Показалец 
Протокол
PDF 278kWORD 217k
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон (разискване)
 6.Европейска заповед за осигуряване на защита ***I (разискване)
 7.Трафик на хора ***I (разискване)
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Време за гласуване
  9.1.Мобилизиране на средства от Фонд "Солидарност" на ЕС: Португалия/Наводнения - Франция/ураган "Ксинтия" (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.2.Проект на коригиращ бюджет №9/2010: Фонд "Солидарност" на ЕС (наводненията в Португалия - бурята Ксинтия във Франция) - Икономическо възстановяване: европейска мрежа от разположени в морето съоръжения за вятърна енергия (гласуване) (член 138 от Правилника за дейността)
  9.3.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: SI/Mura, Словения (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.4.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Heidelberger Drucksmaschinen AG/Германия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Wielkopolskie - Автомобилостроене/Полша (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.6.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Търговия на дребно в Арагон/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.7.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana - Текстил/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.8.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana - Естествени камъни/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.9.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Lear/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.10.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: H. Cegielski - Познан / Полша (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.11.Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.12.Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.13.Изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.14.Регулирането на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.15.Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз — план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.16.Доброто управление и регионалната политика на ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.17.Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I (гласуване)
  9.18.Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа ***I (гласуване)
  9.19.Европейска заповед за осигуряване на защита ***I (гласуване)
  9.20.Трафик на хора ***I (гласуване)
  9.21.Споразумение между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица *** (гласуване)
  9.22.Териториално, социално и икономическо сближаване (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Време за въпроси към председателя на Комисията
  13.1.Въпроси на свободна тема
  13.2.Wikileaks – сигурността в кибернетичното пространство
 14.Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета (разискване)
 15.Агенции за кредитен рейтинг ***I (разискване)
 16.Резултат от конференцията относно изменението на климата, преведена в Канкун (разискване)
 17.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 18.План за действие относно енергийната ефективност (разискване)
 19.Отмяна на директивите в областта на метрологията ***I (разискване)
 20.Безопасност на играчките (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Следният документ е внесен от една парламентарна комисия:

- Доклад относно състоянието на основните права в ЕС (2009 г.) – действително прилагане след влизането в сила на Договора от Лисабон (2009/2161(INI)) - LIBE - Докладчик: Kinga Gál (A7-0344/2010)


3. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Членовете на ЕП са внесли следния въпрос с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0201/2010) зададен от Stephen Hughes, Pervenche Berès и Udo Bullmann, от името на групата S&D, към Комисията: Икономическото управление и член 9 от Договора от Лисабон (B7-0661/2010).


4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Малайзия: практика на бой с пръчки

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella и Barbara Weiler, от името на групата S&D, относно практиката на бой с пръчки в Малайзия (B7-0708/2010);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно Малайзия: практика на бой с пръчки (B7-0713/2010);

- Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно практиката на бой с пръчки в Малайзия (B7-0717/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Малайзия: практика на бой с пръчки (B7-0725/2010);

- Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola и Dominique Baudis, от името на групата PPE, относно Малайзия: практика на бой с пръчки (B7-0726/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares и Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, относно Малайзия: практика на бой с пръчки (B7-0730/2010).

II.   Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество

- Véronique De Keyser, Michael Cashman и Corina Creţu, от името на групата S&D, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0709/2010);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0710/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber и Louis Michel, от името на групата ALDE, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0711/2010);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0718/2010);

- Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek и Dominique Baudis, от името на групата PPE, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0727/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias, Ilda Figueiredo и João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, относно Уганда: законът Bahati и дискриминацията срещу представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество (B7-0729/2010).

III.   Бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0712/2010);

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, David-Maria Sassoli и Gianni Pittella, от името на групата S&D, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0715/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0719/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0728/2010);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0731/2010);

- Hélène Flautre, Barbara Lochbihler и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно бежанци от Еритрея, задържани като заложници в Синай (B7-0732/2010).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


5. Основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон (разискване)

Доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон [2009/2161(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Kinga Gál представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Simon Busuttil, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn и Ádám Kósa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros и Vilija Blinkevičiūtė.

Изказаха се: Viviane Reding и Kinga Gál.

Изказа се Michael Cashman.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 15.12.2010.


6. Европейска заповед за осигуряване на защита ***I (разискване)

Доклад относно проекта на директива на Европейския Парламент и на Съвета относно Европейската заповед за осигуряване на защита [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - комисия по правата на жените и равенството между половете и комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Съдокладчици: Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Carmen Romero López представят доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Silvia Costa, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Paul Nuttall, от името на групата EFD, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt и Nathalie Griesbeck.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino и Heidi Hautala.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann и Антония Първанова.

Изказаха се: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López и Viviane Reding.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.19 от протокола от 14.12.2010.


7. Трафик на хора ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисия по правата на жените и равенството между половете Съдокладчици: Edit Bauer и Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer и Anna Hedh представят доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Andrea Češková, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss и Britta Thomsen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Edit Bauer и Anna Hedh.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.20 от протокола от 14.12.2010.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

8. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли официалната делегация, в която участват религиозни водачи и лица от Ирак и Ливан, отговорни за християнския свят в Близкия Изток, които заеха място на официалната трибуна.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказа се Licia Ronzulli относно доклада на Edite Estrela (A7-0032/2010), който Парламентът прие на 20 октомври 2010 г. (точка 6.5 от протокола от 20.10.2010).

°
° ° °


9.1. Мобилизиране на средства от Фонд "Солидарност" на ЕС: Португалия/Наводнения - Франция/ураган "Ксинтия" (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0578 - C7-0323/2010- 2010/2237(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A7-0335/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2010)0453)


9.2. Проект на коригиращ бюджет №9/2010: Фонд "Солидарност" на ЕС (наводненията в Португалия - бурята Ксинтия във Франция) - Икономическо възстановяване: европейска мрежа от разположени в морето съоръжения за вятърна енергия (гласуване) (член 138 от Правилника за дейността)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 9/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия [17633/2010 - C7-0409/2010- 2010/2238(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: László Surján (A7-0341/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0454)


9.3. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: SI/Mura, Словения (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0582 - C7-0334/2010- 2010/2243(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0336/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2010)0455)


9.4. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Heidelberger Drucksmaschinen AG/Германия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0568 - C7-0332/2010- 2010/2241(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0337/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2010)0456)


9.5. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Wielkopolskie - Автомобилостроене/Полша (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0616 - C7-0347/2010- 2010/2253(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0359/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2010)0457)


9.6. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Търговия на дребно в Арагон/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0615 - C7-0346/2010- 2010/2252(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0358/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2010)0458)


9.7. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana - Текстил/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0613 - C7-0345/2010- 2010/2251(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0357/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2010)0459)


9.8. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana - Естествени камъни/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0617 - C7-0344/2010- 2010/2250(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0356/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2010)0460)


9.9. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Lear/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0625 - C7-0360/2010- 2010/2265(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0351/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2010)0461)


9.10. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: H. Cegielski - Познан / Полша (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2010)0631 - C7-0361/2010- 2010/2266(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0352/2010)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2010)0462)


9.11. Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Директива 2003/109/ЕО за разширяване на обхвата ѝ до лица, ползващи се с международна закрила [COM(2007)0298 - C6-0196/2007- 2007/0112(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A7-0347/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0463)


9.12. Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0464)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.13. Изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране [2010/2096(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

приема се (P7_TA(2010)0465)


9.14. Регулирането на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно регулирането на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други [2010/2075(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0466)


9.15. Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз — план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз — план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия [2010/2114(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ana Gomes (A7-0349/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0467)

Изказвания

Ana Gomes (докладчик) преди гласуването.


9.16. Доброто управление и регионалната политика на ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно добро управление в рамките на регионалната политика на ЕС: процедури за оказване на съдействие и контрол от страна на Европейската комисия [2009/2231(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0468)


9.17. Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №377/2004 на Съвета за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията [COM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0469)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0469)


9.18. Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа ***I (гласуване)


Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

отхвърля се

Изказа се, по време на гласуването, Francesco Enrico Speroni относно показването на екрана на резултатите от гласуването.

Изказаха се:, след гласуването, Neelie Kroes (заместник-председател на Комисията ), който представя становището на Комисията, Alejandro Cercas, който иска това становище да е по-ясно изразено, Véronique Mathieu (докладчик) относно резултата от гласуването и Neelie Kroes.

След като става ясно, че Комисията не оттегля своето предложение, председателят потвърждава, че съгласно член 56, параграф 3 от Правилника за дейността, въпросът се връща към компетентната парламентарна комисия.


9.19. Европейска заповед за осигуряване на защита ***I (гласуване)

Доклад относно проекта на директива на Европейския Парламент и на Съвета относно Европейската заповед за осигуряване на защита [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Съдокладчици: Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Carmen Romero López (A7-0354/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0470)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0470)

Изказаха се:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (докладчик) и Carmen Romero López (докладчик) преди гласуването относно измененото предложение.


9.20. Трафик на хора ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете Съдокладчици: Edit Bauer и Anna Hedh (A7-0348/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0471)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0471)


9.21. Споразумение между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица *** (гласуване)


Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0472)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.22. Териториално, социално и икономическо сближаване (гласуване)

Доклад относно постигане на действително териториално, социално и икономическо сближаване в ЕС – задължително условие за конкурентоспособност на световно равнище? [2009/2233(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0473)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Claude Moraes A7-0347/2010
Daniel Hannan

Препоръка Nathalie Griesbeck A7-0345/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Доклад Ramona Nicole Mănescu – A7-0280/2010

Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Alajos Mészáros и Hannu Takkula

Доклад Agustín Díaz de Mera García Consuegra – A7-0342/2010

Hannu Takkula

Доклад Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Carmen Romero López – A7-0354/2010

Andrea Češková и Jens Rohde

Доклад Edit Bauer и Anna Hedh – A7-0348/2010

Diane Dodds, Hannu Takkula, Anna Záborská и Licia Ronzulli

Препоръка Nathalie Griesbeck – A7-0346/2010

Peter Jahr

Доклад Iva Zanicchi – A7-0332/2010

Nirj Deva

Доклад Petru Constantin Luhan – A7-0309/2010

Jarosław Kalinowski и Miroslav Mikolášik


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Alojz Peterle съобщава, че е имал намерение да гласува в полза на докладите Reimer Böge (A7-0335/2010), László Surján (A7-0341/2010) и Barbara Matera (A7-0336/2010).


(Заседанието, прекъснато в 13.10 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


13. Време за въпроси към председателя на Комисията

13.1. Въпроси на свободна тема

Изказаха се: за да зададат въпроси и уточняващи въпроси на José Manuel Barroso (председател на Комисията), който им отговори: Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, José Bové, от името на групата Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, и Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП.


13.2. Wikileaks – сигурността в кибернетичното пространство

Изказаха се: попроцедурата с привличане на вниамнието „catch the eye“, за да зададат въпроси на José Manuel Barroso (председател на Комисията), който им отговори: Carlos Coelho, Edit Herczog, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Ana Gomes, Sonia Alfano, Takis Hadjigeorgiou, Tunne Kelam, Derek Vaughan, Mario Borghezio, Sarah Ludford, Franz Obermayr и Petru Constantin Luhan.

Времето за въпроси към председателя на Комисията приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

14. Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета (разискване)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида, изменен от Съвета [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Комисия по бюджети. Съдокладчици: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel представят доклад.

Изказаха се: Melchior Wathelet (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: László Surján, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, който отговаря също на един въпрос „синя карта“ от Lucas Hartong, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen и José Manuel Fernandes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin и Edit Herczog.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 15.12.2010.


15. Агенции за кредитен рейтинг ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Jean-Paul Gauzès представи доклада.

Изказаха се: Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) и Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Sebastian Valentin Bodu (докладчик по становището на комисията JURI), Gianni Pittella, от името на групата S&D, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Ashley Fox, от името на групата ECR, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, и Ildikó Gáll-Pelcz.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказа се Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Csanád Szegedi, Elena Băsescu и Gay Mitchell.

Изказаха се: Michel Barnier, Olivier Chastel и Jean-Paul Gauzès.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 15.12.2010.


16. Резултат от конференцията относно изменението на климата, преведена в Канкун (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултат от конференцията относно изменението на климата, преведена в Канкун

Joke Schauvliege (действащ председател на Съвета) и Connie Hedegaard (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Nick Griffin, независим член на ЕП, Pilar del Castillo Vera, Linda McAvan, Satu Hassi, Marisa Matias, Paul Nuttall, който отговори също така на един въпрос „синя карта“, зададен от Chris Davies, Elisabetta Gardini, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Romana Jordan Cizelj и Edite Estrela.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Oreste Rossi, João Ferreira, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Vittorio Prodi.

Изказаха се: Connie Hedegaard и Joke Schauvliege.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

17. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0655/2010).

Въпрос 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Защита на здравето на жените.

John Dalli (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Vilija Blinkevičiūtė и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 16 (Tiziano Motti): Декларация на Европейския парламент от 23 юни 2010 г. относно създаването на европейска система за ранно предупреждение (ЕСРП) за борба срещу педофилите и лицата, извършващи сексуални посегателства.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Tiziano Motti, Janusz Władysław Zemke и Georgios Papanikolaou.

Въпрос 17 (Barbara Matera): Младежите и пазарът на труда.

László Andor отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Barbara Matera, Nikolaos Chountis и Seán Kelly.

Въпрос 18 (Marc Tarabella): Равенство мъже-жени при вземането на решения.

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marc Tarabella, Mairead McGuinness и Silvia-Adriana Ţicău.

Въпрос 19 (Georgios Papanikolaou): Разходи за устен превод, писмен превод и информация, свързани с наказателните производства в държавите-членки.

Viviane Reding отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papanikolaou и Brian Crowley.

Въпрос 25 (Jim Higgins): Разширяване на ЕС с оглед на включването на Турция.

Štefan Füle (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins и Seán Kelly.

Изказа се Bernd Posselt, относно протичането на времето за въпроси.

Въпрос 24 (Bernd Posselt): Сътрудничество между Войводина и Източна Хърватия.

Въпрос 26 (Georgios Koumoutsakos): Явления на количествено и качествено укрепване на национализма в Албания и европейската перспектива на страната.

Štefan Füle отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt, Georgios Koumoutsakos и Justas Vincas Paleckis.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

Изказа се Barry Madlener относно протичането на времето за въпроси.


(Заседанието, прекъснато в 20.40 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László TŐKÉS
Заместник-председател

18. План за действие относно енергийната ефективност (разискване)

Доклад относно преразглеждането на плана за действие относно енергийната ефективност [2010/2107(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Bendt Bendtsen представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Liese (докладчик по становището на комисията ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (докладчик по становището на комисията REGI), Herbert Reul, от името на групата PPE, който отговори и на въпрос „синя карта“,зададен от Hannes Swoboda, Britta Thomsen, от името на групата S&D, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Arturs Krišjānis Kariņš, Marita Ulvskog, Jorgo Chatzimarkakis, Bas Eickhout, Zbigniew Ziobro, Jacky Hénin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Francesco De Angelis, Владко Тодоров Панайотов, Ilda Figueiredo, Richard Seeber, Hannes Swoboda, Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Mario Pirillo и Anni Podimata.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr, Kriton Arsenis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Elena Băsescu и Catherine Stihler.

Изказаха се: Günther Oettinger и Bendt Bendtsen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 15.12.2010.


19. Отмяна на директивите в областта на метрологията ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Anja Weisgerber представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Lara Comi, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Cristian Silviu Buşoi, от името на групата ALDE, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Edvard Kožušník, от името на групата ECR, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Zuzana Roithová и Malcolm Harbour.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Seán Kelly.

Изказаха се: Antonio Tajani и Anja Weisgerber.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 15.12.2010.


20. Безопасност на играчките (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0195/2010) зададен от Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen, Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Barbara Weiler, от името на групата S&D, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Антония Първанова, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, и Malcolm Harbour, от името на групата ECR, към Комисията: Безопасност на детските играчки (B7-0658/2010)

Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Malcolm Harbour и Heide Rühle развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Lara Comi, от името на групата PPE, María Irigoyen Pérez, от името на групата S&D, Zuzana Roithová, Sylvana Rapti и Catherine Stihler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csanád Szegedi и Seán Kelly.

Изказа се: Antonio Tajani.

Разискването приключи.

Гласуване: 16 декември 2010.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 452.508/OJME).


22. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.40 ч.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност