Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 272kWORD 216k
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Προφορικές ερωτήσεις (κατάθεση)
 4.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 5.Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της ΕΕ (2009) - Ουσιαστική εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση)
 6.Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ***I (συζήτηση)
 7.Εμπορία ανθρώπων ***I (συζήτηση)
 8.Υποδοχή
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ : Πορτογαλία/Πλημμύρες - Γαλλία/Θύελλα Xynthia (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2010 : Ταμείο αλληλεγγύης της ΕΕ (πλημμύρες στην Πορτογαλία - θύελλα Xynthia στη Γαλλία) - Οικονομική ανάκαμψη : ευρωπαϊκό δίκτυο υπεράκτιων ανεμογεννητριών (ψηφοφορία) (άρθρο 138 του Κανονισμού)
  
9.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : SI/Mura, Σλοβενία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Heidelberger Druckmaschinen AG/Γερμανία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Wielkopolskie - Αυτοκινητοβιομηχανία (Πολωνία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Αραγωνία - Λιανικό Εμπόριο (Ισπανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.7.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Comunidad Valenciana - Κλωστοϋφαντουργικές ύλες (Ισπανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.8.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Δήμος Βαλένσιας - Φυσικός λίθος (Ισπανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Lear (Ισπανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : H. Cegielski-Poznań (Πολωνία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.11.Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕΚ στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.12.Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.13.Ενωσιακός μηχανισμός ταχείας αντίδρασης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.14.Ρύθμιση των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα - «αδιαφανείς δεξαμενές» ( "dark pools") κτλ. (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.15.Ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής (ΧΒΡΠ) ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τομέα (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.16.Χρηστή διακυβέρνηση και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.17.Δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης ***I (ψηφοφορία)
  
9.18.Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας ***I (ψηφοφορία)
  
9.19.Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ***I (ψηφοφορία)
  
9.20.Εμπορία ανθρώπων ***I (ψηφοφορία)
  
9.21.Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** (ψηφοφορία)
  
9.22.Εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
  
13.1.Ερωτήσεις χωρίς προγραμματισμό
  
13.2.Wikileaks - κυβερνασφάλεια
 14.Η θέση του κοινοβουλίου σχετικά με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (συζήτηση)
 15.Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I (συζήτηση)
 16.Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Κανκούν σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
 17.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 18.Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (συζήτηση)
 19.Kατάργηση οδηγιών σχετικά με τη μετρολογία ***I (συζήτηση)
 20.Ασφάλεια παιχνιδιών (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο από μία κοινοβουλευτική επιτροπή:

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009) – ουσιαστική εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (2009/2161(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Kinga Gál (A7-0344/2010)


3. Προφορικές ερωτήσεις (κατάθεση)

Η ακόλουθη προφορική ερώτηση κατατέθηκε από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-0201/2010) που κατέθεσε Stephen Hughes, Pervenche Berès και Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: H οικονομική διακυβέρνηση και το άρθρο 9 της Συνθήκης της Λισσαβώνας (B7-0661/2010).


4. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Μαλαισία: η εφαρμογή ποινών ξυλοδαρμού

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella και Barbara Weiler, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πρακτική του ξυλοδαρμού στη Μαλαισία (B7-0708/2010

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Μαλαισία: η πρακτική του ξυλοδαρμού (B7-0713/2010

- Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πρακτική του ξυλοδαρμού (B7-0717/2010)·

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Μαλαισία: η πρακτική του ξυλοδαρμού (B7-0725/2010

- Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola και Dominique Baudis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Μαλαισία: η πρακτική του ξυλοδαρμού (B7-0726/2010

- Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares και Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Μαλαισία: η πρακτική του ξυλοδαρμού (B7-0730/2010).

II.   Ουγκάντα: ο νόμος Bahati και οι διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ

- Véronique De Keyser, Michael Cashman και Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ουγκάντα: νόμος Bahati και διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ (B7-0709/2010

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ουγκάντα: νόμος Bahati και διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ (B7-0710/2010

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ουγκάντα: νόμος Bahati και διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ (B7-0711/2010

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ουγκάντα: νόμος Bahati και διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ (B7-0718/2010

- Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek και Dominique Baudis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ουγκάντα: νόμος Bahati και διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ (B7-0727/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias, Ilda Figueiredo και João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουγκάντα: νόμος Bahati και διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤ (B7-0729/2010).

III.   Πρόσφυγες της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τους πρόσφυγες της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά (B7-0712/2010

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, David-Maria Sassoli και Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,σχετικά με τους πρόσφυγες της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά (B7-0715/2010

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τους πρόσφυγες της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά (B7-0719/2010

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους πρόσφυγες της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά (B7-0728/2010

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους πρόσφυγες της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά (B7-0731/2010

- Hélène Flautre, Barbara Lochbihler και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τους πρόσφυγες της Ερυθραίας που κρατούνται όμηροι στο Σινά (B7-0732/2010).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


5. Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της ΕΕ (2009) - Ουσιαστική εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009) – ουσιαστική εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας [2009/2161(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Η Kinga Gál παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn και Ádám Kósa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros και Vilija Blinkevičiūtė.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Kinga Gál.

Παρεμβαίνει ο Michael Cashman.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2010.


6. Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Carmen Romero López παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt και Nathalie Griesbeck.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Véronique Mathieu, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Salvatore Iacolino και Heidi Hautala.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann και Antonyia Parvanova.

Παρεμβαίνουν οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López και Viviane Reding.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2010.


7. Εμπορία ανθρώπων ***I (συζήτηση)

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των ΦύλωνΕπιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Edit Bauer και Anna Hedh (A7-0348/2010)

Οι Edit Bauer και Anna Hedh παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Νίκη Τζαβέλα, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss και Britta Thomsen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Edit Bauer και Anna Hedh.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2010.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

8. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, μια επίσημη αντιπροσωπεία αποτελούμενη από θρησκευτικούς ηγέτες και εκπροσώπους του χριστιανικού κόσμου της Μέσης Ανατολής, και συγκεκριμένα από το Ιράκ και το Λίβανο, η οποία λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

Παρεμβαίνει η Licia Ronzulli επί της εκθέσεως της Edite Estrela (A7-0032/2010), που εγκρίθηκε από το Σώμα στις 20 Οκτωβρίου 2010 (σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2010).

°
° ° °


9.1. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ : Πορτογαλία/Πλημμύρες - Γαλλία/Θύελλα Xynthia (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)0578 - C7-0323/2010- 2010/2237(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A7-0335/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0453)


9.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2010 : Ταμείο αλληλεγγύης της ΕΕ (πλημμύρες στην Πορτογαλία - θύελλα Xynthia στη Γαλλία) - Οικονομική ανάκαμψη : ευρωπαϊκό δίκτυο υπεράκτιων ανεμογεννητριών (ψηφοφορία) (άρθρο 138 του Κανονισμού)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [17633/2010 - C7-0409/2010- 2010/2238(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: László Surján (A7-0341/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0454)


9.3. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : SI/Mura, Σλοβενία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)0582 - C7-0334/2010- 2010/2243(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0336/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0455)


9.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Heidelberger Druckmaschinen AG/Γερμανία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)0568 - C7-0332/2010- 2010/2241(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0337/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0456)


9.5. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Wielkopolskie - Αυτοκινητοβιομηχανία (Πολωνία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)0616 - C7-0347/2010- 2010/2253(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0359/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0457)


9.6. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Αραγωνία - Λιανικό Εμπόριο (Ισπανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)0615 - C7-0346/2010- 2010/2252(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0358/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0458)


9.7. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Comunidad Valenciana - Κλωστοϋφαντουργικές ύλες (Ισπανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)0613 - C7-0345/2010- 2010/2251(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0357/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0459)


9.8. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Δήμος Βαλένσιας - Φυσικός λίθος (Ισπανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)0617 - C7-0344/2010- 2010/2250(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0356/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0460)


9.9. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : Lear (Ισπανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)0625 - C7-0360/2010- 2010/2265(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0351/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0461)


9.10. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : H. Cegielski-Poznań (Πολωνία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)0631 - C7-0361/2010- 2010/2266(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0352/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0462)


9.11. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕΚ στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/EΚ ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας [COM(2007)0298 - C6-0196/2007- 2007/0112(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0347/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0463)


9.12. Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0464)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


9.13. Ενωσιακός μηχανισμός ταχείας αντίδρασης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη συγκρότηση ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης [2010/2096(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0465)


9.14. Ρύθμιση των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα - «αδιαφανείς δεξαμενές» ( "dark pools") κτλ. (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη ρύθμιση των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα - «αδιαφανείς δεξαμενές» (“dark pools”) κ.λπ. [2010/2075(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0466)


9.15. Ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής (ΧΒΡΠ) ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τομέα (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής (ΧΒΡΠ) ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – σχέδιο δράσης της ΕΕ στον ΧΒΡΠ τομέα [2010/2114(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ana Gomes (A7-0349/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0467)

Παρεμβάσεις:

Ana Gomes (εισηγήτρια) πριν από την ψηφοφορία.


9.16. Χρηστή διακυβέρνηση και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ: διαδικασίες συνδρομής και ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [2009/2231(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0468)


9.17. Δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης [COM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0469)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0469)


9.18. Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας ***I (ψηφοφορία)


Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβαίνει , κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο Francesco Enrico Speroni επί του τρόπου εμφάνισης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Παρεμβαίνουν , πριν από την ψηφοφορία, οι Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) για να παρουσιάσει τη θέση της Επιτροπής, Alejandro Cercas, για να ζητήσει αποσαφήνιση αυτής της θέσης, Véronique Mathieu (εισηγήτρια) επί του αποτελέσματος των ψηφοφοριών και Neelie Kroes.

Έχοντας διαπιστώσει ότι η Επιτροπή δεν αποσύρει την πρότασή της, Ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι, με βάση το άρθρο 56, παράγραφος 3, του Κανονισμού, το ζήτημα αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.


9.19. Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Carmen Romero López (A7-0354/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0470)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0470)

Παρεμβάσεις:

Οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio (εισηγήτρια) και Carmen Romero López (εισηγήτρια) πριν από την ψηφοφορία επί της τροποποιημένης προτάσεως.


9.20. Εμπορία ανθρώπων ***I (ψηφοφορία)

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Edit Bauer και Anna Hedh (A7-0348/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0471)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0471)


9.21. Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** (ψηφοφορία)


Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0472)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


9.22. Εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την επίτευξη πραγματικής εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής εντός της ΕΕ - ένας εκ των ών ουκ άνευ όρος για παγκόσμια ανταγωνιστικότητα; [2009/2233(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0473)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Claude Moraes A7-0347/2010
Daniel Hannan

Σύσταση Nathalie Griesbeck A7-0345/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Έκθεση Ramona Nicole Mănescu – A7-0280/2010

Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Alajos Mészáros και Hannu Takkula

Έκθεση Agustín Díaz de Mera García Consuegra – A7-0342/2010

Hannu Takkula

Έκθεση Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Carmen Romero López – A7-0354/2010

Andrea Češková και Jens Rohde

Έκθεση Edit Bauer και Anna Hedh – A7-0348/2010

Diane Dodds, Hannu Takkula, Anna Záborská και Licia Ronzulli

Σύσταση Nathalie Griesbeck – A7-0346/2010

Peter Jahr

Έκθεση Iva Zanicchi – A7-0332/2010

Nirj Deva

Έκθεση Petru Constantin Luhan – A7-0309/2010

Jarosław Kalinowski και Miroslav Mikolášik


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Alojz Peterle γνωστοποιεί ότι ήθελε να ψηφίσει υπέρ των εκθέσεων Reimer Böge (A7-0335/2010), László Surján (A7-0341/2010) και Barbara Matera (A7-0336/2010).


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.10 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής

13.1. Ερωτήσεις χωρίς προγραμματισμό

Παρεμβαίνουν για να θέσουν ερωτήσεις και συμπληρωματικές ερωτήσεις στον José Manuel Barroso (Πρόεδρο της Επιτροπής), ο οποίος και απαντά: Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος.


13.2. Wikileaks - κυβερνασφάλεια

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" για να θέσουν ερωτήσεις στον José Manuel Barroso (Πρόεδρο της Επιτροπής), ο οποίος και απαντά: Carlos Coelho, Edit Herczog, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda, Γεώργιος Παπανικολάου, Ana Gomes, Sonia Alfano, Τάκης Χατζηγεωργίου, Tunne Kelam, Derek Vaughan, Mario Borghezio, Sarah Ludford, Franz Obermayr και Petru Constantin Luhan.

Η ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

14. Η θέση του κοινοβουλίου σχετικά με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2011, όλα τα τμήματα, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska και Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Οι Sidonia Elżbieta Jędrzejewska και Helga Trüpel παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνουν οι Melchior Wathelet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι László Surján, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Lucas Hartong, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen και José Manuel Fernandes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin και Edit Herczog.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska και Helga Trüpel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2010.


15. Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Ο Jean-Paul Gauzès παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Olivier Chastel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sebastian Valentin Bodu (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, και Ildikó Gáll-Pelcz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Csanád Szegedi, Elena Băsescu και Gay Mitchell.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier, Olivier Chastel και Jean-Paul Gauzès.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2010.


16. Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Κανκούν σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Κανκούν σχετικά με την αλλαγή του κλίματος

Οι Joke Schauvliege (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Pilar del Castillo Vera, Linda McAvan, Satu Hassi, Marisa Matias, Paul Nuttall, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Chris Davies, Elisabetta Gardini, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Romana Jordan Cizelj και Edite Estrela.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Oreste Rossi, João Ferreira, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė και Vittorio Prodi.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard και Joke Schauvliege.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

17. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B7-0655/2010).

Ερώτηση 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Προστασία της υγείας των γυναικών.

Ο John Dalli (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Vilija Blinkevičiūtė και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 16 (Tiziano Motti): Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας αντιμετώπισης (ΕΣΤΑ) των παιδόφιλων και των δραστών σεξουαλικής παρενόχλησης..

Ο László Andor (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Tiziano Motti, Janusz Władysław Zemke και Γεωργίου Παπανικολάου.

Ερώτηση 17 (Barbara Matera): Οι νέοι και η αγορά εργασίας.

Ο László Andor απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Barbara Matera, Νικόλαου Χουντή και Seán Kelly.

Ερώτηση 18 (Marc Tarabella): Ισότητα ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marc Tarabella, Mairead McGuinness και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 19 (Γεωργίου Παπανικολάου): Κόστος της διερμηνείας, της μετάφρασης και της ενημέρωσης σε ποινικές διαδικασίες για τα κράτη μέλη.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπανικολάου και Brian Crowley.

Ερώτηση 25 (Jim Higgins): Διεύρυνση της ΕΕ με την ένταξη της Τουρκίας.

Ο Štefan Füle (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jim Higgins και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt, επί της διεξαγωγής της ώρας των ερωτήσεων.

Ερώτηση 24 (Bernd Posselt): Συνεργασία Βοϊβοδίνας - Ανατολικής Κροατίας.

Ερώτηση 26 (Γεωργίου Κουμουτσάκου): Φαινόμενα ποσοτικής και ποιοτικής ενίσχυσης του εθνικισμού στην Αλβανία και η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας αυτής.

Ο Štefan Füle απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Γεωργίου Κουμουτσάκου και Justas Vincas Paleckis.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Παρεμβαίνει ο Barry Madlener επί της διεξαγωγής της ώρας των ερωτήσεων.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.40 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

18. Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση [2010/2107(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Ο Bendt Bendtsen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει o Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hannes Swoboda, Britta Thomsen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Arturs Krišjānis Kariņš, Marita Ulvskog, Jorgo Chatzimarkakis, Bas Eickhout, Zbigniew Ziobro, Jacky Hénin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Francesco De Angelis, Vladko Todorov Panayotov, Ilda Figueiredo, Richard Seeber, Hannes Swoboda, Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Mario Pirillo και Άννυ Ποδηματά.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Jahr, Κρίτων Αρσένης, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Elena Băsescu και Catherine Stihler.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Bendt Bendtsen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2010.


19. Kατάργηση οδηγιών σχετικά με τη μετρολογία ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση των οδηγιών 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Η Anja Weisgerber παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Zuzana Roithová και Malcolm Harbour.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Anja Weisgerber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2010.


20. Ασφάλεια παιχνιδιών (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0195/2010) που κατέθεσαν οι Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen, Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Barbara Weiler, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Ασφάλεια παιχνιδιών (B7-0658/2010)

Οι Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Malcolm Harbour και Heide Rühle αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, María Irigoyen Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zuzana Roithová, Συλβάνα Ράπτη και Catherine Stihler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csanád Szegedi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 16 Δεκεμβρίου 2010.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 452.508/OJME).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.40.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου