Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0065(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0348/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0348/2010

Συζήτηση :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.20
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0471

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

9.20. Εμπορία ανθρώπων ***I (ψηφοφορία)

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Edit Bauer και Anna Hedh (A7-0348/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0471)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0471)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου