Index 
Notulen
PDF 248kWORD 187k
Dinsdag 14 december 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Mondelinge vragen (indiening)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Grondrechten in de Europese Unie (2009) - Effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (debat)
 6.Europees beschermingsbevel ***I (debat)
 7.Mensenhandel ***I (debat)
 8.Welkomstwoord
 9.Stemmingen
  
9.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: Portugal - overstromingen; Frankrijk - storm Xynthia (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010: Solidariteitsfonds van de EU (overstromingen PT - storm Xynthia FR) - Economisch herstel: Europees netwerk voor offshore-windenergie (stemming) (artikel 138 van het Reglement)
  
9.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: SI/Mura, Slovenië (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Heidelberger Druckmaschinen AG/Duitsland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Wielkopolskie automobielsector uit Polen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Detailhandel Aragón/Spanje (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Comunidad Valenciana - Textiel/Spanje (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.8.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Comunidad Valenciana - Natuursteen/Spanje (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Lear/Spanje (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: H. Cegielski - Poznań, Polen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.11.Uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn 2003/109/EG tot personen die internationale bescherming genieten ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.12.Overeenkomst EU/Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.13.Opzetten van een EU-structuur voor snelle respons (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.14.Regelgeving inzake handel in financiële instrumenten - "dark pools" enz. (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.15.Aanscherping van de chemische, biologische, radiologische en nucleaire beveiliging in de Europese Unie – een CBRN-actieplan voor de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.16.Goed bestuur en regionaal beleid van de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.17.Oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen ***I (stemming)
  
9.18.Één enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning ***I (stemming)
  
9.19.Europees beschermingsbevel ***I (stemming)
  
9.20.Mensenhandel ***I (stemming)
  
9.21.Overeenkomst EU/Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven *** (stemming)
  
9.22.Territoriale, sociale en economische cohesie (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Vragenuur met de voorzitter van de Commissie
  
13.1.Vrije vragen
  
13.2.Wikileaks - cyberveiligheid
 14.Standpunt van het Parlement inzake de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011, als gewijzigd door de Raad (debat)
 15.Ratingbureaus ***I (debat)
 16.Resultaat van de Conferentie over klimaatverandering in Cancún (debat)
 17.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 18.Actieplan voor energie-efficiëntie (debat)
 19.Intrekking van richtlijnen inzake metrologie ***I (debat)
 20.Veiligheid van speelgoed (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

DINSDAG 14 DECEMBER 2010

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

Het volgende document is ontvangen van een parlementaire commissie:

- Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2009) - effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (2009/2161(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Kinga Gál (A7-0344/2010)


3. Mondelinge vragen (indiening)

De volgende mondelinge vraag is ingediend door de volgende leden (artikel 115 van het Reglement):

- (O-0201/2010) van Stephen Hughes, Pervenche Berès en Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Economisch bestuur en artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (B7-0661/2010).


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Maleisië: lijfstraffen

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella en Barbara Weiler, namens de S&D-Fractie, over lijfstraffen in Maleisië (B7-0708/2010);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over lijfstraffen in Maleisië (B7-0713/2010);

- Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over lijfstraffen in Maleisië (B7-0717/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over lijfstraffen in Maleisië (B7-0725/2010);

- Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola en Dominique Baudis, namens de PPE-Fractie, over lijfstraffen in Maleisië (B7-0726/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, over lijfstraffen in Maleisië (B7-0730/2010).

II.   Oeganda: het wetsvoorstel Bahati en discriminatie van de LGBT-bevolking

- Véronique De Keyser, Michael Cashman en Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, over Oeganda: het wetsvoorstel Bahati en discriminatie van de LGBT-bevolking (B7-0709/2010);

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over Oeganda: het wetsvoorstel Bahati en discriminatie van de LGBT-bevolking (B7-0710/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, over Oeganda: het wetsvoorstel Bahati en discriminatie van de LGBT-bevolking (B7-0711/2010);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over Oeganda: het wetsvoorstel Bahati en discriminatie van de LGBT-bevolking (B7-0718/2010);

- Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek en Dominique Baudis, namens de PPE-Fractie, over Oeganda: het wetsvoorstel Bahati en discriminatie van de LGBT-bevolking (B7-0727/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias, Ilda Figueiredo en João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, over Oeganda: het wetsvoorstel Bahati en discriminatie van de LGBT-bevolking (B7-0729/2010).

III.   In de Sinaï gegijzelde Eritrese vluchtelingen

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, over in de Sinaï gegijzelde Eritrese vluchtelingen (B7-0712/2010);

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, David-Maria Sassoli en Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, over in de Sinaï gegijzelde Eritrese vluchtelingen (B7-0715/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over in de Sinaï gegijzelde Eritrese vluchtelingen (B7-0719/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie, over in de Sinaï gegijzelde Eritrese vluchtelingen (B7-0728/2010);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over in de Sinaï gegijzelde Eritrese vluchtelingen (B7-0731/2010);

- Hélène Flautre, Barbara Lochbihler en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over in de Sinaï gegijzelde Eritrese vluchtelingen (B7-0732/2010).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


5. Grondrechten in de Europese Unie (2009) - Effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (debat)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2009) - Effectieve tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon [2009/2161(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Kinga Gál leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Krisztina Morvai, niet-ingeschrevene, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn en Ádám Kósa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros en Vilija Blinkevičiūtė.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Kinga Gál.

Het woord wordt gevoerd door Michael Cashman.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 15.12.2010.


6. Europees beschermingsbevel ***I (debat)

Verslag over de ontwerprichtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het Europees beschermingsbevel [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Corapporteurs: Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Carmen Romero López leiden hun verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Paul Nuttall, namens de EFD-Fractie, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt en Nathalie Griesbeck.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino en Heidi Hautala.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann en Antonyia Parvanova.

Het woord wordt gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López en Viviane Reding.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.19 van de notulen van 14.12.2010.


7. Mensenhandel ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Corapporteurs: Edit Bauer en Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer en Anna Hedh leiden hun verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Andrea Češková, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-ingeschrevene, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss en Britta Thomsen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Edit Bauer en Anna Hedh.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.20 van de notulen van 14.12.2010.


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

8. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een officiële delegatie van religieuze leiders en vertegenwoordigers van de christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten uit Irak en Libanon, die op de officiële tribune hebben plaatsgenomen.


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Licia Ronzulli voert het woord over het verslag van Edite Estrela (A7-0032/2010), dat door het Parlement is aangenomen op 20 oktober 2010 (punt 6.5 van de notulen van 20.10.2010).

°
° ° °


9.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: Portugal - overstromingen; Frankrijk - storm Xynthia (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0578 - C7-0323/2010- 2010/2237(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0335/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE en ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0453)


9.2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010: Solidariteitsfonds van de EU (overstromingen PT - storm Xynthia FR) - Economisch herstel: Europees netwerk voor offshore-windenergie (stemming) (artikel 138 van het Reglement)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III - Commissie [17633/2010 - C7-0409/2010- 2010/2238(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: László Surján (A7-0341/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0454)


9.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: SI/Mura, Slovenië (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0582 - C7-0334/2010- 2010/2243(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0336/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE en ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0455)


9.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Heidelberger Druckmaschinen AG/Duitsland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0568 - C7-0332/2010- 2010/2241(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0337/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE en ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0456)


9.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Wielkopolskie automobielsector uit Polen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0616 - C7-0347/2010- 2010/2253(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0359/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE en ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0457)


9.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Detailhandel Aragón/Spanje (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0615 - C7-0346/2010- 2010/2252(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0358/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE en ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0458)


9.7. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Comunidad Valenciana - Textiel/Spanje (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0613 - C7-0345/2010- 2010/2251(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0357/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE en ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0459)


9.8. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Comunidad Valenciana - Natuursteen/Spanje (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0617 - C7-0344/2010- 2010/2250(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0356/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE en ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0460)


9.9. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Lear/Spanje (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0625 - C7-0360/2010- 2010/2265(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0351/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE en ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0461)


9.10. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: H. Cegielski - Poznań, Polen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0631 - C7-0361/2010- 2010/2266(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0352/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE en ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0462)


9.11. Uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn 2003/109/EG tot personen die internationale bescherming genieten ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten [COM(2007)0298 - C6-0196/2007- 2007/0112(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A7-0347/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0463)


9.12. Overeenkomst EU/Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0464)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.13. Opzetten van een EU-structuur voor snelle respons (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende het opzetten van een EU-structuur voor snelle respons [2010/2096(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P7_TA(2010)0465)


9.14. Regelgeving inzake handel in financiële instrumenten - "dark pools" enz. (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over regelgeving inzake handel in financiële instrumenten - "dark pools", enz. [2010/2075(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0466)


9.15. Aanscherping van de chemische, biologische, radiologische en nucleaire beveiliging in de Europese Unie – een CBRN-actieplan voor de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de aanscherping van de chemische, biologische, radiologische en nucleaire beveiliging in de Europese Unie – een CBRN-actieplan voor de EU [2010/2114(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A7-0349/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0467)

Het woord werd gevoerd door:

Ana Gomes (rapporteur), vóór de stemming.


9.16. Goed bestuur en regionaal beleid van de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over goed bestuur met betrekking tot het regionaal beleid van de EU: steun- en controleprocedures van de Europese Commissie [2009/2231(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0468)


9.17. Oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad betreffende de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen [COM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0469)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0469)


9.18. Één enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning ***I (stemming)


Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Francesco Enrico Speroni voert tijdens de stemming het woord over de bekendmaking van de uitslagen van de stemmingen.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie), na de stemming, om het standpunt van de Commissie kenbaar te maken, Alejandro Cercas, om te vragen het standpunt van de Commissie nader toe te lichten, Véronique Mathieu (rapporteur) over de uitslag van de stemming, en Neelie Kroes.

Na te hebben vastgesteld dat de Commissie haar voorstel niet intrekt, bevestigt de Voorzitter dat de zaak overeenkomstig artikel 56, lid 3, van het Reglement voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie wordt terugverwezen.


9.19. Europees beschermingsbevel ***I (stemming)

Verslag over de ontwerprichtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het Europees beschermingsbevel [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid – Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.Corapporteurs: Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Carmen Romero López (A7-0354/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0470)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0470)

Het woord werd gevoerd door

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (rapporteur) en Carmen Romero López (rapporteur) vóór de stemming over het gewijzigd voorstel.


9.20. Mensenhandel ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken – Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid.Corapporteurs: Edit Bauer en Anna Hedh (A7-0348/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0471)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0471)


9.21. Overeenkomst EU/Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven *** (stemming)


Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0472)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.22. Territoriale, sociale en economische cohesie (stemming)

Verslag over de totstandbrenging van werkelijke territoriale, sociale en economische cohesie binnen de Europese Unie: een conditio sine qua non voor een mondiaal concurrentievermogen? [2009/2233(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0473)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Claude Moraes A7-0347/2010
Daniel Hannan

Aanbeveling Nathalie Griesbeck A7-0345/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Verslag Ramona Nicole Mănescu – A7-0280/2010

Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Alajos Mészáros en Hannu Takkula

Verslag Agustín Díaz de Mera García Consuegra – A7-0342/2010

Hannu Takkula

Verslag Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Carmen Romero López – A7-0354/2010

Andrea Češková en Jens Rohde

Verslag Edit Bauer en Anna Hedh – A7-0348/2010

Diane Dodds, Hannu Takkula, Anna Záborská en Licia Ronzulli

Aanbeveling Nathalie Griesbeck – A7-0346/2010

Peter Jahr

Verslag Iva Zanicchi – A7-0332/2010

Nirj Deva

Verslag Petru Constantin Luhan – A7-0309/2010

Jarosław Kalinowski en Miroslav Mikolášik


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Alojz Peterle heeft laten weten dat hij vóór de verslagen Reimer Böge (A7-0335/2010), László Surján (A7-0341/2010) en Barbara Matera (A7-0336/2010) had willen stemmen.


(De vergadering wordt om 13.10 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Vragenuur met de voorzitter van de Commissie

13.1. Vrije vragen

Voor het stellen van aanvullende vragen aan José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie), die deze beantwoordt, wordt het woord gevoerd door: Ioannis Kasoulides, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, en Andrew Henry William Brons, niet-ingeschrevene.


13.2. Wikileaks - cyberveiligheid

Voor het stellen van vragen volgens de “catch the eye”-procedure aan José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie), die deze beantwoordt, wordt het woord gevoerd door: Carlos Coelho, Edit Herczog, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Ana Gomes, Sonia Alfano, Takis Hadjigeorgiou, Tunne Kelam, Derek Vaughan, Mario Borghezio, Sarah Ludford, Franz Obermayr en Petru Constantin Luhan.

Het vragenuur met de voorzitter van de Commissie is gesloten.


VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

14. Standpunt van het Parlement inzake de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011, als gewijzigd door de Raad (debat)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, alle afdelingen, als gewijzigd door de Raad [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Begrotingscommissie. Co-rapporteurs: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel leiden hun verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Melchior Wathelet (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door László Surján, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-ingeschrevene, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart” vraag van Lucas Hartong, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen en José Manuel Fernandes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin en Edit Herczog.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 15.12.2010.


15. Ratingbureaus ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Jean-Paul Gauzès leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) en Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sebastian Valentin Bodu (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, en Ildikó Gáll-Pelcz.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Csanád Szegedi, Elena Băsescu en Gay Mitchell.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Olivier Chastel en Jean-Paul Gauzès.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 15.12.2010.


16. Resultaat van de Conferentie over klimaatverandering in Cancún (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Resultaat van de Conferentie over klimaatverandering in Cancún

Joke Schauvliege (fungerend voorzitter van de Raad) en Connie Hedegaard (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie, Nick Griffin, niet-ingeschrevene, Pilar del Castillo Vera, Linda McAvan, Satu Hassi, Marisa Matias, Paul Nuttall, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Chris Davies, Elisabetta Gardini, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Romana Jordan Cizelj en Edite Estrela.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Oreste Rossi, João Ferreira, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė en Vittorio Prodi.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard en Joke Schauvliege.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

17. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B7-0655/2010).

Vraag 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Bescherming van de gezondheid van vrouwen.

John Dalli (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Vilija Blinkevičiūtė en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 16 (Tiziano Motti): Verklaring van het Europees Parlement van 23 juni 2010 over het opzetten van een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Tiziano Motti, Janusz Władysław Zemke en Georgios Papanikolaou.

Vraag 17 (Barbara Matera): Jongeren op de arbeidsmarkt.

László Andor beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Barbara Matera, Nikolaos Chountis en Seán Kelly.

Vraag 18 (Marc Tarabella): Gelijkheid van mannen en vrouwen in de besluitvorming.

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marc Tarabella, Mairead McGuinness en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 19 (Georgios Papanikolaou): Kosten van vertolking, vertaling en informatieverstrekking in strafprocedures voor de lidstaten.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papanikolaou en Brian Crowley.

Vraag 25 (Jim Higgins): Uitbreiding van de EU met Turkije.

Štefan Füle (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jim Higgins en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt over het verloop van het vragenuur.

Vraag 24 (Bernd Posselt): Samenwerking tussen Vojvodina en Oost-Kroatië.

Vraag 26 (Georgios Koumoutsakos): Toename en intensivering van het nationalisme in Albanië en Europees perspectief van dit land.

Štefan Füle beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt, Georgios Koumoutsakos en Justas Vincas Paleckis.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door Barry Madlener over het verloop van het vragenuur.


(De vergadering wordt om 20.40 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: László TŐKÉS
Ondervoorzitter

18. Actieplan voor energie-efficiëntie (debat)

Verslag over een herziening van het Actieplan voor energie-efficiëntie [2010/2107(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Bendt Bendtsen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Herbert Reul, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart” vraag van Hannes Swoboda, Britta Thomsen, namens de S&D-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Arturs Krišjānis Kariņš, Marita Ulvskog, Jorgo Chatzimarkakis, Bas Eickhout, Zbigniew Ziobro, Jacky Hénin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Francesco De Angelis, Vladko Todorov Panayotov, Ilda Figueiredo, Richard Seeber, Hannes Swoboda, Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Mario Pirillo en Anni Podimata.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Jahr, Kriton Arsenis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Elena Băsescu en Catherine Stihler.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Bendt Bendtsen.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 15.12.2010.


19. Intrekking van richtlijnen inzake metrologie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG van de Raad inzake metrologie [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Anja Weisgerber leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lara Comi, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Cristian Silviu Buşoi, namens de ALDE-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, Edvard Kožušník, namens de ECR-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Zuzana Roithová en Malcolm Harbour.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Anja Weisgerber.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 15.12.2010.


20. Veiligheid van speelgoed (debat)

Mondelinge vraag (O-0195/2010) van Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen, Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Barbara Weiler, namens de S&D-Fractie, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, namens de ALDE-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, en Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Veiligheid van speelgoed (B7-0658/2010)

Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Malcolm Harbour en Heide Rühle lichten de mondelinge vraag toe.

Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Lara Comi, namens de PPE-Fractie, María Irigoyen Pérez, namens de S&D-Fractie, Zuzana Roithová, Sylvana Rapti en Catherine Stihler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csanád Szegedi en Seán Kelly.

Antonio Tajani voert het woord.

Het debat wordt gesloten.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 452.508/OJME).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid