Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2290(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0369/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0369/2010

Συζήτηση :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0475

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

14. Η θέση του κοινοβουλίου σχετικά με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2011, όλα τα τμήματα, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska και Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Οι Sidonia Elżbieta Jędrzejewska και Helga Trüpel παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνουν οι Melchior Wathelet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι László Surján, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Lucas Hartong, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen και José Manuel Fernandes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin και Edit Herczog.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska και Helga Trüpel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου