

- Zmenený a doplnený návrh smernice Rady o štruktúre a sadzbách spotrebných daní, ktorým podliehajú tabakové výrobky (kodifikované znenie) (COM(2010)0641 - C7-0403/2010 - 2007/0206(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 65/2010 - Oddiel III - Komisia (N7-0085/2010 - C7-0405/2010 - 2010/2296(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 66/2010 - Oddiel III - Komisia (N7-0086/2010 - C7-0406/2010 - 2010/2297(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD))

pridelené

gestorský :

AGRI

V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku predseda oznámil, že o tomto návrhu bude konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

- Návrh opravného rozpočtu č. 9 k všeobecnému rozpočtu na rok 2010: pozícia Rady z 10. decembra 2010 (17633/2010 - C7-0409/2010 - 2010/2238(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 10 k všeobecnému rozpočtu na rok 2010: pozícia Rady z 10. decembra 2010 (17634/2010 - C7-0410/2010 - 2010/2246(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Nový návrh rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011: pozícia Rady z 10. decembra 2010 (17635/2010 - C7-0411/2010 - 2010/2290(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

2) parlamentných výborov

- ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

- Správa o dobrej správe vecí verejných so zreteľom na regionálnu politiku EÚ: postupy pomoci a kontroly zo strany Európskej komisie (2009/2231(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

- Správa o dosiahnutí skutočnej územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti v EÚ – nevyhnutná podmienka pre globálnu konkurencieschopnosť? (2009/2233(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje iniciatíva Európskej únie na podporu značky „Európske dedičstvo“ (COM(2010)0076 - C7-0071/2010 - 2010/0044(COD)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

- Správa o regulácii obchodovania s finančnými nástrojmi – „dark pools“ atď. (2010/2075(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

- Správa o revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť (2010/2107(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

- Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o vytvorení spôsobilosti rýchlej reakcie EÚ (B7-0228/2010 - 2010/2096(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

- Správa o novej stratégii v Afganistane (2009/2217(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

- Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Mládež v akcii a na akčnom programe v oblasti celoživotného vzdelávania (2007 – 2013) (12818/2010 - C7-0277/2010 - 2010/0231(NLE)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Doris Pack (A7-0334/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Reimer Böge (A7-0335/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0582 - C7-0334/2010 - 2010/2243(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0336/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0568 - C7-0332/2010 - 2010/2241(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0337/2010)

- Správa o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov (2010/2052(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

- Správa o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti (2010/2202(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach (COM(2010)0289 - C7-0143/2010 - 2010/0160(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia (17633/2010 - C7-0409/2010 - 2010/2238(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: László Surján (A7-0341/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (COM(2009)0322 - C7-0055/2009 - 2009/0098(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

- Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz (11324/2010 - C7-0391/2010 - 2010/0106(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

- Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (15507/2010 - C7-0392/2010 - 2010/0108(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/109/ES na účely rozšírenia jej pôsobnosti na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu (COM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A7-0347/2010)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV (COM(2010)0095 - C7-0087/2010 - 2010/0065(COD)) - výbor LIBE - Spoluspravodajcovia: Edit Bauer a Anna Hedh (A7-0348/2010)

- Správa o posilnení chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti (2010/2114(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Ana Gomes (A7-0349/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o iniciatíve občanov (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD)) - výbor AFCO - Spoluspravodajcovia: Zita Gurmai a Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

- Návrh správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0625 - C7-0360/2010 - 2010/2265(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0351/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0631 - C7-0361/2010 - 2010/2266(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0352/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0685 - C7-0389/2010 - 2010/2279(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0353/2010)

- ***I Správa o návrhu na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o európskom ochrannom príkaze (00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802(COD)) - výbor FEMM - Spoluspravodajcovia:Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Carmen Romero López (A7-0354/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0617 - C7-0344/2010 - 2010/2250(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0356/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0613 - C7-0345/2010 - 2010/2251(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0357/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0615 - C7-0346/2010 - 2010/2252(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0358/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0616 - C7-0347/2010 - 2010/2253(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0359/2010)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku (COM(2010)0105 - C7-0315/2010 - 2010/0067(CNS)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility (COM(2010)0760 - C7-0398/2010 - 2010/2293(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Reimer Böge (A7-0367/2010)

- Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 – všetky oddiely – po úpravách Rady (17635/2010 - C7-0411/2010 - 2010/2290(BUD)) - výbor BUDG - Spoluspravodajcovia: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel (A7-0369/2010)

3) poslancov

3.1) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku):

- Salvador Garriga Polledo. Návrh uznesenia o legislatívnej kontrole v oblasti stávkovania online (B7-0703/2010)

pridelené

gestorský :

IMCO

3.2) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 116 rokovacieho poriadku) (B7-0655/2010)

- Rade:

Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kelly Seán, Higgins Jim, Koumoutsakos Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Theocharous Eleni, Figueiredo Ilda, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead

- Komisii:
Blinkevičiūtė Vilija, Motti Tiziano, Matera Barbara, Tarabella Marc, Papanikolaou Georgios, Harkin Marian, Cashman Michael, Mirsky Alexander, Crowley Brian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Koumoutsakos Georgios, Paleckis Justas Vincas, Chountis Nikolaos, Madlener Barry, Theocharous Eleni, Hadjigeorgiou Takis, Gallagher Pat the Cope, Pargneaux Gilles, Davies Chris, Kelly Seán, Neynsky Nadezhda, Perello Rodriguez Andres, Mitchell Gay, Figueiredo Ilda, Kelly Alan, Balčytis Zigmantas, Belet Ivo, Marcinkiewicz Bogdan Kazimierz, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Toussas Georgios, Iotova Iliana Malinova


14. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu decembrovej schôdze v roku 2010 (PE 452.508/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Bez zmeny.

Streda

Žiadosť skupiny PPE, aby bola rozprava o správe o mechanizme, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie (A7-0355/2010), ktorú predkladá József Szájer, zaradená do programu rokovania v stredu popoludní.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, aby odôvodnil žiadosť, a Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý žiadosť podporil.

Parlament túto žiadosť schválil.

Bol stanovený tento konečný termín na predloženie:

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: streda 15. decembra 2010 o 10.00 h.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.

Žiadosť skupiny S&D, aby boli do programu rokovania v stredu popoludní zaradené otázky na ústne zodpovedanie pre Radu a Komisiu O-0200/2010 a O-0201/2010 o hospodárskom riadení a článku 9 Lisabonskej zmluvy.

Vystúpili títo poslanci: Catherine Trautmann v mene skupiny S&D, aby odôvodnil žiadosť, a Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD, ktorý ju podporil.

Parlament túto žiadosť schválil.

Zasadnutie sa týmto predĺži do 21.00 h.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


15. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Csaba Sógor, Antonio Masip Hidalgo, Daciana Octavia Sârbu, Ivo Vajgl, Michail Tremopoulos, Georgios Toussas, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Barbara Matera, Mariya Nedelcheva, Maria Da Graça Carvalho, George Sabin Cutaş, Gianni Pittella, Csaba Sándor Tabajdi, Kristiina Ojuland, Pat the Cope Gallagher, Oriol Junqueras Vies, Bairbre de Brún, Slavi Binev, Nadezhda Neynsky, Jim Higgins, Ioan Enciu, Alexander Mirsky, Charles Goerens, Ilda Figueiredo, Miguel Portas, Hans-Peter Martin, Cătălin Sorin Ivan, Marisa Matias, Rui Tavares, Philip Claeys a Corina Creţu.


PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

16. Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz *** - Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt *** - Vykonávanie dohody medzi EÚ a Ruskom o zjednodušení vízového režimu - Systém vízovej liberalizácie v Srbsku a v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0140/2010), ktorú položila Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Implementácia dohody EÚ - Rusko o zjednodušení vízového režimu (B7-0568/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0172/2010), ktorú položili Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok a Alojz Peterle v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Implementácia dohody EÚ - Rusko o zjednodušení vízového režimu (B7-0656/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0181/2010), ktorú položili Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt a Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Obavy týkajúce sa správneho uplatňovania systému vízovej liberalizácie EÚ v Srbsku a v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (B7-0654/2010)

Nathalie Griesbeck uviedla svoje odporúčania.

Kristiina Ojuland a Manfred Weber rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Lisek (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE, Kinga Göncz v mene skupiny S&D, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, Alfreds Rubiks v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Daniël van der Stoep nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Corina Creţu, Marije Cornelissen, Jaroslav Paška, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Marek Siwiec a Simon Busuttil.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lara Comi a Csaba Sándor Tabajdi.

PREDSEDNÍCTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Andrew Henry William Brons, Georgios Papanikolaou, Csanád Szegedi a Lena Kolarska-Bobińska.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Nathalie Griesbeck.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.12 zápisnice zo dňa 14.12.2010 a bod 9.21 zápisnice zo dňa 14.12.2010.


17. Vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov [COM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uviedol správu.

V rozprave vystúpil Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Stanimir Ilchev v mene skupiny ALDE, Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL, Paul Nuttall v mene skupiny EFD, ktorý odpovedal aj na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Philip Claeys nezaradený poslanec, Georgios Papanikolaou, Andreas Mölzer.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Simon Busuttil, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Csanád Szegedi, Andrew Henry William Brons a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.17 zápisnice zo dňa 14.12.2010.


18. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Véronique Mathieu uviedla správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alejandro Cercas (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Ria Oomen-Ruijten v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, najprv aby odsúdila neprítomnosť Rady, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Daniël van der Stoep nezaradený poslanec, Simon Busuttil, Claude Moraes, Gesine Meissner, Hélène Flautre, Csaba Sógor, Sergio Gaetano Cofferati, Carlos Coelho a Debora Serracchiani.

PREDSEDNÍCTVO: László TŐKÉS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Liisa Jaakonsaari a Evelyn Regner.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ria Oomen-Ruijten, Marian-Jean Marinescu, Marita Ulvskog, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Seán Kelly a Alejandro Cercas.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Véronique Mathieu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.18 zápisnice zo dňa 14.12.2010.


19. Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/109/ES na účely rozšírenia jej pôsobnosti na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu [COM(2007)0298 - C6-0196/2007- 2007/0112(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Claude Moraes (A7-0347/2010)

Claude Moraes uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mariya Nedelcheva v mene skupiny PPE, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Simon Busuttil a Ioan Enciu.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Franz Obermayr.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Claude Moraes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.11 zápisnice zo dňa 14.12.2010.


20. Územná, sociálna a hospodárska súdržnosť - Dobrá správa vecí verejných a regionálna politika EÚ (rozprava)

Správa o dosiahnutí skutočnej územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti v EÚ – nevyhnutná podmienka pre globálnu konkurencieschopnosť? [2009/2233(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

Správa o dobrej správe vecí verejných so zreteľom na regionálnu politiku EÚ: postupy pomoci a kontroly zo strany Európskej komisie [2009/2231(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

Petru Constantin Luhan a Ramona Nicole Mănescu uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Iosif Matula v mene skupiny PPE, Evgeni Kirilov v mene skupiny S&D, Riikka Manner v mene skupiny ALDE, Jean-Paul Besset v mene skupiny Verts/ALE, Charalampos Angourakis v mene skupiny GUE/NGL, Trevor Colman v mene skupiny EFD, Csanád Szegedi nezaradený poslanec, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Elisabeth Schroedter, João Ferreira, Giancarlo Scottà, Joachim Zeller, Erminia Mazzoni, Nuno Teixeira, Hermann Winkler, Barbara Matera a Jan Kozłowski.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Luís Paulo Alves, Alfreds Rubiks, Peter Jahr, Seán Kelly a Miroslav Mikolášik.

V rozprave vystúpili: Johannes Hahn, Petru Constantin Luhan a Ramona Nicole Mănescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.22 zápisnice zo dňa 14.12.2010 a bod 9.16 zápisnice zo dňa 14.12.2010.


21. Vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov (stručná prezentácia)

Správa o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov [2010/2052(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Philippe Juvin (A7-0338/2010)

Philippe Juvin predložil návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zuzana Roithová, Antigoni Papadopoulou, Christian Engström, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Lara Comi, Miroslav Mikolášik a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 15.12.2010.


22. Regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi – tzv. dark pools atď. (stručná prezentácia)

Správa o regulácii obchodovania s finančnými nástrojmi – tzv. dark pools atď. [2010/2075(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Kay Swinburne (A7-0326/2010)

Kay Swinburne predložila návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Philippe Juvin, Csanád Szegedi a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 9.14 zápisnice zo dňa 14.12.2010.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 452.508/OJMA).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.15 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia