Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0802(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0354/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0354/2010

Συζήτηση :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0470

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

6. Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Carmen Romero López παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt και Nathalie Griesbeck.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Véronique Mathieu, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Salvatore Iacolino και Heidi Hautala.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann και Antonyia Parvanova.

Παρεμβαίνουν οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López και Viviane Reding.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου