Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2107(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0331/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0331/2010

Συζήτηση :

PV 14/12/2010 - 18
CRE 14/12/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2010 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0485

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.40 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

18. Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση [2010/2107(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Ο Bendt Bendtsen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει o Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hannes Swoboda, Britta Thomsen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Arturs Krišjānis Kariņš, Marita Ulvskog, Jorgo Chatzimarkakis, Bas Eickhout, Zbigniew Ziobro, Jacky Hénin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Francesco De Angelis, Vladko Todorov Panayotov, Ilda Figueiredo, Richard Seeber, Hannes Swoboda, Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Mario Pirillo και Άννυ Ποδηματά.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Jahr, Κρίτων Αρσένης, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Elena Băsescu και Catherine Stihler.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Bendt Bendtsen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου