Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург

9. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказа се Licia Ronzulli относно доклада на Edite Estrela (A7-0032/2010), който Парламентът прие на 20 октомври 2010 г. (точка 6.5 от протокола от 20.10.2010).

°
° ° °


9.1. Мобилизиране на средства от Фонд "Солидарност" на ЕС: Португалия/Наводнения - Франция/ураган "Ксинтия" (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.2. Проект на коригиращ бюджет №9/2010: Фонд "Солидарност" на ЕС (наводненията в Португалия - бурята Ксинтия във Франция) - Икономическо възстановяване: европейска мрежа от разположени в морето съоръжения за вятърна енергия (гласуване) (член 138 от Правилника за дейността)

9.3. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: SI/Mura, Словения (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.4. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Heidelberger Drucksmaschinen AG/Германия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.5. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Wielkopolskie - Автомобилостроене/Полша (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.6. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Търговия на дребно в Арагон/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.7. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana - Текстил/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.8. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana - Естествени камъни/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.9. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Lear/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.10. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: H. Cegielski - Познан / Полша (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.11. Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.12. Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.13. Изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.14. Регулирането на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.15. Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз — план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.16. Доброто управление и регионалната политика на ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

9.17. Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I (гласуване)

9.18. Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа ***I (гласуване)

9.19. Европейска заповед за осигуряване на защита ***I (гласуване)

9.20. Трафик на хора ***I (гласуване)

9.21. Споразумение между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица *** (гласуване)

9.22. Териториално, социално и икономическо сближаване (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност