Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2107(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0331/2010

Ingivna texter :

A7-0331/2010

Debatter :

PV 14/12/2010 - 18
CRE 14/12/2010 - 18

Omröstningar :

PV 15/12/2010 - 9.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0485

Protokoll
Tisdagen den 14 december 2010 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 20.40 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

18. Handlingsplanen för energieffektivitet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om översynen av handlingsplanen för energieffektivitet [2010/2107(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Bendt Bendtsen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Liese (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Herbert Reul för PPE-gruppen, som besvarade en fråga (blått kort) från Hannes Swoboda, Britta Thomsen för S&D-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Arturs Krišjānis Kariņš, Marita Ulvskog, Jorgo Chatzimarkakis, Bas Eickhout, Zbigniew Ziobro, Jacky Hénin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Francesco De Angelis, Vladko Todorov Panayotov, Ilda Figueiredo, Richard Seeber, Hannes Swoboda, Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Mario Pirillo och Anni Podimata.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Kriton Arsenis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Elena Băsescu och Catherine Stihler.

Talare: Günther Oettinger och Bendt Bendtsen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 15.12.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy