Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0340/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0340/2010

Συζήτηση :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0478

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

15. Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Ο Jean-Paul Gauzès παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Olivier Chastel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sebastian Valentin Bodu (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, και Ildikó Gáll-Pelcz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Csanád Szegedi, Elena Băsescu και Gay Mitchell.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier, Olivier Chastel και Jean-Paul Gauzès.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου