Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0065(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0348/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0348/2010

Συζήτηση :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.20
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0471

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

7. Εμπορία ανθρώπων ***I (συζήτηση)
CRE

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των ΦύλωνΕπιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Edit Bauer και Anna Hedh (A7-0348/2010)

Οι Edit Bauer και Anna Hedh παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Νίκη Τζαβέλα, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss και Britta Thomsen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Edit Bauer και Anna Hedh.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου